Automaalaamon kaavanmukaisuus ja ympäristövaikutukset

Julkaistu 15.3.2022

Kysymys: Mitä on ympäristöhäiriötä aiheuttamaton teollisuustoiminta?

Onko automaalaamo / kolarikorjaamo kaavan (KTY) mukainen?

Vastaus:

Ympäristöministeriön kaavamääräysoppaassa (Asemakaavamerkinnät ja -määräykset, 2003) todetaan toimitilarakennusten korttelialuetta koskevasta KTY-merkinnästä: ”Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. … Joskus saattaa olla vaikea vetää tarkkaa rajaa sen suhteen, onko kysymyksessä toimistotyyppinen tuotannollinen toiminta vai teollinen toiminta. Tällaisessa tapauksessa merkinnän valinnassa ratkaisevaa on toiminnan vaikutus ympäristöön. KTY-merkintää voidaan käyttää, kun toiminta ympäristövaikutuksiltaan on rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön.”

Kaavanmukaisuutta arvioitaessa tulee luvanhakijalta pyytää selvityksiä, joiden perusteella lupaviranomainen pystyy arvioimaan toiminnan ympäristövaikutuksia. Luvanhakija voi myös esittää erilaisia rakenteellisia ja muita keinoja, joilla mahdollisia ympäristöhäiriöitä voidaan vähentää. Toiminnan laajuudesta riippuen voi myös olla tarpeen saada ympäristönsuojelulain edellyttämiä viranomaishyväksyntöjä. Rakennuslupa-asian ratkaisemista voidaan lykätä tilanteessa, jossa rakentamisen tarkoittamaan toimintaan tarvitaan ympäristölupa, kunnes ympäristölupa-asia on ratkaistu, jos se rakennuksen käyttömahdollisuudet tai aiotun toiminnan ympäristövaikutukset huomioon ottaen on perusteltua (MRL 134 §).

Tilastokeskuksen rakennusluokituksessa (2018) yksikerroksiset autokorjaamot kuuluvat luokkaan ”Tukku- ja vähittäiskaupan myymälähallit” (0310). Teollisuuden rakennuksilla tarkoitetaan luokituksessa rakennuksia, jotka on tarkoitettu materiaalien ja komponenttien muuntamiseen uusiksi tuotteiksi (luokituksen pääluokka 09). Kaavanmukaisuuden arviointi perustuu viime kädessä toiminnan luonteesta saataviin yksityiskohtaisiin selvityksiin. Myös paikalliset olosuhteet, kuten häiriöille alttiin asutuksen, oppilaitosten tai vastaavien läheisyys voivat vaikuttaa arvioon.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.