AARNO ALANKO

Accord Horizon Europe ja RAVA3Pro esillä Berliinissä

Berliinin syksy on lämmin. Lämpömittari kurottelee 30 astetta ja vähintään samoissa lukemissa ollaan tietomallipohjaisen lupakäsittelyn ja sen automatisaation kehityksen kanssa Rava3Pro-projektissa sekä Accord Horizon Europe -hankkeessa, kun hankkeen jäsenet ympäri Eurooppaa kokoontuvat hankkeen kolmanteen yleiskokoukseen. 

Rava3Pro-hankkeen työn tulokset ovat myös Accord-hankkeen pohjalla keskeisessä roolissa, kun Rava3Pro-hankkeen loppu alkaa lähestyä (lokakuu 2023). Tietomallipohjaisen lupakäsittelyn automatisoinnin yhtenä tavoiteosana on verkkopohjainen (SaaS) tietomallien validointi eli oikeellisuuden tarkastaminen tietomallimäärityksiin nähden sekä oikein rakennetun mallin pohjalta tehtävät tarkastukset hankkeessa määriteltyjen lainsäädäntöön nojaavien säännöstöjen mukaan.  Hankkeen aikana toimijaa tähän ei löydetty, joten päätettiin julkaista markkinakysely, jonka pohjalta useampia kiinnostuneita toimijoita markkinoilta löytyikin. Haastattelut saatiin alkuun elo-syyskuun vaihteessa ja seminaarin aikana Berliinissä tehtiin näistä yksi. Vaikuttaa siis siltä, että tavoite on realistinen ja sen toteutuminenkin lähestyy, joskaan Rava3Pron aikana sitä ei saadakaan toteutettua.

Hankeyhteistyö kehityksen sparraajana

Rava3Pro-hankeen ohjausryhmätyöhön on kutsuttu suomalaisia yhteistyötahoja, joissa myös Accord-hanke on edustettuna projektikoordinaattori Rita Lavikan (VTT) ja Markku Kiviniemen (VTT) toimesta. Projektipäällikkö Anna-Riitta Kallinen on toiminut VTT:n konsulttina, minkä johdosta Rava3Pro-hankkeen (Suomen ja Viron pilotit) tekeminen on ollut hyvin esillä hankkeessa. Tarkoituksena onkin, että Accord-hanke jatkaa Rava3Pron kehitystyötä Euroopan laajuisesti. Ilman Rava3Pro-hankkeen kehitysaskelia Accord-hankkeen tavoitteena olevat seuraavat kehitysaskeleet kuten hiilineutraalisuus ja ilmastoselvitykset osana tietomallien hyödyntämistä rakennusvalvonnoissa eivät olisi mahdollisia.

Berliinissä esiteltiin myös Rava3Pro pilottia käyttötapauksien automaattisesta tarkastamisesta. Sen osana sähköisen asiointijärjestelmän tietomallin vastaanotto- ja tarkistamisohjelmiston pilottia; Cloudpermit Oy:n Ilkka Mattilan toimesta ja tähän liittyen esiteltiin Marjan Broekhuizenin toimesta myös Future insightin Clearly bim -pilvipalvelun integraatiota, missä Helsingin Isonnevantie 16 rakennuslupahankkeeseen liittyen testattiin onnistuneesti viittä esteettömyyteen liittyvää tarkastussääntöä. Tarkastussääntöpohjana toimi Suomessa yhdessä Viron kehityshankkeiden kanssa tehty määrittelytyö, jota on tarkoitus Accordissa laajentaa Euroopan laajuisesti toimivaksi. Accord-hankkeen puolella onkin tehty näihin pilotteihin liittyvää työtä, joiden kehittäminen hankkeessa tulee jatkumaan ja laajenemaan uusilla pilottikohteilla.

Olennaisena viranomaisen työtä vähentävänä elementtinä asiointijärjestelmiin on tavoitteena saada mallien tarkastamismahdollisuus kansallisiin säännöstöihin perustuen jo suunnittelijan käyttöön, milloin varsinaisen luvan jättö tapahtuisi, kun malli on kunnossa tai siinä olevat virhehälytykset ovat harkittuja ja tarkoitus käsitellä poikkeamisina. Tässä validointimenettelyssä tarkastettaisiin siis IFC-mallin perusrakenne (IDS tarkastukset) ja sen pohjalta olisi mahdollista tehdä tarkastukset rakennusmääräyksiin ja säädöstöihin liittyen.

Accord Horizon EU -hanke eurooppalaisen tietomallipohjaisen toiminnan edistäjänä

Accord-hankkeessa yritysten ja tutkimuslaitosten sekä valtion ja kuntien edustajat käsittelevät sekä hakevat ratkaisuja säädöksien koneluettavuuden sekä digitaalisten toimintatapojen prosessien vakioimiseksi. Matkalla liikutaan varsin vaihtelevassa lentokorkeudessa aina syvän pään koodaamisesta korkealla liitävään lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, jotta koneelliseen ymmärtämiseen ja tarkastuksiin päästäisiin. Laaja-alaisuus tuntuu olevan tämänkin ryhmän vahvuus, missä eri osaamiset nivoutuvat prosessissa ratkaisuiksi.

EU-tason tutkiminen ja ratkaisujen saaminen tuo kehitykseen valtavaa synergiaa standardoinnin kautta ja tehostaa kehittämistä, kun suuremmat toimijat kiinnostuvat teknologiasta sekä kenties sen pohjalta rakentuvista viranomaistyön ekosysteemeistä. Itse tarkastaminen ei rajoitu pelkästään rakennusten tietomalleihin, vaan määrittelypohjainen tarkastamisen toimintatapa on skaalattavissa myös monenlaiseen muuhun toimintaan. Määrämuotoiset mallit mahdollistavat avoimen lähdekoodin tietomallien hyödyntämisen jatkokehityksen myös muihin rakennusalan tarpeisiin.

Rakennusten tarkastamisessa on tunnistettu, että EU-tasolla on varsin erilaisia määräyksiä, mutta kun yleisstandardi mallintamiseen saadaan määriteltyä, säännöstöjä voidaan parametrisesti muokata, milloin samaa käyttöliittymää voidaan hyödyntää kohtalaisen vähällä työllä vaikkapa eri säädöksiä omaavissa maissa tai osavaltioissa. Nykyiset ja tulevatkin käyttöliittymät saattavat sisältää monen toimijan ohjelmistoja, joiden välillä API-rajapintojen kautta tietoja pystytään siirtämään ja käsittelemään, esimerkiksi tarkastusten teko toisella ohjelmistolla. Näin eri osaamisia pystytään hyödyntämään ja asiakkaille pystytään tarjoamaan parasta osaamista usealta toimijalta yhden käyttöliittymän kautta. Kansallisen aineiston avoin ja maksuton saatavuus on keskeisessä asemassa digitalisaation edistämisessä.  

Accord-ryhmä.

YM:n lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki keskusteluttaa asiantuntijoita koneluettavuuden mahdollisuudesta.

Accord noudattelee samaa projektikehittämisen periaatetta kuin RAVA3Pro. Määriteltäväksi tulevat käyttötapaukset, joita on esimerkiksi lähestymiskulmiin maankäytön ja kaavoituksen suunnalta sekä itse rakennuksiin liittyen. Kustakin tapauksesta tehdään demo, jossa määrittelyjä tehdään sekä niiden pohjalta kokeillaan validointia ja tarkastamisia. Eri demoissa myös vertaillaan eri teknologioita, joita hankkeen eri toimijat ovat omassa demossaan kokeilleet. Käyttötapaukset vaihtelevat ja demo-kohteissa hyödynnetään viimeisintä osaamista eri osa-alueisiin.

Suomesta hankkeeseen osallistuvat vetäjänä toimivan VTT:n lisäksi Solibri Oy, Cloudpermit Oy, Sova3D Oy ja Gravicon Oy sekä kunnista rakennusvalvontojen edustajat Järvenpäästä ja Helsingistä.

Rava3Pro Suomen ja Viron osallistujat Accord horizon EU -seminaarissa.

Ministeriövierailut kehityksen edistäjänä

Accord-hankkeen yleiskokoukseen osallistumisen lisäksi Suomen valtuuskunta osallistui Saksan valtion ministeriön kutsumana tapaamiseen, missä projektipäällikkö Anna-Riitta Kallinen ja Järvenpään johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki esittelivät Rava3Pro-hanketta sekä Järvenpään Rava3Pro-hankkeessa pilotoimaa tietomallipohjaista 4D-aikataulutusta. Lisäksi Helsingin kaupungin geodeetti Tiina Talvitie esitteli Helsingin digitaalisten kaksosten tilannetta Keynote-esityksessään. Tapaamiseen osallistui myös Rava3Pro-ohjausryhmän jäsen paikkatietopäällikkö Joona Majurinen Järvenpäästä. Tapaaminen oli yksi lukuisista ministeriötason esittelyistä, joita Rava3Pro-hankkeen aikana on tehty eri EU-valtioiden ministeriöiden toiveesta. Se vahvistaa käsitystä siitä, että Suomessa asioita on tehty rakentamisen digitalisaatiossa ennakkoluulotonta uudistamista oikeaan suuntaan.

RAVA3Pro avainhenkilöitä suomalaisten yrityksien mukana delegaatiossa vierailemassa Saksan ministeriössä BIM-tilaisuudessa Berliinissä syyskuussa 2023.

RAVA3Pro projektipäällikkö kutsuvieraana esittelemässä hanketta Puolan ministeriön ja GUNB rakennuslupayksikön BIM-kehitysryhmän kokouksessa Varsovassa toukokuussa 2023.

Mikä on ACCORD Horizon Europe -hankkeen tavoite ja visio?
ACCORD (2022–2025) Horisontti Eurooppa -projektin (https://accordproject.eu/) tavoite on tukea Euroopan maita digitalisoimaan ja automatisoimaan rakennuslupaprosesseja. Käytännössä kehitämme ja integroimme teknisiä digiratkaisuja rakennusten vaatimustenmukaisuuden tarkastuksen automatisoimiseksi suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Esimerkiksi VTT on ACCORD-projektissa kehittämässä työkalua, jolla voidaan mahdollisimman automaattisesti (IFC-malliin pohjautuen) laskea rakennuslupavaiheessa rakennuksen hiilijalanjälki. Työkalu toteutetaan open source -ohjelmana ja alan muita osapuolia kutsutaan sen testaukseen ja jatkokehitykseen.

ACCORDin visio on läpinäkyvä ja resurssitehokas tietomallipohjainen rakennusten lupaprosessi. Tulevaisuudessa säännöstöt tullaan kirjoittamaan sekä ihmisten luettaviksi että tietokoneohjelmistojen luettaviksi. ACCORDissa tutkitaan ja testataan työkalua, jolla nykyisiä säännöstöjä voidaan muuttaa koneluettavaksi. Tavoitteena on myös määritellä koneluettavien säännöstöjen formaali esitystapa ja tuottaa esimerkkisäännöstöjä kansallisista määräyksistä. Järjestelmäriippumattomien julkisten säännöstöjen perusteella tarkastusohjelmien kehittäjät muodostavat oman järjestelmän säännöstöt automaatista tarkastamista varten.

ACCORDissa myös tullaan kuvaamaan tulevaisuuden lupaprosessi, jossa hyödynnetään koneluettavia säännöstöjä ja automaattisesti vaatimustenmukaisuustarkastuksia tekeviä pilvipohjaisia palveluita.

Projektikoordinaattori Rita Lavikka Berliinin tunnelmissa.

Kuka? Rita Lavikka
Accord horizon EU- hankkeen projektikoordinaattorin Rita Lavikan haastattelu

Olette osallistuneet RAVA3Pro-ohjausryhmän työhön, minkälaista arvoa tämä hanke on antanut Accord-hankkeelle?
ACCORD-hanke tulee testaamaan RAVA3Pro:ssa kehitettyjä säännöstöjä ACCORDin Suomen demokohteessa, joka on Porin uusi oikeustalo. Ohjausryhmätyöhön osallistuminen on mahdollistanut säännöstöjen kehittymisen seurannan ja antanut ymmärrystä siitä, mitkä ovat Suomen 23 kunnan toiveet ja tarpeet rakennusten lupaprosessien digitalisoimiseksi. Lisäksi on ollut mielenkiintoista kuulla hankkeen järjestämissä pilottiklinikoissa, miten uusia Suomessa kehitettyjä digityökaluja kannattaa hyödyntää.

Miten olette kokeneet Rava3pro-hankkeen työn ja mikä on näkemyksenne sen kulusta?
RAVA3Pro-hanke on osa Suomen rakennuslupaprosessien kehittämispolkua, johon kuuluvat mm. Suomen tietomallivaatimukset, pilvipohjaiset lupapalvelut, rakennuslupaprosessien kehittämishankkeet ja maailman ensimmäinen tietomallipohjainen rakennuslupa. RAVA3Pro-hankkeella on tärkeä rooli rakennuslupaprosessien automatisoinnissa mm. määrittelemällä rakennuslupaa varten tarvittavat IFC-propertysetit ja testaamalla RH-tietojen automaattista lukemista IFC-mallista. Hanke on tuottanut myös valtavasti muita hyödyllisiä tutkimustuloksia, joita ollaan parhaillaan raportoimassa. Hanke on ollut erittäin tärkeä foorumi niille 23 kunnalle, jotka ovat hankkeeseen osallistuneet, sillä ne ovat saaneet tuoda tarpeitaan ja toiveitaan esille ja osallistua kehittämiseen. Lisäksi kunnat ovat saaneet näköalapaikan rakennuslupaprosessien nykyiseen tutkimukseen.  

Mikä on eurooppalaisen rakennuslupakäsittelyn suurin haaste?
ACCORD-hankkeessa tehtiin tammikuussa 2023 Euroopan laajuinen rakennuslupa-ammattilaisille suunnattu kyselytutkimus, jonka mukaan suurimmat haasteet rakennuslupaprosessien digitalisoimiseksi ovat

  • maiden väliset erilaiset rakennuslupaprosessit
  • lupaviranomaisten ja suunnittelijoiden digitaitojen puute
  • ohjelmistotyökalujen puute
  • vakioitujen suunnittelun mallinnusohjeistusten puute.

Aarno Alanko
Arkkitehti. Uudisrakentamisesta vastaavan lupayksikön päällikkö.
Helsingin kaupunki, rakennusvalvontapalvelut.

 Kuvat: Matti Karjanoja, Aarno Alanko, GUNB, BMDV, Pia Nitz.

ACCORD-hankkeen uutiskirjeen voi tilata täältä: https://accordproject.eu/ ja projektia voi seurata myös sosiaalisessa mediassa