Kantelu

Kysymys: Kantelu

Voiko rakennusvalvontaan tyytymätön kuntalainen jättää kantelun kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle? Annetaanko päätöksestä valitusosoitus?

Vastaus:

Hallintokantelusta säädetään hallintolain (434/2003) 8 a luvussa (368/2014). Hallintolain 53 a §:n mukaan jokainen voi tehdä hallintokantelun viranomaisen, siihen palvelussuhteessa olevan tai muun julkista hallintotehtävää hoitavan lainvastaisesta menettelystä tai velvollisuuden täyttämättä jättämisestä.

Hallintokantelu tehdään aina kirjallisesti, mutta valvovan viranomaisen suostumuksella myös suullisesti tehty kantelu onnistuu. Valvova viranomainen ryhtyy niihin toimenpiteisiin, joihin se kantelun perusteella katsoo olevan aihetta. Jos aihetta ryhtyä toimenpiteisiin ei ole, tulee siitä viivytyksettä ilmoittaa kantelun tekijälle (HallintoL 53 b §). Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Valvovan viranomaisen hallintokantelun johdosta annettavassa ratkaisussa voidaan kiinnittää huomiota hyvän hallinnon vaatimuksiin tai saattaa valvottavan tietoon valvovan viranomaisen käsitys lain mukaisesta menettelystä. Valvottavalle voidaan myös antaa huomautus. Jos kantelun kohteena oleva teko luonteensa tai vakavuutensa perusteella antaa aihetta ryhtyä toimenpiteisiin muussa laissa säädetyn menettelyn käynnistämiseksi, kantelun käsittely raukeaa (HallintoL 53 c §).

Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla (HallintoL 53 d §). Valitusosoitusta ei kantelusta annettavaan päätökseen liitetä.

Rakennustarkastaja on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 4 §:n 3 momentin mukaan maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissään kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alainen. Hallintolain tarkoittama kantelu, joka kohdistuu rakennustarkastajaan, käsitellään tällöin kunnan rakennusvalvontaviranomaisessa, eli kunnan MRL 21 §:n perusteella hallintosäännössään määräämässä, rakennusvalvonta-asioita käsittelevässä lautakunnassa tai muussa monijäsenisessä toimielimessä.

Kuntalain 10 §:n 2 momentin perusteella aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Vaikka rakennusvalvontaviranomaisen kanteluasiassa tekemään ratkaisuun ei voi hakea muutosta, voi tyytymätön kuntalainen tehdä lisäksi kantelun aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto soveltaa kanteluasiaa käsitellessään hallintolain 8 a luvun em. säännöksiä.

Kuka tahansa voi myös kannella viranomaisen toiminnasta yleiselle lainvalvontaviranomaiselle: eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen..