Palotarkastuspöytäkirjaan kirjatut puutteet

Julkaistu 15.3.2022

Kysymys: Voiko palotarkastuspöytäkirjaan merkityistä havainnoista asettaa vastuuta rakennusvalvonnalle?

Palotarkastajan pitämään yleisen palotarkastuksen pöytäkirjaan on kirjattu rakennusvalvontaviranomaiselle osoitettuja vastuuasioita. Mikä on niiden merkitys?

Vastaus:

Palotarkastuksista säädetään pelastuslain 12 luvussa. Palotarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon kirjataan tarkastajan tekemät keskeiset havainnot sekä johtopäätökset ja niiden perustelut. Jos pelastusviranomainen havaitsee puutteita, pelastusviranomaisen on määrättävä ne korjattaviksi (PelL 81 §). Jos puutteita ei voida heti korjata, korjaamiselle tulee antaa määräaika. Jos puutteita havaitaan muussa laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa ja puutteiden arvioidaan aiheuttavan vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, pelastusviranomainen voi määrätä puutteet korjattaviksi. Jos puutteita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Jos puutteellisuus tai virheellinen menettely aiheuttaa välittömän tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran, pelastusviranomaisella on oikeus tarvittaessa heti keskeyttää toiminta ja määrätä onnettomuuden ehkäisemiseksi välttämättömistä toimenpiteistä. Määräystä on heti noudatettava.

Pelastusviranomainen voi käyttää uhkasakkoa tai teettämisuhkaa sitä kohtaan, joka laiminlyö pelastuslain 81 §:ssä säädetyn korjausmääräyksen noudattamisen.

Jos palotarkastuksessa havaitaan puutteita, ja puutteiden poistaminen palotarkastajan arvion mukaan saattaisi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaan luvan hakemista, on palotarkastajan syytä ilmoittaa asiasta kunnan rakennusvalvontaan. Sen jälkeen on rakennusvalvonnan asia arvioida tarvittavista toimenpiteistä. Jos sen sijaan puutteet liittyvät esim. alkusammutuskalustoon, tavaroiden varastointiin tai vastaavan tyyppisiin seikkoihin, joiden korjaaminen ei miltään osin edellytä rakennusvalvonnan myötävaikutusta, ei ilmoittamiseen ole yleensä tarvetta.

Palotarkastuspöytäkirjaan ei kuulu maininnat mahdollisista rakennusvalvontaviranomaisen vastuista. Rakennusvalvonta hoitaa tehtäväänsä itsenäisesti oman lainsäädäntönsä puitteissa, ja vastaavasti pelastusviranomainen omansa. Molemmilla viranomaisilla on mahdollisuus, ja rakennusvalvonnalla jopa velvollisuus, kieltää turvallisuudelle vaarallisen rakennuksen käyttäminen (MRL 166.3 §).

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.