Juridiikkaa

Juridiikkaa -osio on luettavissa kokonaisuudessaan vain jäsenille. Jos olet jäsen, pääset lukemaan kysymykset ja vastaukset alla olevasta linkistä:

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys: Myönnetystä luvasta luopuminen

Voiko maanomistaja vuokranantajana estää luvasta luopumisen?

Kysymys: Määräys töiden saattamiseksi loppuun

Voiko töiden loppuunsaattamista koskevan määräyksen antaa samalla kun hylkää rakennustöiden jatkoaikahakemuksen?

Kysymys: Oikaisuvaatimus ja suunnitelmasta poikkeaminen

Voiko oikaisuvaatimuksen yhteydessä soveltaa suunnitelmasta poikkeamista rakennustyön aikana?

Kysymys: Rakennustarkastajan viran määräaikainen hoito

Voiko rakennustarkastajan virkaa hoitaa määräaikainen hoitaja?

Kysymys: Rantakaavan ulkopuolelle jätetty saaren rakennuspaikka

Voiko rantakaavassa kaavan ulkopuolelle jätetyllä alueella olevan vanhan kalastusmökin korvata uudella lomarakennuksella ja saunalla?

Kysymys: Yleiskaavan suhde rakennusjärjestykseen

Sovelletaanko uuden rakennusjärjestyksen (2020) määräyksiä myös aiemman (1998) oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella?

Kysymys: Kylmäasema

Voidaanko kylmäasema sijoittaa yksinomaan rakennusluvalla liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle, jos kaavassa ei ole huoltoasemaa koskevaa määräystä?

Kysymys: Loppukatselmuksen ehdollisuus

Voiko kohteen hyväksyä käyttöön ja edellyttää yksilöidyn ratkaisun toteutuksen seurantaa?

Kysymys: Otto-oikeus

Koskeeko kuntalain otto-oikeus hallintosäännössä edelleen delegoituja poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja?

Kysymys: Rakennusaikainen muutos ja töiden keskeytys

Voiko myönnetystä rakennusluvasta poiketen tapahtuvan rakennustyön keskeyttää?

Kysymys: Sisätilojen suojelu

Voidaanko elokuvateatterin sisätiloja ja missä laajuudessa saattaa rakennussuojelun piiriin?

Kysymys: Suunnittelijan kelpoisuus

Onko rakennusinsinööri kelpoinen pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi asemakaava-alueella sijaitsevalle teollisuushallille?

Kysymys: Rakennuslupia käsittelevän henkilön koulutus

Voiko maanmittausinsinööri käsitellä rakennuslupia kunnassa, jossa kunnan rakennustarkastajana on rakennusinsinöörin tutkinnon suorittanut?

Kysymys: Purkamisluvan myöntäminen jo puretulle rakennukselle

Miten suhtautua jälkikäteen haettavalle purkamisluvalle?

Kysymys: Maston luvitus katualueella

Tarvitseeko katualueelle sijoittuva matkaviestinmasto poikkeamispäätöksen?

Kysymys: Venekatos yhteiselle vesialueelle

Tarvitaanko poikkeamispäätöstä, kun halutaan rakentaa venekatos hakijan omistaman rantakiinteistön edustalle yhteiselle vesialueelle, joka on rantayleiskaavassa W-aluetta.

Kysymys: Valmistelevat toimenpiteet ennen lainvoimaista kaavaa

Kysymys: Voiko valmistelevia maansiirto- ja louhintatöitä aloittaa, jos rakennuslupa on myönnetty ennen asemakaavan lainvoimaistumista?

Kysymys: Rakennusluvan myöntäminen kun tonttijaon muutos on määrätty voimaan ennen sen lainvoimaisuutta

Kysymys: Voidaanko uuden tonttijaon mukaiselle rakennuspaikalle myöntää rakennuslupa ennen kuin tonttijako on lainvoimainen?

Kysymys: Rakennustyönaikaiset katselmukset

Kysymys: Mitä katselmuksia tarvitaan omakotihankkeissa?

Kysymys: Asuntovaunun säilyttäminen

Kysymys: Asuntovaunun ynnä muun säilyttäminen kiinteistöllä, jolla ei ole rakennusoikeutta.

Kysymys: Luvan hakemiseen velvoittaminen

Kysymys: Voiko yhtenä päävelvoitteena käyttää rakennusluvan hakemista luvattomalle rakentamiselle?

Kysymys: Osittain myönteinen, osittain kielteinen lupapäätös

Kysymys: Voiko yhden lupahakemuksen perusteella tehdä osittain myönteisen ja osittain kielteisen päätöksen?

Kysymys: Purkamislupa suhteessa suojeluun

Kysymys: Purkamisluvan myöntämisen edellytykset tilanteessa, jossa rakennusta ei ole suojeltu eikä rakennuskieltoa tai vaarantamiskieltoa määrätä.