KHO

KHO-tapausten hakemisto

KHO-tapaukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan vain jäsenille. Jos olet jäsen, pääset lukemaan tapaukset alla olevasta linkistä:

Kerrosluku. Kellarikerros. Pientalon paloluokka.

Helsingin rakennusvalvontapalveluiden lupa-arkkitehti myönsi (12.3.2020) rakennusluvan kellarillisen omakotitalon rakentamiseen. Rakennuksen paloluokaksi määriteltiin P2.

Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palveleva johto. Johdon sijoittaminen.

Etelä-Satakunnan ympäristölautakunta hylkäsi (25.8.2020) Kuninkaanmännyn Vesi Oy:n hakemuksen yhdysvesijohdon sijoittamiseksi Säkylän kunnassa sijaitsevan kiinteistön alueelle…

Tuulivoimalat. Poikkeaminen osayleiskaavasta.

Nivalan tekninen lupajaos myönsi (25.5.2021) tuulivoimayhtiölle luvan saada poiketa seitsemän tuulivoimalan osalta tuulivoimapuiston osayleiskaavaa koskevasta kaavamääräyksestä…

Tuulivoimalat. Useampi myönnetty rakennuslupa koskien samoja rakennuspaikkoja.

Tuulivoimalat muodostavat lähes ehtymättömän lähteen korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksiksi. Yksistään vuonna 2023…

ELY-keskuksen valitusoikeus. Asemakaava. Toimistorakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi (6.10.2021) asemakaavamuutoksen, jossa asemakaavan muutoksella korttelin 29174 tontti 8 osoitettiin asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL).

ELY-keskuksen valitusoikeus. Asemakaava. Oikaisukehotus.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi (9.5.2021) asemakaavan muutoksen. Uudenmaan ELY-keskus teki (4.6.2021) kaupunginhallitukselle oikaisukehotuksen asemakaavan muutoksesta.

Kahdeksan tuulivoimalaa. Rakennusluvan edellytykset. Susien lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Tuulivoimaloiden luvitus synnyttää oikeudellisia ongelmia ja tuulivoimaloille myönnettävät…

Suunnitelmista poikkeaminen aloituskokouksen yhteydessä. Tuulivoimalat.

Korkein hallinto-oikeus antoi 29.6.2023 kaksi päätöstä, joissa molemmissa on kysymys aloituskokouksen yhteydessä annetusta…

Poikkeaminen lainvoimaa vailla olevasta yleiskaavasta. Oikeudelliset edellytykset.

Kuusamon yhdyskuntatekniikan lautakunta hylkäsi (27.1.2021 ja 24.2.2021) oikaisuvaatimukset Kuusamon kaavoitusarkkitehdin tekemistä…

Hallintopakko. Juokseva uhkasakko.

Turun rakennus- ja lupalautakunta velvoitti (19.9.2019) asunto-osakeyhtiön juoksevan sakon uhalla ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin terveydellistä haittaa aiheuttavien olosuhteiden poistamiseksi asunnosta.

Vaatimus hulevesijärjestelmän rakentamiseksi.
Asemakaava-alue.

Kangasalan elinympäristölautakunta oikaisuvaatimukseen antamassaan päätöksessä (15.12.2020) hylkäsi vaatimuksen…

Ranta-asemakaava.
Maakuntakaavan suunnittelumääräys.
Poronhoidossa käytetty joenylityspaikka.

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi (24.6.2019) Ounaslohen ranta-asemakaavan…

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen. Oikeudellisten edellytysten arviointi. Suunnittelutarveratkaisun tarve.

Hartolan ympäristölautakunta myönsi (5.3.2020) jatkoajan tuulivoimalan rakennusluvan…

Poikkeaminen. Rakennuspaikan sopivuus. Tulvavaara

Rakennuspaikka on kapea niemi, jonka leveimmällä kohdalla yleiskaavan RA-1 -alueella…

Poikkeamispäätöksestä vähäisesti poikkeaminen.

Turun rakennus- ja lupalautakunta myönsi (2.5.2019) asunto-osakeyhtiölle rakennusluvan kuuden huoneiston…

Rakennusrasite. Tyyppipakkoperiaate.

Rakennusrasitteista on vain harvoin saatu ylimmän hallintotuomioistuimen ratkaisuja…

Suunnittelutarveratkaisu

Tuusulan rakennusjärjestyksen mukaan kaikki asemakaavoittamattomat alueet ranta-alueita…

Purkamislupa. Tehdasrakennukset.

Valkeakosken johtava rakennustarkastaja myönsi (29.1.2019) konkurssipesälle purkamisluvan…

Kesäkeittiö.

Espoon lupa-arkkitehti hylkäsi (22.11.2018) toimenpidelupahakemuksen noin 35 neliömetrin…

Kahden rakennuslupapäätöksen purku.

Turun rakennusvalvontapäällikkö myönsi (15.4.2021) rakennusluvan asuinrakennuksessa tehtäville…

Asemakaavalla suojeltujen rakennusten purkaminen.

Asemakaavalla suojeltujen… 

Asuinrakennukseen liittyvä saunarakennus

Yleiskaava. Rakennusjärjestys. Asuinrakennukseen liittyvä saunarakennus. Rakennusluvan…

Yksityinen lastensuojelulaitos.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hylkäsi (8.4.2019) yhtiön hakemuksen saada poiketa asemakaavasta…

Rakennuksen purkamisvelvoite.

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta tuomitsi (12.12.2018) A:n maksettavaksi 3 000…

Lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu.

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsi (22.1.2020) rakennuslupahakemuksen…

Asemakaavasta poikkeaminen

Oulun asemakaavapäällikkö myönsi (18.4.2018) yhtiölle luvan saada poiketa asemakaavasta siltä…

Vähäinen poikkeaminen. Kulkuyhteysrasite.

Salon kaupungin tarkastusinsinööri myönsi (24.11.2017) rakennusluvan asuinkerrostalon…

Hallintopakko. Käyttötarkoituksen olennainen muutos.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto velvoitti (1.2.2019)…

Purkamislupa. Vuoden 2017 vaihemaakuntakaavassa maakunnallisesti arvokas kohde.

Oulun rakennuslautakunta hylkäsi (5.6.2019)…

Lentopaikkaan liittyvät kalustosuojarakennukset.

Pyhtään tekniikkalautakunnan valvontajaosto myönsi (12.10.2018) yhtiölle rakennusluvan kolmen…

Käyttötarkoituksen olennainen muutos.

Rovaniemen ympäristölautakunta hylkäsi (30.5.2018) A:n vaatimuksen, jolla hän vaati…

Toimenpidelupa. Ikkunoiden vaihtaminen. Suojelumääräys. Poikkeaminen. (LJ)

1/2021 118-119

Purkamislupa. RKY-kohde. Tehdasmaisema. Höyryvoimalaitos ja piippu. (LJ)

1/2021 121-123

Asemakaavamuutos. Suojeltavat rakennukset. Rakentamisen määrä. Selvitysten riittävyys. (LJ)

1/2021 127-128

Suunnittelutarveratkaisun tarve. Maaseutuyritys. Hevostalouden harjoittamiseksi tarpeellinen rakennus. (LJ)

1/2021 124-125

Toimenpidelupa. Led-valomainoslaite. Asemakaavan lähivirkistysalue. Liikenneturvallisuus. (LJ)

1/2021 120-121

Poikkeamispäätöksen voimassaolo. Virheellinen lainvoimaisuustodistus. Luottamuksensuoja. (LJ)

1/2021 125-126

Ranta-asemakaava. Rakennusoikeuden siirtäminen. Yhdenvertaisuus. (SW)

1/2021 129

Asemakaava. Yleiskaavaan ohjausvaikutus. Rakennetun ympäristön suojeleminen. (SW)

1/2021 130-131

Rantayleiskaava. Poikkeamisen tarve. Marjanviljely. Maisemavaikutukset. (SW)

1/2021 132-133

——-

Yleiskaava. Tuulivoima. Selvitysten riittävyys. Susi. (SW)

1/2020 72-73

Rakennusjärjestys. Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys. Selvitysten riittävyys. (LJ)

1/2020 70-71

Poikkeaminen. Ranta-asemakaava. Tien rakentaminen. (LJ)

1/2020 69

Hallintopakko. Tuulivoimalan meluvaikutuksen selvittäminen. Ympäristönsuojelulaki. (LJ)

1/ 2020 68

Hallintopakko. Päävelvoitteen noudattaminen. Uhkasakon tuomitseminen. (LJ)

1/2020 67

Yleiskaavan ohjausvaikutus. Asemakaavan muutos. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). Betonisiilot. (LJ)

2/2020 66-68

Rakennuslupa. Vesitalouslupa. Yleiskaavassa rakentamiseen osoitetut alueet. (LJ)

2/2020 69

Asemakaava. Täydennysrakentaminen. Rakennettu kulttuuriympäristö. (SW)

2/2020 70-71

Yleiskaava. Strateginen yleiskaava. Kehittämisperiaatemerkinnät. Pohjavesi. (SW)

2/2020 71-73

Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi. Erityinen menettely.
Rakentaminen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä. Lämpövoimalaitos. 
(LJ)

3/2020 63-64

Muinaismuistot. Ahvenanmaa. Kajoamisluvat. Arkeologiset tutkimukset. Kohtuullisuusarviointi. (LJ)

3/2020 65-66

Rakennusperintölaki. Vaarantamiskielto. (LJ)

3/2020 66-67

Räjähdystarvikevarasto. Palovaarallinen rakennus. Suunnittelutarveratkaisun tarve. Vähimmäisetäisyys. (LJ)

3/2020 67-68

Suojeltu rakennus. Suojelumääräys. Museoviraston toimivalta. Perustuslaki. (LJ)

3/2020 68-69

Vähittäiskaupan suuryksikkö. Liiketilojen kerrosala. Kaupan laatu. Poikkeamisen vähäisyys. ELY-keskuksen valitusoikeus. (LJ)

3/2020 70-71

Yleiskaava. Tuulivoima. Suunnittelun päättäminen. Rakennuskiellon kumoaminen. (SW)

3/2021 71-72

Ranta-asemakaava. Viranomaisen valitusoikeus. Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeä alue. (SW)

3/2020 73-74

Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kelpoisuudet. (LJ) 

 

4/2020 71-72

Asemakaava. Selvitysten riittävyys. Luonnonarvojen vaaliminen. Lepakko. (SW)

4/2020 72-73

Virkarikos. Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. KKO 2018:90. (LJ)

1/2019 64–66 

Rakennuslupa. Loma-asunnon laajentaminen. Ranta-alue. KHO 14.12.2018 taltio 5877. (LJ)

1/2019 67–68 

Suunnittelutarveratkaisu. Kaavoituksellinen haitta ja haitallinen yhdyskuntakehitys. KHO 17.12.2018 taltiot 5911 ja 5912. (LJ)

1/2019 69–70

Strateginen yleiskaava. Täydennysrakentaminen. Kaavan oikeusvaikutusten selkeys. KHO 7.1.2019 taltio 22. (SW)

1/2019 71–72 

Poikkeamislupa ranta-alueella. Emätilatarkastelu. Haitta kaavoitukselle. KHO 14.12.2018 taltio 5878. (LJ)

2/2019 68–69 

Osayleiskaava. Jätevedenpuhdistamo. Maakuntakaavan ohjausvaikutus. KHO 29.3.2019 taltio 1264. (SW)

2/2019 69–70 

Asemakaava. Tieyhteys asemakaava-alueella. Asemakaavamääräys. KHO 2019:44. (LJ)

3/2019 64–65 

Rakennustöiden aloittaminen. Aloituskokous. Aloittamisilmoitus. Luottamuksensuoja. KHO 2019:78. (LJ)

3/2019 66–67 

Yleiskaavamerkinnät. Kaivostoiminnan kieltäminen. KHO 2019:67. (SW)

3/2019 68–69 

Poikkeaminen. Yhdistyksen valitusoikeus. Oikeus valitusperusteiden esittämiseen. KHO 2019:113. (LJ)

4/2019 66–67 

Rakennuslupa. Tuulivoimala. Yleiskaavamääräys. KHO 2019:125. (LJ)

4/2019 68–69 

Asemakaava. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Täydennysrakentaminen. KHO 2019:137. (SW)

4/2019 70–71 

Tilapäinen käyttötarkoituksen muuttaminen. Lupaehto. Liityntä maankäytön ohjaamiseen. KHO 2017:184. (LJ)

1/2018 68–69 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. Poikkeaminen. Valituslupa. KHO 21.12.2017 taltio 6654. (LJ)

1/2018 69–70 

Asemakaavan muutos. Yhdenvertaisuus. Kaupunkikuva. Selvitykset. KHO 2017:202. (SW)

1/2018 71–72 

Rakennuslupa. Julkisivujen lisälämmöneristäminen. Paloturvallisuus. KHO 27.2.2018 taltio 839. (LJ)

2/2018 66–67 

Rakennuslupa. Valitusoikeus. Rasite. KHO 2017:203. (LJ)

2/2018 67–68 

Rauennut rakennuslupa. Ranta-alueen rakentamisrajoitus. Etäisyysvaatimuksista poikkeaminen. KHO 21.2.2018 taltio 760. (LJ)

2/2018 69–70 

Tuulivoimaosayleiskaava. Maisema-alue. Selvitykset. KHO 19.1.2018 taltio 138. (SW)

2/2018 70–71 

Asemakaavan muutos. Teollisuuslaitos. Vaikutusten arviointi. Kohtuuttomuus. KHO 2018:10. (SW)

2/2018 72–73 

Kunnan etuosto-oikeus. Todisteellinen tiedoksianto. KHO 8.2.2018 taltio 538. (LJ)

3/2018 66 

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen. Hallintopakko. Velvoitteen kohdistaminen. KHO 19.6.2018 taltio 2955. (LJ)

3/2018 67 

Rakennuksen laajentaminen. Poikkeamisluvan tarve. Luottamuksensuoja. KHO 2018:51. (LJ)

3/2018 67–69 

Pakollinen ELY:n lausunto. Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma. Kantelu. KHO 27.6.2018 taltio 3124. (LJ)

3/2018 69 

Rakennusluvan hakeminen. Hallinnanjakosopimus. KHO 2018:82. (LJ)

3/2018 70 

Asemakaavan muutos. Tammelan stadion. Viranomaisneuvottelun pitämättä jättäminen. KHO 23.4.2018 taltio 1912. (SW)

3/2018 71–72 

Asemakaavan suojelumääräys. Kohtuullisuus. Rakennuksen purkamiskielto. Kaavamääräyksen tulkinta. KHO 2018:102. (SW)

3/2018 72–73 

Rakennustarkastajan viran kelpoisuusvaatimukset. Siirtymäsäännös. KHO 13.9.2018 taltio 4158. (LJ)

4/2018 68 

Toimenpideluvan tarve. Pysäköintialue. KHO 2018:103. (LJ)

4/2018 69–70 

Puiden kaataminen. Maisematyöluvan tarve. Osayleiskaavan vastaisuus. KHO 10.9.2018 taltio 4097. (LJ)

4/2018 70–71 

Asemakaava. Rakennetun ympäristön vaaliminen. Liikerakentaminen. Unescon maailmanperintökohde. KHO 2018:144. (SW)

4/2018 72–73 

Rakennuspaikan muodostaminen. Poikkeaminen. Halkominen. Maankäytön suunnittelun ja kiinteistönmuodostamisen välinen suhde. KHO 2016:211. (LJ)

1/2017 66–67 

Käyttötarkoitus. Asemakaavanmukaisuus. Palvelutalon muutos eläkeläisten vuokrataloksi. KHO 2.12.2016 taltio 5152. (LJ)

1/2017 67–69 

Yleiskaava. Tuulivoima. Esteellisyys. Palvelussuhdejäävi. KHO 2016:190. (SW)

1/2017 69–70 

Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus. Asemakaavamääräys. Maalämpökaivo. KHO 2017:48. (LJ)

2/2017 66–67 

Muutos vai uusi lupa. Toimenpide- vai rakennuslupa. Pressuhalli. Suunnittelutarveratkaisu. Piha-alueen louhinta. Asemapiirros. KHO 30.12.2016 taltio 5649. (LJ)

2/2017 67–69 

Asemakaava. Selvitysten riittävyys. Rakentamistehokkuus. Yhdenvertaisuus. KHO 2017:31. (SW)

2/2017 69–70 

Asemakaava. Liito-orava. Uusi liito-oravaselvitys. KHO 2017:33. (SW)

2/2017 70–71 

Hävittämis- ja heikentämiskielto. Luvaton verkkoliiteri. Purkamisvelvoite. Uhkasakon maksuun tuomitseminen. KHO 2017:100. (LJ)

3/2017 66–67 

Poikkeaminen. Autopaikkojen sijoittaminen kaavasta poiketen maanpinnan tasolle. Naapurit valittajina. KHO 3.7.2017 taltio 3206. (LJ)

3/2017 67–68 

Saunalautta. Luvan tarve. Rakennus vai liikuteltava laite. Hallintopakko. KHO 2017:98. (LJ)

3/2017 68–69 

Asemakaava. Rakennussuojelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat porrashuoneet. KHO 2017:114. (SW)

3/2017 69–71 

Jätevesijärjestelmä. Luvan myöntämisedellytykset. Toimenpidelupa. KHO 2017:122. (LJ)

4/2017 68 

Rakennuksen osan purkaminen. Pakottava syy. Poikkeaminen. KHO 2017:147. (LJ)

4/2017 69–70 

Luonnonsuojelualue. Suojelusta poikkeaminen. Puutarhakylähanke. Viitasammakko. KHO 2017:161. (SW)

4/2017 71–72 

Velvoitteen kohdistaminen. Terveydensuojelulaki. Parveketupakointi. KHO 2015:164. (LJ)

1/2016 68–69 

Ympäristölupa. Kallion louhinta. Otto-aluemerkintä kaavassa. Toiminnan sijoittuminen. KHO 11.12.2015 taltio 3595. (SW)

1/2016 69–71 

Velvoitteen kohdistaminen. Kiinteistöllä säilytettävät ajoneuvot. Kuolinpesä. Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. KHO 2016:30. (LJ)

2/2016 68–69 

Osayleiskaava – maankäytön rakennemalli. Luottamushenkilön esteellisyys. KHO 2016:17. (SW)

2/2016 69–71 

Maakuntakaava. Valitusoikeus. KHO 29.1.2016 taltio 227. (SW)

2/2016 71–72 

Asemakaavassa suojeltu rakennus. Vanha Rauma. Huonetilojen sisustaminen ullakolle. Poikkeamisen tarve. Kerros ja ullakko. KHO 2016:74. (LJ)

3/2016 62–63 

Kaksoisrangaistavuuden kielto. Ne bis in idem ja uhkasakko. KHO 2016:96. (LJ)

3/2016 63–64

Luvattomat rakennukset. Ajan kuluminen. Uhkasakko. Velvoitteen yksilöinti. Kuolinpesä. KHO 2016:91. (LJ)

3/2016 64–65 

Asemakaava. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Suojelumääräys. Englannin makasiinit. KHO 2016:59. (SW)

3/2016 65–67 

Poikkeaminen. Poikkeamispäätökseen liitetty ehto. Asemakaavan suojelumääräys. Kaupunkikuva. KHO 2016:132. (LJ)

4/2016 64–65 

Jätevesijärjestelmä. Toimenpideluvan tarve. Erityissuunnitelman luonne. KHO 2016:118. (LJ)

4/2016 66–67 

Luonnonsuojelulaki. Poikkeamislupa. Liito-orava. Koulun rakentaminen. KHO 2016:140. (SW)

4/2016 67–69 

Purkamislupa. Kaavassa suojeltu rakennus. Pakottava syy. KHO 3.12.2014 taltio 3845. (LJ)

1/2015 51–52 

Vastaava työnjohtaja. Tehtävien laiminlyönti. Hyväksymisen peruuttaminen. KHO 27.11.2014 taltio 3718. (LJ)

1/2015 53 

Rakennuskieltoa koskeva valitus. Yhdistyksen valitusoikeus. Malmin lentokenttä. KHO 5.12.2014 taltio 3873. (SW)

1/2015 54–55 

Ranta-alue. Lomarakennuskokonaisuuden korvaaminen. Toimivalta. KHO 2015:16. (LJ)

2/2015 52–53 

Toimenpidelupa. Valmistelevat toimenpiteet. Louhinta. Luvan muuttaminen. Ympäristölupa. KHO 11.2.2015 taltio 362. (LJ)

2/2015 53–54 

Asemakaavan muutosta koskeva valitus. Rakennussuojelu. Riittävät selvitykset. KHO 6.2.2015 taltio 311. (SW)

2/2015 55–57 

Kellarien määrä. Lainsäädännön muutokset. Poikkeamisen tarve ja edellytykset. KHO 2015:62. (LJ)

3/2015 53–54 

Rakennuslupa. Sitova rakennusala. Asemakaavan vastaisuus. KHO 17.3.2015 taltio 742. (LJ)

3/2015 54–55 

Ranta-asemakaava. Suojelualue. Luontotyypin rajauspäätös. Suojelun tarkoituksen vaarantuminen. Luontoselvitys. KHO 2015:42. (SW)

3/2015 55–56 

Suunnittelutarveratkaisu. Tuulivoima. KHO 5.3.2015 taltio 628. (SW)

3/2015 57 

Purkamislupa. Lapuan linja-autoaseman purkaminen. KHO  12.6.2015 taltio 1655. (LJ)

4/2015 48–50 

Johtojen sijoittaminen. Tuulivoimalapuistot. Maakaapelit. Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palveleva johto toisen alueelle (MRL 161 §). KHO 2015:69. (LJ)

4/2015 50–51 

Käyttötarkoituksen olennainen muutos. Huonejärjestys ja sen muutos. Poikkeamispäätöksen tarve. KHO 2015:87. (LJ)

4/2015 53–54 

Asemakaava. Asemakaava-alueen rajaus. Kunnan kaavoitusmonopoli. Kunnan kehitys. Maanomistajien yhdenvertaisuus. KHO 2015:95. (SW)

4/2015 54–56 

Asemakaavaehdotuksen hylkääminen. Valituskelpoisuus. Tuulivoima. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 2015:116. (SW)

5/2015 51–52 

Suunnitteluvelvoite yleiskaavan laatimiseksi. Tuulivoimarakentaminen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 12.8.2015 taltio 2160. (SW)

5/2015 52–53 

Asemakaavan suojelumääräys. Poikkeaminen. Kattoikkunat. KHO 2015:144. (LJ)

5/2015 53–56 

Lepakot. Hävittämis- ja heikentämiskielto. Poikkeaminen. Luonnonsuojelulaki. KHO 9.11.2015 taltio 3201. (LJ)

6/2015 52–53 

Yleiskaava. Maakuntakaavan ohjausvaikutus. Maisema- ja luonnonarvoja koskevien selvitysten riittävyys. KHO 11.11.2015 taltio 3226. (SW)

6/2015 53–56 

Tuulivoima. Viiden tuulivoimalan rakentaminen. Suunnittelutarveratkaisu. Kaavallisen harkinnan tarve. KHO 2013:183. (LJ)

1/2014 54–55 

Tuulivoima. Yleiskaava. Selvitysten riittävyys. Kohtuuton haitta. KHO 2013:184. (SW)

1/2014 55–57 

Talousrakennus. Rantavyöhyke. Poikkeamisen toimivalta. Tilapäisyys. KHO 2014:7. (LJ)

2/2014 54–55 

Asemakaava. Arvokas porrashuone. Hissi. KHO 2014:17. (SW)

2/2014 55–56 

Asuntolarakennus. Rakennuslupa. Valituskielto. Asemakaavanmukaisuus. KHO 2014:43. (LJ)

3/2014 52–53 

Asemakaava. Asuntola. Kaavamuutoksen tarkoitus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Pääkäyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen yksilöinti. Indeksimerkintä. KHO 2014:42. (SW)

3/2014 54–56 

Asemakaava. Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. Täydennysrakentaminen. Selvitysten riittävyys. KHO 2014:54. (SW)

3/2014 56–57 

Hallintopakko. Roskaantuneen alueen puhdistaminen. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Jätelaki. Velvoitteiden samanaikaisuus. Velvoitteen kohdistaminen. KHO 2014:70. (LJ)

4/2014 52–54 

Esteellisyys. Kunnallisasia. Maankäyttösopimus. Lahjusrikkomus. Virkamies. Läsnäolo. KHO 2014:109. (SW)

4/2014 54–56 

Ryhmäkoti. Rakennuslupa. Sosiaalitointa palvelevien tilojen osuus. Asemakaavanmukaisuus. KHO 2014:80. (LJ)

4/2014 56–57 

Majoitustoiminta. Omakotitalo. Epätyypilliset vuokrasuhteet loma-asuntokäyttöön. Asemakaavan vastaisuus. Hallintopakko. KHO 2014:143. (LJ)

5/2014 52–53 

Asemakaava. Kaavamääräysten yksityiskohtaisuus. Elinympäristön viihtyisyys. Kaupungin valitus. KHO 12.8.2014 taltio 2355. (SW)

5/2014 54–56 

Tuulivoima. Suunnittelutarveratkaisu. Valituslupa-asia. KHO 1.7.2014  taltio 2096. (SW)

5/2014 56–59 

Ranta-alue. Lomarakennuksen korvaavan asuinrakennuksen rakentaminen. Toimivalta. KHO 2014:158. (LJ)

6/2014 55–56 

Kunnan viranomaisen antama  neuvonta rakennusvaiheessa. Luottamuksensuoja. Poikkeamislupahakemus. KHO 1.10.2014 taltio 2926. (SW)

6/2014 56–57 

Viranhaltijan esteellisyys (kaupunginjohtaja). Läsnäolo asian käsittelyssä (julkinen kokous). KHO 2012:125. (LJ)

1/2013 55–56 

Yleiskaava. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Helsingin seudun erityistavoitteet. Maakunnan ohjausvaikutus. Joukkoliikenteen järjestäminen. KHO 2012:67. (SW)

1/2013 56–57 

Rantavyöhyke. Maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen. Sukupolvenvaihdos. Poikkeamisen tarpeellisuus. KHO 2013:14. (LJ)

2/2013 53–54 

Hävittämis- ja heikentämiskielto. Pohjanlepakko. Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Rakennuksen purkaminen. KHO 2013:15. (LJ)

2/2013 54–55 

Asemakaavamääräys. Yleisen alueen toteuttamista koskeva suunnitelma. Maisematyölupa. Luvan tarve. Kunnallisasia. KHO 2013:17. (SW)

2/2013 56–57 

Tulvavaara. Rakennuspaikan soveliaisuus. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 4.3.2013 taltio 796. (LJ).

3/2013 53–54 

Asemakaava. Viranhaltija. Esteellisyys. Puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. KHO 2013:55. (SW)

3/2013 54–57 

Lomarakennus. Ympärivuotinen käyttö. Rinnastuminen asuinrakennuksiin. Oviaukon leveys. KHO 2013:76. (LJ)

3/2013 57–59 

Rakennuslupa. Rakennuksen soveltuminen ympäristöönsä. Kaavaselostuksen sitovuus. KHO 2013:100. (LJ)

4/2013 62–64 

Rakennuspaikan hallinta. Hallinnanjakosopimus. Suostumuksen peruuttaminen. KHO 2013:43. (LJ)

4/2013 64–66 

Yleiskaava. Rantaosayleiskaava. Sisältövaatimukset. Luontoarvot. Yhdenvertainen kohtelu. Rantaviivan muuntaminen. Mitoitus. Rakennusoikeus. KHO 2013:91. (SW)

4/2013 66–68 

Asemakaava. Ranta-asemakaava. Yleiskaavan ohjausvaikutus. Yleiskaavan lainvoimaisuus. KHO 2013:87. (SW)

4/2013 68–69 

Ohjeen sitovuus. Olennaiset tekniset vaatimukset – palomääräykset. Vähäinen poikkeaminen. KHO 29.7.2013 taltio 2452. (LJ)

5/2013 54–55 

Asemakaavan muuttaminen. KHO 6.9.2013 taltio 2771. (SW)

5/2013 56–57 

Rakennuskielto. Määräaikainen käyttötarkoituksen muutos. Poikkeamisluvan tarve. KHO 2013:166. (LJ)

6/2013 54–55 

Yleiskaava. Toimenpiderajoitus. Kohtuullisuus. KHO 2013:157. (SW)

6/2013 55–56 

Purkamisen sisältävä rakennuslupa. Erillisen purkamisluvan tarve. Rakennussuojelu. Kunnan jäsenen valitusoikeus. KHO 2011:105. (LJ)

1/2012 79–81 

Rakennuslupa. Rakennuspaikan hallinta. Vallintarajoitus. Käyttö- ja hallintaoikeus. KHO 2011:110. (LJ)

1/2012 81–82 

Ilmalämpöpumppu. Toimenpideluvan tarve. KHO 2012:14. (LJ)

2/2012 79–80 

Rakennuslupa. Valitusoikeus. Vinottain vastapäinen rakennuspaikka. KHO 2012:10. (LJ)

2/2012 80–81 

Kerrosala. Ullakko. KHO 17.1.2012 taltio 43. (LJ)

2/2012 81–82 

Valitusoikeus. Poikkeaminen. Yhdistyksen valitusoikeus. Yhdistyksen säännöt. Kulttuuriarvojen suojelun edistäminen. Rakennussuojelu. KHO 2012:25. (SW)

2/2012 82–83 

Rakennuslupa. Valitusoikeus. Ranta-alue. Suunnittelutarve. Maatilaan kuuluva talousrakennus. KHO 2012:40. (LJ)

3/2012 73–74 

Julkisivutoimenpide (vinyylipinnoite). Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Poikkeamisen tarve. KHO 2012:30. (LJ)

3/2012 75 

Rakennuslupa. Kerrosluku. Valituskielto. Asemakaavassa ratkaistu asia. KHO 4.6.2012 taltio 1477. (LJ)

3/2012 76 

Rantavyöhyke. Poikkeaminen. Poikkeuksen tarve. Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen. KHO 2012:50. (SW)

3/2012 77 

Yleiskaava. Yleiskaavamääräys. Loma-asuntoalue. Pysyvä asuminen. Vaikutusten selvittäminen. KHO 2012:41. (SW)

3/2012 77–78 

Ajoyhteys. Yksityistie. Toimenpidelupa. Tiekunnan hoitokunnan valitusoikeus. KHO 5.9.2012 taltio 2349. (LJ)

4/2012 73–74 

Poikkeaminen. Toimivalta. Rantavyöhyke. Käyttötarkoituksen muuttaminen. Rakennus. Laajentaminen. KHO 28.8.2012 taltio 2241. (SW)

4/2012 75 

Aloituskokous. Ääneneristävyysvaatimus. Lentomelu. Tarkastuskertomus. Valituskelpoisuus. KHO 2010:72. (LJ)

1/2011 79–80 

Asemakaava. Oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava-alueen osa. Muutoksenhaku. Hallinto-oikeus. Jatkovalitus. Valituslupa. KHO 16.12.2010 taltio 3764. (SW)

1/2011 80–81 

Rakennuksen käyttöönotto. Katselmuspöytäkirja. Hallintopäätös. KHO 2011:23. (LJ)

2/2011 73–74 

Omakotitalon laajennus. Rakennuksen tarkoitustaan vastaavuus. Tilan käyttötarkoitus. KHO 7.4.2011 taltio 1000. (LJ)

2/2011 74–75 

Asemakaavan laatimistarve. Asemakaava-alueen rajaus. Kunnan kaavoitusmonopoli. Kunnan maapoliittinen ohjelma. Maanomistajien yhdenvertaisuus. Yleiskaavan ohjausvaikutus. KHO 2011:11. (SW)

2/2011 75–76 

Poikkeaminen. Ranta-asemakaava-alue. Suojeltava rakennus. Uuden rakennuksen rakentaminen. KHO 8.3.2011 taltio 598. (SW)

2/2011 76 

Ilmoitusmenettely. Päätös luvan hakemisesta. Valituskelpoisuus. KHO 2011:66. (LJ)

3/2011 75–76 

Vapaa-ajan asunto. Ympärivuotinen käyttö. Asuntosuunnittelua koskevien määräysten soveltaminen. Portaiden vähimmäisleveys. Pääkäyttötarkoituksen mukaiset varusteet. KHO 2011:53. (LJ)

3/2011 76–77 

Rantaosayleiskaava. Valtionmaat. Metsähallitus. Rantarakentaminen. KHO 2011:61. (SW)

3/2011 77–78 

Yleiskaava. Maanomistaja. Rakennusoikeus. Kohtuuton haitta. Yhdenvertaisuus. Luontoselvitysten riittävyys. Lausuminen selvityksistä. Virkistysalue. Kaavan sisältövaatimukset. Luonnonarvot. KHO 2011:54. (SW)

3/2011 78 

Ikkunoiden uusiminen. Alumiinirakenteinen ikkuna. Asemakaavallinen suojelu. Rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo ja tyyli. KHO 2011:83. (LJ)

4/2011 75–77 

Yleiskaava. Osallistuminen ja vuorovaikutus. Ohjausryhmä. KHO 2011:86. (SW)

4/2011 77 

Asuntolaiva. Oikeudellinen intressi. Hallintopakko ja passiivisuus. KHO 2009:91. (LJ)

1/2010 79–81 

Asemakaava. Selvityksen tekijän esteellisyys. Selvitysten riittävyys. Luontodirektiivin liitteen IV (b) lajit – luontoarvojen vaaliminen. KHO 2.12.2009 taltio 3472. (SW)

1/2010 82 

Tilapäinen rakennuslupa. Tehdasvalmisteiset hallit ja niiden paikallaan pitäminen. Poikkeamislupa. KHO 9.4.2010 taltio 758. (LJ)

2/2010 75–76 

Asemakaava. Täydennysrakentaminen. Kauppakeskus. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. KHO 7.1.2010 taltio 13. (SW)

2/2010 77 

Rakennusvalvontamaksu. Luvaton rakentaminen. Maksun korottaminen. Kunnalle aiheutuneet kulut. Säädöksen perustuslainvastaisuus. KHO 2010:34. (LJ)

3/2010 69–70 

Hallintopakko. Ympäristösihteerin antama määräys. Valituskelpoisuus. Jätelaki. KHO 2010:36. (LJ)

3/2010 70–71 

Asemakaava. Asuntorakentaminen. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Yleiskaavan mukaisuus. Rakennetun ympäristön vaaliminen. KHO 2.7.2010 taltio 1669. (SW)

3/2010 71–73 

Toimenpideluvan tarve. Tekopohjavesilaitoksen imeytysaltaat. KHO 2010:48. (LJ)

4/2010 81–83 

Yleisen alueen suunnitelma. Puistosuunnitelma. Täyttömäkialue. Valitusoikeus. Hallintovalitus. Kuivatussuunnitelma. Tekninen suunnitelma. Muutoksenhakukelpoisuus. Kunnallisvalitus. Täytäntöönpanoa koskeva päätös. KHO 2010:49. (SW)

4/2010 83–84