Asuntovaunun säilyttäminen

Julkaistu 1.8.2022

Kysymys: Asuntovaunun ynnä muun säilyttäminen kiinteistöllä, jolla ei ole rakennusoikeutta.

Vastaus:

MRL 126 a §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan toimenpidelupa tarvitaan asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Liikuteltava laite voi olla oikeudellisesti myös rakennus (MRL 113 §; ks. Lakiosion kysymys Saunalautta).

Tavanomaiseen retkeilyyn liittymättömän toiminnan arviointi jää pakosta joustavaksi. Kysymyksessä on kokonaisarviointi, johon vaikuttavat asuntovaunun tosiasiallinen käyttötarkoitus (yöpymiseen, oleiluun, pelkkänä varastona) tai käyttämättömyys, säilyttämisen kesto jne. Jos tilanne on se, että esim. asuntovaunu tykötarpeineen tuodaan ranta-alueelle, jolle ei ole mahdollista saada rakennus- tai toimenpidelupaa, ja asuntovaunua ryhdytään käyttämään oleiluun vuodesta toiseen, on se osoitus luvan tarpeesta. Pelkkä asuntovaunun siirto kylmäksi vuodenajaksi pois ei asiaa ratkaise, jos asuntovaunu käytännössä toimii muutoin kuin tilapäisesti kesämökin tapaan useampana kesänä.

Jokamiehenoikeus turvaa leiriytymisen mahdollisuuden toisenkin omistamalle maalle suhteellisen laajana. Periaatteessa leiriytyminen on sallittua siellä missä liikkuminenkin on sallittua. Leiriytyä ei kuitenkaan saa alueelle, missä se aiheuttaa todennettavissa olevaa haittaa maanomistajalle. Leiriytyä ei esim. saa piha-alueille tai niiden läheisyyteen. Luonnonsuojelu- ja retkeilyalueilla on erityisrajoituksia.

Ulkovarastoinnista säädetään MRL 169 §:ssä. Varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muulta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta. Ranta-alueelle varastointitarkoituksessa sijoitettu asuntovaunu voi olla maisemaa turmeleva. Pykälän 2 momentti koskee asemakaava-alueita, joilla varastointikielto on kytketty häiriön aiheuttamiseen tai ympäristön rumentamiseen. Pitkäaikainen tai laaja tavaroiden ulkosäilytys on asemakaava-alueilla kielletty, jollei asemakaavasta muuta johdu.

Kuntien rakennusjärjestykset saattavat sisältää asuntovaunujen säilyttämistä koskevia määräyksiä. MRL 126 a §:n 1 momentin 2 kohta koskee muulta kuin ulkoilulain tarkoittamalta asuntovaunualueelta vaadittavaa toimenpidelupaa, ja 6 kohta suurehkolta varastointi- tai pysäköintialueelta edellytettävää toimenpidelupaa.  

Varatuomari Lauri Jääskeläinen