JUHANI TURJA

Aikamatka rakentamisen vaiheisiin

Uudis- ja korjausrakentamisella on merkittävä vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen ja investointeihin. Yleisesti rakennushankkeet viedään läpi ulkoistettuina palveluina, missä lopputulos täyttää hankkeelle asetetut minimivaatimukset rakentamisen ja rakennusvaiheiden dokumentoinnin osalta. Laadukkaan datan vähyys hidastaa tekoälyn hyödyntämistä rakentamisen laadun tehostamisessa, valvonnassa ja kiertotalouden kehittämisessä.

Olemmeko riittävästi kiinnostuneita, minkä laatuisen kiinteistösalkun ja digitaalisen jäljen jätämme rakentamisen elinkaaren ja rakentamisen vaiheista tuleville sukupolville?

Rakennuttaminen, valvonta ja dokumentaatio

Laissa ja asetuksessa ovat rakentamista koskevat vaatimukset, joiden tarkoitus on varmistaa rakentamiselta edellytetty vähimmäistaso yhdessä rakentamismääräyskokoelmien kanssa. Panostamme rakentamisen elinkaaren aikana digitaalisen aineiston tuottamiseen: pöytäkirjat, suunnitelmat, tietomalli, sopimukset, säännöllinen pdf-raportointi, selvitykset, luvat yms. Rakentamisen aikaisessa laadunvalvonnassa ja raportoinnissa keskitytään lähinnä negatiivisten asioiden dokumentoimiseen henkilöiden muistiin ja digitaalisesti paikan päällä. Tuotetulla aineistolla on varsin vähän hyötykäyttöä operatiivisen elinkaaren aikana, eikä se oleellisesti ole kehittänyt toimintamalleja.

Rakennusalan digitalisaatiossa ihminen on heikoin lenkki

Rakennusalan digitalisaation evoluutiossa on keskitytty muokkaamaan perinteisiä rakentamisen elinkaaren toimintamalleja ja tehtäviä. Digitalisaation kehityksen evoluutiossa emme ole riittävästi antaneet painoarvoa toimintamallien kehittämiselle. Digitaalisessa prosessissa pirstaloituneen datanluonnin tuottamisen edellytyksenä on ihmisen toiminta kohteessa. Digitalisoinnin hyödyntäminen ei tuota tarpeeksi arvokasta, käyttökelpoista ja laadukasta dataa. Laadukkaan datan vähyys toimintamallien ja prosessin tuloksena hidastaa tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämistä rakentamisen laadunvalvonnan ja operatiivisen elinkaaren kehittämisen kannalta. Kiertotalouden kehittämisen yhteydessä on tullut esille se tosiasia, että alan kehittäminen olisi helpompaa, jos meillä olisi käyttökelpoista dataa rakentamisen vaiheista vuosien varrelta.

Onko aika ottaa askel pois tutusta ja turvallisesta varmistaaksemme tuleville sukupolville laadukkaammat rakennukset ja laadukas data rakentamisen vaiheista?

Rakennuttajat ja sijoittajat voivat vaatimuksillaan muuttaa alaa

Halutessaan sijoittajat, rakennuttajat ja viranomaiset voivat muuttaa alaa yksinkertaisilla tavoilla, jotka tuottavat säästöjä, kasvattavat rakentamisen laatua ja tukevat kestävää kehitystä. Yksinkertaiset rakennuttamisohjeistukseen kirjatut vaatimustason muutokset tuottavat enemmän dataa, mikä kasvattaa rakentamisen laatua ja mahdollistaa operatiivisen elinkaaren toimintojen kehittämisen. Digitalisaation hyödyntäminen tehostaa valvontaa etäyhteydellä ja vähentää tarvetta matkustaa usean henkilön toimesta paikan päälle.

Merkittävästi kattavampi rakennusvaiheiden dokumentointi nykyisiin toimintamalleihin verrattuna kasvattaa kiinteistön arvoa ja brändiä, pienentää investointien laadullista riskiä sekä tuottaa säästöjä. Tuottaessamme riittävästi laadukasta dataa rakentamisen elinkaaressa, faktapohjaisen tiedon virtausnopeus kasvaa ja pystymme hyödyntämään tekoälyä osana rakentamisen elinkaarta ja tulevaisuudessa osana kiertotaloutta. Pienillä muutoksilla ja kustannuksella saavutetaan konkreettisesti merkittäviä ja mitattavia vaikutuksia kestävään kehitykseen. Samalla voimme työllistää nuoria, eläkeläisiä ja työttömiä.

KeloTwin Oy

KeloTwin Oy tuottaa palveluna kiinteistön omistajille, rakennuttajille, rakennusliikkeille, viranomaisille sekä palvelun tarjoajille dokumentaation ja faktapohjaisen 360°-läpinäkyvyyden ja aikamatkailumahdollisuuden rakentamisen eri vaiheisiin omalle työpisteelle. Totius-alustan datan avulla faktapohjaisen tiedon virtausnopeus sidosryhmien välillä kasvaa merkittävästi hankkeen eri vaiheissa ja päätökset voidaan tehdä etänä. Rakentamisen ja purkamisen laatu kasvavat tehostuneen valvonnan ansiosta, koska arkkitehdit, suunnittelijat ja alan konsultit voivat valvoa rakentamisen laatua valvojan tukena omilta työpisteiltään. Etäyhteydellä tehostuva suunnittelu ja valvonta kasvattavat rakentamisen vastuullisuutta ja laatua. Laadukkaan datan avulla voidaan kehittää tekoälyä hyödyntäviä palveluita laadun valvontaan ja kestävän kehityksen mukaisia toimintamalleja rakentamisen ja kiinteistön operatiivisen elinkaaren tarpeisiin.

Juhani Turja
Perustaja ja toimitusjohtaja.
KeloTwin Oy.

Kuvat Pariisin arkkitehtuurista: Camilla Turja