Jätettä vai varastointia

Julkaistu 8.8.2022

Milloin rakennetun ympäristön siisteys on rakennusvalvonnalle, milloin jollekin toiselle viranomaiselle kuuluva asia?

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslaki säätää rakennetun ympäristön hoidosta lain 22 luvussa. Perussäännös on ympäristönhoitoa koskeva MRL 167 §. Myös rakennuksen kunnossapitoa koskeva MRL 166 §, ulkovarastointia koskeva MRL 169 § sekä keskeneräistä rakennustyötä tai hylättyä rakennusta koskeva 170 § sisältävät asiaa sivuavia oikeusohjeita. Luvanvaraisuuden ulkopuolelle jäävien kevyiden rakennelmien säännös MRL 168 §:ssä edellyttää niiden ulkoasulta kohtuullisia vaatimuksia ja rakennelmien tulee sopeutua ympäristöön eivätkä ne saa olla haitaksi liikenteelle.

Jätelain (646/2011) 72 §:n roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Siivoamisvelvollisuuden täyttämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulaki tulee kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa jätteistä aiheutuu esim. maaperän pilaantumista. Tapauksessa KHO 13.9.2017 taltio 4383 määräystä koko kiinteistön siivoamisesta ei ollut tullut antaa ympäristönsuojelulain 84 §:n nojalla jätetäytön joidenkin jätteiden mahdollisesti aiheuttaman maaperän pilaantumisen vaaran vuoksi, kun sama määräys voitiin antaa jätelain 75 §:n mukaan kiinteistön siivoamisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Vuosikirjaratkaisussa KHO 2014:70 rakennus- ja ympäristölautakunta ei ollut voinut velvoittaa poistamaan tilalta käytöstä poistettuja esineitä sekä MRL:n että jätelain nojalla tilanteessa, jossa kummankin lain nojalla asetetut päävelvoitteet kohdistuivat käytännössä samoihin esineisiin.

Kun puuttumiskynnys siistimisen osalta ylittyy, niin velvoitetta valmistelevassa kuulemisessa on syytä selvittää rakennuksen ja rakennuspaikan omistajan tai haltijan omaa käsitystä siitä, ovatko pihamaalle sijoitetut tavarat hylättyä jätettä vai tarkoitettu edelleen käytettäväksi. Jos vastaus kallistuu jälkimmäisen puolelle, eikä tavaroiden määrä ole aivan tolkuton, voi rakennusvalvonta harkita kehotusta sijoittamaan ja varastoimaan tavarat niin etteivät ne rumenna ympäristöä. Jos asia etenee uhkasakon asteelle, on velvoite joka tapauksessa syytä kiinnittää vain yhteen lainsäädäntöön eikä lähteä samanaikaisesti soveltamaan maankäyttö- ja rakennuslakia sekä jätelakia.

Kunnan sisällä on hyvä sopia toimintatavoista ja linjauksista yhdessä rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojeluviranomaisten kesken.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen