KHO

KHO-tapausten hakemisto

Suunnittelutarveratkaisu

Tuusulan rakennusjärjestyksen mukaan kaikki asemakaavoittamattomat alueet ranta-alueita lukuun ottamatta ovat MRL 16 §:n tarkoittamaa suunnittelutarvealuetta.
Julkaistu 10.5.2022

Lue lisää »

Purkamislupa. Tehdasrakennukset.

Valkeakosken johtava rakennustarkastaja myönsi (29.1.2019) konkurssipesälle purkamisluvan Säterin tehdasalueella sijaitsevien 18 tehdasrakennuksen ja rakennelman purkamiseen lukuun ottamatta voimalaitoksen punaista tiilipiippua.
Julkaistu 11.2.2022

Lue lisää »

Kesäkeittiö.

Espoon lupa-arkkitehti hylkäsi (22.11.2018) toimenpidelupahakemuksen noin 35 neliömetrin suuruisen kesäkeittiön rakentamiseen noin metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta. Alueella ei ole asemakaavaa.
Julkaistu 11.2.2022

Lue lisää »

Kahden rakennuslupapäätöksen purku.

Turun rakennusvalvontapäällikkö myönsi (15.4.2021) rakennusluvan asuinrakennuksessa tehtäville muutostöille, jotka koskevat asuinhuoneiden yhdistämistä. Lupapäätöksen yhteydessä on hyväksytty vähäisinä poikkeamisina asemakaavasta kerrosalan ylitys yhteensä 37,5 k-m²:llä ja autopaikkavaatimuksen alitus siten, että 12 autopaikan sijaan toteutetaan kolme autopaikkaa.
Julkaistu 11.2.2022

Lue lisää »

Yksityinen lastensuojelulaitos.

Hämeenlinnan kaupunginhallitus hylkäsi (8.4.2019) yhtiön hakemuksen saada poiketa asemakaavasta omakotitalon käyttötarkoituksen muuttamiseen yksityiseksi lastensuojelulaitokseksi.
Julkaistu 15.10.2021

Lue lisää »

Rakennuksen purkamisvelvoite.

Raaseporin ympäristö- ja rakennuslautakunta tuomitsi (12.12.2018) A:n maksettavaksi 3 000
euron suuruisen uhkasakon, koska lautakunnan lainvoimaisella päätöksellä (12.4.2017) asetettuja
velvoitteita ei ollut noudatettu kaikilta osin.
Julkaistu 15.10.2021

Lue lisää »

Lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu.

Kittilän rakennus- ja ympäristölautakunta hylkäsi (22.1.2020) rakennuslupahakemuksen kerrosalaltaan 250 m²:n suuruisen asuinrakennuksen sekä kahden talousrakennuksen (60 ja 12 m²) ja saunan (9 m²) rakentamiseksi tilalle B.
Julkaistu 15.10.2021

Lue lisää »

Asemakaavasta poikkeaminen

Oulun asemakaavapäällikkö myönsi (18.4.2018) yhtiölle luvan saada poiketa asemakaavasta siltä osin kuin rakentamisella poiketaan asemakaavan mukaisesta rakennusalasta ja rakennetaan kaksi rivitaloa pientalojen sijaan.
Julkaistu 15.10.2021

Lue lisää »

Hallintopakko. Käyttötarkoituksen olennainen muutos.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto velvoitti (1.2.2019) asunto-osakeyhtiön, vuokraustoimintaa harjoittaneen osakeyhtiön, joka toimi myös vuokralaisena, sekä asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajia lopettamaan lukuisien asuinhuoneistojen (11 kpl) käytön majoitustiloina juoksevan uhkasakon uhalla.
Julkaistu 29.6.2021

Lue lisää »

Toimenpidelupa. Ikkunoiden vaihtaminen. Suojelumääräys. Poikkeaminen. (LJ)

1/2021 118-119

Purkamislupa. RKY-kohde. Tehdasmaisema. Höyryvoimalaitos ja piippu. (LJ)

1/2021 121-123

Asemakaavamuutos. Suojeltavat rakennukset. Rakentamisen määrä. Selvitysten riittävyys. (LJ)

1/2021 127-128

Suunnittelutarveratkaisun tarve. Maaseutuyritys. Hevostalouden harjoittamiseksi tarpeellinen rakennus. (LJ)

1/2021 124-125

Toimenpidelupa. Led-valomainoslaite. Asemakaavan lähivirkistysalue. Liikenneturvallisuus. (LJ)

1/2021 120-121

Poikkeamispäätöksen voimassaolo. Virheellinen lainvoimaisuustodistus. Luottamuksensuoja. (LJ)

1/2021 125-126

Ranta-asemakaava. Rakennusoikeuden siirtäminen. Yhdenvertaisuus. (SW)

1/2021 129

Asemakaava. Yleiskaavaan ohjausvaikutus. Rakennetun ympäristön suojeleminen. (SW)

1/2021 130-131

Rantayleiskaava. Poikkeamisen tarve. Marjanviljely. Maisemavaikutukset. (SW)

1/2021 132-133

——-

Yleiskaava. Tuulivoima. Selvitysten riittävyys. Susi. (SW)

1/2020 72-73

Rakennusjärjestys. Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys. Selvitysten riittävyys. (LJ)

1/2020 70-71

Poikkeaminen. Ranta-asemakaava. Tien rakentaminen. (LJ)

1/2020 69

Hallintopakko. Tuulivoimalan meluvaikutuksen selvittäminen. Ympäristönsuojelulaki. (LJ)

1/ 2020 68

Hallintopakko. Päävelvoitteen noudattaminen. Uhkasakon tuomitseminen. (LJ)

1/2020 67

Yleiskaavan ohjausvaikutus. Asemakaavan muutos. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY). Betonisiilot. (LJ)

2/2020 66-68

Rakennuslupa. Vesitalouslupa. Yleiskaavassa rakentamiseen osoitetut alueet. (LJ)

2/2020 69

Asemakaava. Täydennysrakentaminen. Rakennettu kulttuuriympäristö. (SW)

2/2020 70-71

Yleiskaava. Strateginen yleiskaava. Kehittämisperiaatemerkinnät. Pohjavesi. (SW)

2/2020 71-73

Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi. Erityinen menettely.
Rakentaminen, jolla on alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä. Lämpövoimalaitos. 
(LJ)

3/2020 63-64

Muinaismuistot. Ahvenanmaa. Kajoamisluvat. Arkeologiset tutkimukset. Kohtuullisuusarviointi. (LJ)

3/2020 65-66

Rakennusperintölaki. Vaarantamiskielto. (LJ)

3/2020 66-67

Räjähdystarvikevarasto. Palovaarallinen rakennus. Suunnittelutarveratkaisun tarve. Vähimmäisetäisyys. (LJ)

3/2020 67-68

Suojeltu rakennus. Suojelumääräys. Museoviraston toimivalta. Perustuslaki. (LJ)

3/2020 68-69

Vähittäiskaupan suuryksikkö. Liiketilojen kerrosala. Kaupan laatu. Poikkeamisen vähäisyys. ELY-keskuksen valitusoikeus. (LJ)

3/2020 70-71

Yleiskaava. Tuulivoima. Suunnittelun päättäminen. Rakennuskiellon kumoaminen. (SW)

3/2021 71-72

Ranta-asemakaava. Viranomaisen valitusoikeus. Kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta tärkeä alue. (SW)

3/2020 73-74

Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kelpoisuudet. (LJ) 

 

4/2020 71-72

Asemakaava. Selvitysten riittävyys. Luonnonarvojen vaaliminen. Lepakko. (SW)

4/2020 72-73

Virkarikos. Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen. KKO 2018:90. (LJ)

1/2019 64–66 

Rakennuslupa. Loma-asunnon laajentaminen. Ranta-alue. KHO 14.12.2018 taltio 5877. (LJ)

1/2019 67–68 

Suunnittelutarveratkaisu. Kaavoituksellinen haitta ja haitallinen yhdyskuntakehitys. KHO 17.12.2018 taltiot 5911 ja 5912. (LJ)

1/2019 69–70

Strateginen yleiskaava. Täydennysrakentaminen. Kaavan oikeusvaikutusten selkeys. KHO 7.1.2019 taltio 22. (SW)

1/2019 71–72 

Poikkeamislupa ranta-alueella. Emätilatarkastelu. Haitta kaavoitukselle. KHO 14.12.2018 taltio 5878. (LJ)

2/2019 68–69 

Osayleiskaava. Jätevedenpuhdistamo. Maakuntakaavan ohjausvaikutus. KHO 29.3.2019 taltio 1264. (SW)

2/2019 69–70 

Asemakaava. Tieyhteys asemakaava-alueella. Asemakaavamääräys. KHO 2019:44. (LJ)

3/2019 64–65 

Rakennustöiden aloittaminen. Aloituskokous. Aloittamisilmoitus. Luottamuksensuoja. KHO 2019:78. (LJ)

3/2019 66–67 

Yleiskaavamerkinnät. Kaivostoiminnan kieltäminen. KHO 2019:67. (SW)

3/2019 68–69 

Poikkeaminen. Yhdistyksen valitusoikeus. Oikeus valitusperusteiden esittämiseen. KHO 2019:113. (LJ)

4/2019 66–67 

Rakennuslupa. Tuulivoimala. Yleiskaavamääräys. KHO 2019:125. (LJ)

4/2019 68–69 

Asemakaava. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Täydennysrakentaminen. KHO 2019:137. (SW)

4/2019 70–71 

Tilapäinen käyttötarkoituksen muuttaminen. Lupaehto. Liityntä maankäytön ohjaamiseen. KHO 2017:184. (LJ)

1/2018 68–69 

Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos. Poikkeaminen. Valituslupa. KHO 21.12.2017 taltio 6654. (LJ)

1/2018 69–70 

Asemakaavan muutos. Yhdenvertaisuus. Kaupunkikuva. Selvitykset. KHO 2017:202. (SW)

1/2018 71–72 

Rakennuslupa. Julkisivujen lisälämmöneristäminen. Paloturvallisuus. KHO 27.2.2018 taltio 839. (LJ)

2/2018 66–67 

Rakennuslupa. Valitusoikeus. Rasite. KHO 2017:203. (LJ)

2/2018 67–68 

Rauennut rakennuslupa. Ranta-alueen rakentamisrajoitus. Etäisyysvaatimuksista poikkeaminen. KHO 21.2.2018 taltio 760. (LJ)

2/2018 69–70 

Tuulivoimaosayleiskaava. Maisema-alue. Selvitykset. KHO 19.1.2018 taltio 138. (SW)

2/2018 70–71 

Asemakaavan muutos. Teollisuuslaitos. Vaikutusten arviointi. Kohtuuttomuus. KHO 2018:10. (SW)

2/2018 72–73 

Kunnan etuosto-oikeus. Todisteellinen tiedoksianto. KHO 8.2.2018 taltio 538. (LJ)

3/2018 66 

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen. Hallintopakko. Velvoitteen kohdistaminen. KHO 19.6.2018 taltio 2955. (LJ)

3/2018 67 

Rakennuksen laajentaminen. Poikkeamisluvan tarve. Luottamuksensuoja. KHO 2018:51. (LJ)

3/2018 67–69 

Pakollinen ELY:n lausunto. Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma. Kantelu. KHO 27.6.2018 taltio 3124. (LJ)

3/2018 69 

Rakennusluvan hakeminen. Hallinnanjakosopimus. KHO 2018:82. (LJ)

3/2018 70 

Asemakaavan muutos. Tammelan stadion. Viranomaisneuvottelun pitämättä jättäminen. KHO 23.4.2018 taltio 1912. (SW)

3/2018 71–72 

Asemakaavan suojelumääräys. Kohtuullisuus. Rakennuksen purkamiskielto. Kaavamääräyksen tulkinta. KHO 2018:102. (SW)

3/2018 72–73 

Rakennustarkastajan viran kelpoisuusvaatimukset. Siirtymäsäännös. KHO 13.9.2018 taltio 4158. (LJ)

4/2018 68 

Toimenpideluvan tarve. Pysäköintialue. KHO 2018:103. (LJ)

4/2018 69–70 

Puiden kaataminen. Maisematyöluvan tarve. Osayleiskaavan vastaisuus. KHO 10.9.2018 taltio 4097. (LJ)

4/2018 70–71 

Asemakaava. Rakennetun ympäristön vaaliminen. Liikerakentaminen. Unescon maailmanperintökohde. KHO 2018:144. (SW)

4/2018 72–73 

Rakennuspaikan muodostaminen. Poikkeaminen. Halkominen. Maankäytön suunnittelun ja kiinteistönmuodostamisen välinen suhde. KHO 2016:211. (LJ)

1/2017 66–67 

Käyttötarkoitus. Asemakaavanmukaisuus. Palvelutalon muutos eläkeläisten vuokrataloksi. KHO 2.12.2016 taltio 5152. (LJ)

1/2017 67–69 

Yleiskaava. Tuulivoima. Esteellisyys. Palvelussuhdejäävi. KHO 2016:190. (SW)

1/2017 69–70 

Kaukolämpöverkkoon liittymisvelvollisuus. Asemakaavamääräys. Maalämpökaivo. KHO 2017:48. (LJ)

2/2017 66–67 

Muutos vai uusi lupa. Toimenpide- vai rakennuslupa. Pressuhalli. Suunnittelutarveratkaisu. Piha-alueen louhinta. Asemapiirros. KHO 30.12.2016 taltio 5649. (LJ)

2/2017 67–69 

Asemakaava. Selvitysten riittävyys. Rakentamistehokkuus. Yhdenvertaisuus. KHO 2017:31. (SW)

2/2017 69–70 

Asemakaava. Liito-orava. Uusi liito-oravaselvitys. KHO 2017:33. (SW)

2/2017 70–71 

Hävittämis- ja heikentämiskielto. Luvaton verkkoliiteri. Purkamisvelvoite. Uhkasakon maksuun tuomitseminen. KHO 2017:100. (LJ)

3/2017 66–67 

Poikkeaminen. Autopaikkojen sijoittaminen kaavasta poiketen maanpinnan tasolle. Naapurit valittajina. KHO 3.7.2017 taltio 3206. (LJ)

3/2017 67–68 

Saunalautta. Luvan tarve. Rakennus vai liikuteltava laite. Hallintopakko. KHO 2017:98. (LJ)

3/2017 68–69 

Asemakaava. Rakennussuojelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat porrashuoneet. KHO 2017:114. (SW)

3/2017 69–71 

Jätevesijärjestelmä. Luvan myöntämisedellytykset. Toimenpidelupa. KHO 2017:122. (LJ)

4/2017 68 

Rakennuksen osan purkaminen. Pakottava syy. Poikkeaminen. KHO 2017:147. (LJ)

4/2017 69–70 

Luonnonsuojelualue. Suojelusta poikkeaminen. Puutarhakylähanke. Viitasammakko. KHO 2017:161. (SW)

4/2017 71–72 

Velvoitteen kohdistaminen. Terveydensuojelulaki. Parveketupakointi. KHO 2015:164. (LJ)

1/2016 68–69 

Ympäristölupa. Kallion louhinta. Otto-aluemerkintä kaavassa. Toiminnan sijoittuminen. KHO 11.12.2015 taltio 3595. (SW)

1/2016 69–71 

Velvoitteen kohdistaminen. Kiinteistöllä säilytettävät ajoneuvot. Kuolinpesä. Oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. KHO 2016:30. (LJ)

2/2016 68–69 

Osayleiskaava – maankäytön rakennemalli. Luottamushenkilön esteellisyys. KHO 2016:17. (SW)

2/2016 69–71 

Maakuntakaava. Valitusoikeus. KHO 29.1.2016 taltio 227. (SW)

2/2016 71–72 

Asemakaavassa suojeltu rakennus. Vanha Rauma. Huonetilojen sisustaminen ullakolle. Poikkeamisen tarve. Kerros ja ullakko. KHO 2016:74. (LJ)

3/2016 62–63 

Kaksoisrangaistavuuden kielto. Ne bis in idem ja uhkasakko. KHO 2016:96. (LJ)

3/2016 63–64

Luvattomat rakennukset. Ajan kuluminen. Uhkasakko. Velvoitteen yksilöinti. Kuolinpesä. KHO 2016:91. (LJ)

3/2016 64–65 

Asemakaava. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Suojelumääräys. Englannin makasiinit. KHO 2016:59. (SW)

3/2016 65–67 

Poikkeaminen. Poikkeamispäätökseen liitetty ehto. Asemakaavan suojelumääräys. Kaupunkikuva. KHO 2016:132. (LJ)

4/2016 64–65 

Jätevesijärjestelmä. Toimenpideluvan tarve. Erityissuunnitelman luonne. KHO 2016:118. (LJ)

4/2016 66–67 

Luonnonsuojelulaki. Poikkeamislupa. Liito-orava. Koulun rakentaminen. KHO 2016:140. (SW)

4/2016 67–69 

Purkamislupa. Kaavassa suojeltu rakennus. Pakottava syy. KHO 3.12.2014 taltio 3845. (LJ)

1/2015 51–52 

Vastaava työnjohtaja. Tehtävien laiminlyönti. Hyväksymisen peruuttaminen. KHO 27.11.2014 taltio 3718. (LJ)

1/2015 53 

Rakennuskieltoa koskeva valitus. Yhdistyksen valitusoikeus. Malmin lentokenttä. KHO 5.12.2014 taltio 3873. (SW)

1/2015 54–55 

Ranta-alue. Lomarakennuskokonaisuuden korvaaminen. Toimivalta. KHO 2015:16. (LJ)

2/2015 52–53 

Toimenpidelupa. Valmistelevat toimenpiteet. Louhinta. Luvan muuttaminen. Ympäristölupa. KHO 11.2.2015 taltio 362. (LJ)

2/2015 53–54 

Asemakaavan muutosta koskeva valitus. Rakennussuojelu. Riittävät selvitykset. KHO 6.2.2015 taltio 311. (SW)

2/2015 55–57 

Kellarien määrä. Lainsäädännön muutokset. Poikkeamisen tarve ja edellytykset. KHO 2015:62. (LJ)

3/2015 53–54 

Rakennuslupa. Sitova rakennusala. Asemakaavan vastaisuus. KHO 17.3.2015 taltio 742. (LJ)

3/2015 54–55 

Ranta-asemakaava. Suojelualue. Luontotyypin rajauspäätös. Suojelun tarkoituksen vaarantuminen. Luontoselvitys. KHO 2015:42. (SW)

3/2015 55–56 

Suunnittelutarveratkaisu. Tuulivoima. KHO 5.3.2015 taltio 628. (SW)

3/2015 57 

Purkamislupa. Lapuan linja-autoaseman purkaminen. KHO  12.6.2015 taltio 1655. (LJ)

4/2015 48–50 

Johtojen sijoittaminen. Tuulivoimalapuistot. Maakaapelit. Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palveleva johto toisen alueelle (MRL 161 §). KHO 2015:69. (LJ)

4/2015 50–51 

Käyttötarkoituksen olennainen muutos. Huonejärjestys ja sen muutos. Poikkeamispäätöksen tarve. KHO 2015:87. (LJ)

4/2015 53–54 

Asemakaava. Asemakaava-alueen rajaus. Kunnan kaavoitusmonopoli. Kunnan kehitys. Maanomistajien yhdenvertaisuus. KHO 2015:95. (SW)

4/2015 54–56 

Asemakaavaehdotuksen hylkääminen. Valituskelpoisuus. Tuulivoima. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 2015:116. (SW)

5/2015 51–52 

Suunnitteluvelvoite yleiskaavan laatimiseksi. Tuulivoimarakentaminen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 12.8.2015 taltio 2160. (SW)

5/2015 52–53 

Asemakaavan suojelumääräys. Poikkeaminen. Kattoikkunat. KHO 2015:144. (LJ)

5/2015 53–56 

Lepakot. Hävittämis- ja heikentämiskielto. Poikkeaminen. Luonnonsuojelulaki. KHO 9.11.2015 taltio 3201. (LJ)

6/2015 52–53 

Yleiskaava. Maakuntakaavan ohjausvaikutus. Maisema- ja luonnonarvoja koskevien selvitysten riittävyys. KHO 11.11.2015 taltio 3226. (SW)

6/2015 53–56 

Tuulivoima. Viiden tuulivoimalan rakentaminen. Suunnittelutarveratkaisu. Kaavallisen harkinnan tarve. KHO 2013:183. (LJ)

1/2014 54–55 

Tuulivoima. Yleiskaava. Selvitysten riittävyys. Kohtuuton haitta. KHO 2013:184. (SW)

1/2014 55–57 

Talousrakennus. Rantavyöhyke. Poikkeamisen toimivalta. Tilapäisyys. KHO 2014:7. (LJ)

2/2014 54–55 

Asemakaava. Arvokas porrashuone. Hissi. KHO 2014:17. (SW)

2/2014 55–56 

Asuntolarakennus. Rakennuslupa. Valituskielto. Asemakaavanmukaisuus. KHO 2014:43. (LJ)

3/2014 52–53 

Asemakaava. Asuntola. Kaavamuutoksen tarkoitus. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut. Pääkäyttötarkoitus. Käyttötarkoituksen yksilöinti. Indeksimerkintä. KHO 2014:42. (SW)

3/2014 54–56 

Asemakaava. Maanomistajien yhdenvertainen kohtelu. Täydennysrakentaminen. Selvitysten riittävyys. KHO 2014:54. (SW)

3/2014 56–57 

Hallintopakko. Roskaantuneen alueen puhdistaminen. Maankäyttö- ja rakennuslaki. Jätelaki. Velvoitteiden samanaikaisuus. Velvoitteen kohdistaminen. KHO 2014:70. (LJ)

4/2014 52–54 

Esteellisyys. Kunnallisasia. Maankäyttösopimus. Lahjusrikkomus. Virkamies. Läsnäolo. KHO 2014:109. (SW)

4/2014 54–56 

Ryhmäkoti. Rakennuslupa. Sosiaalitointa palvelevien tilojen osuus. Asemakaavanmukaisuus. KHO 2014:80. (LJ)

4/2014 56–57 

Majoitustoiminta. Omakotitalo. Epätyypilliset vuokrasuhteet loma-asuntokäyttöön. Asemakaavan vastaisuus. Hallintopakko. KHO 2014:143. (LJ)

5/2014 52–53 

Asemakaava. Kaavamääräysten yksityiskohtaisuus. Elinympäristön viihtyisyys. Kaupungin valitus. KHO 12.8.2014 taltio 2355. (SW)

5/2014 54–56 

Tuulivoima. Suunnittelutarveratkaisu. Valituslupa-asia. KHO 1.7.2014  taltio 2096. (SW)

5/2014 56–59 

Ranta-alue. Lomarakennuksen korvaavan asuinrakennuksen rakentaminen. Toimivalta. KHO 2014:158. (LJ)

6/2014 55–56 

Kunnan viranomaisen antama  neuvonta rakennusvaiheessa. Luottamuksensuoja. Poikkeamislupahakemus. KHO 1.10.2014 taltio 2926. (SW)

6/2014 56–57 

Viranhaltijan esteellisyys (kaupunginjohtaja). Läsnäolo asian käsittelyssä (julkinen kokous). KHO 2012:125. (LJ)

1/2013 55–56 

Yleiskaava. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Helsingin seudun erityistavoitteet. Maakunnan ohjausvaikutus. Joukkoliikenteen järjestäminen. KHO 2012:67. (SW)

1/2013 56–57 

Rantavyöhyke. Maa- ja metsätalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen. Sukupolvenvaihdos. Poikkeamisen tarpeellisuus. KHO 2013:14. (LJ)

2/2013 53–54 

Hävittämis- ja heikentämiskielto. Pohjanlepakko. Lisääntymis- ja levähdyspaikka. Rakennuksen purkaminen. KHO 2013:15. (LJ)

2/2013 54–55 

Asemakaavamääräys. Yleisen alueen toteuttamista koskeva suunnitelma. Maisematyölupa. Luvan tarve. Kunnallisasia. KHO 2013:17. (SW)

2/2013 56–57 

Tulvavaara. Rakennuspaikan soveliaisuus. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. KHO 4.3.2013 taltio 796. (LJ).

3/2013 53–54 

Asemakaava. Viranhaltija. Esteellisyys. Puolueettomuuden vaarantuminen muusta erityisestä syystä. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. KHO 2013:55. (SW)

3/2013 54–57 

Lomarakennus. Ympärivuotinen käyttö. Rinnastuminen asuinrakennuksiin. Oviaukon leveys. KHO 2013:76. (LJ)

3/2013 57–59 

Rakennuslupa. Rakennuksen soveltuminen ympäristöönsä. Kaavaselostuksen sitovuus. KHO 2013:100. (LJ)

4/2013 62–64 

Rakennuspaikan hallinta. Hallinnanjakosopimus. Suostumuksen peruuttaminen. KHO 2013:43. (LJ)

4/2013 64–66 

Yleiskaava. Rantaosayleiskaava. Sisältövaatimukset. Luontoarvot. Yhdenvertainen kohtelu. Rantaviivan muuntaminen. Mitoitus. Rakennusoikeus. KHO 2013:91. (SW)

4/2013 66–68 

Asemakaava. Ranta-asemakaava. Yleiskaavan ohjausvaikutus. Yleiskaavan lainvoimaisuus. KHO 2013:87. (SW)

4/2013 68–69 

Ohjeen sitovuus. Olennaiset tekniset vaatimukset – palomääräykset. Vähäinen poikkeaminen. KHO 29.7.2013 taltio 2452. (LJ)

5/2013 54–55 

Asemakaavan muuttaminen. KHO 6.9.2013 taltio 2771. (SW)

5/2013 56–57 

Rakennuskielto. Määräaikainen käyttötarkoituksen muutos. Poikkeamisluvan tarve. KHO 2013:166. (LJ)

6/2013 54–55 

Yleiskaava. Toimenpiderajoitus. Kohtuullisuus. KHO 2013:157. (SW)

6/2013 55–56 

Purkamisen sisältävä rakennuslupa. Erillisen purkamisluvan tarve. Rakennussuojelu. Kunnan jäsenen valitusoikeus. KHO 2011:105. (LJ)

1/2012 79–81 

Rakennuslupa. Rakennuspaikan hallinta. Vallintarajoitus. Käyttö- ja hallintaoikeus. KHO 2011:110. (LJ)

1/2012 81–82 

Ilmalämpöpumppu. Toimenpideluvan tarve. KHO 2012:14. (LJ)

2/2012 79–80 

Rakennuslupa. Valitusoikeus. Vinottain vastapäinen rakennuspaikka. KHO 2012:10. (LJ)

2/2012 80–81 

Kerrosala. Ullakko. KHO 17.1.2012 taltio 43. (LJ)

2/2012 81–82 

Valitusoikeus. Poikkeaminen. Yhdistyksen valitusoikeus. Yhdistyksen säännöt. Kulttuuriarvojen suojelun edistäminen. Rakennussuojelu. KHO 2012:25. (SW)

2/2012 82–83 

Rakennuslupa. Valitusoikeus. Ranta-alue. Suunnittelutarve. Maatilaan kuuluva talousrakennus. KHO 2012:40. (LJ)

3/2012 73–74 

Julkisivutoimenpide (vinyylipinnoite). Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten. Poikkeamisen tarve. KHO 2012:30. (LJ)

3/2012 75 

Rakennuslupa. Kerrosluku. Valituskielto. Asemakaavassa ratkaistu asia. KHO 4.6.2012 taltio 1477. (LJ)

3/2012 76 

Rantavyöhyke. Poikkeaminen. Poikkeuksen tarve. Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen. KHO 2012:50. (SW)

3/2012 77 

Yleiskaava. Yleiskaavamääräys. Loma-asuntoalue. Pysyvä asuminen. Vaikutusten selvittäminen. KHO 2012:41. (SW)

3/2012 77–78 

Ajoyhteys. Yksityistie. Toimenpidelupa. Tiekunnan hoitokunnan valitusoikeus. KHO 5.9.2012 taltio 2349. (LJ)

4/2012 73–74 

Poikkeaminen. Toimivalta. Rantavyöhyke. Käyttötarkoituksen muuttaminen. Rakennus. Laajentaminen. KHO 28.8.2012 taltio 2241. (SW)

4/2012 75 

Aloituskokous. Ääneneristävyysvaatimus. Lentomelu. Tarkastuskertomus. Valituskelpoisuus. KHO 2010:72. (LJ)

1/2011 79–80 

Asemakaava. Oikeusvaikutteinen yleiskaava. Yleiskaava-alueen osa. Muutoksenhaku. Hallinto-oikeus. Jatkovalitus. Valituslupa. KHO 16.12.2010 taltio 3764. (SW)

1/2011 80–81 

Rakennuksen käyttöönotto. Katselmuspöytäkirja. Hallintopäätös. KHO 2011:23. (LJ)

2/2011 73–74 

Omakotitalon laajennus. Rakennuksen tarkoitustaan vastaavuus. Tilan käyttötarkoitus. KHO 7.4.2011 taltio 1000. (LJ)

2/2011 74–75 

Asemakaavan laatimistarve. Asemakaava-alueen rajaus. Kunnan kaavoitusmonopoli. Kunnan maapoliittinen ohjelma. Maanomistajien yhdenvertaisuus. Yleiskaavan ohjausvaikutus. KHO 2011:11. (SW)

2/2011 75–76 

Poikkeaminen. Ranta-asemakaava-alue. Suojeltava rakennus. Uuden rakennuksen rakentaminen. KHO 8.3.2011 taltio 598. (SW)

2/2011 76 

Ilmoitusmenettely. Päätös luvan hakemisesta. Valituskelpoisuus. KHO 2011:66. (LJ)

3/2011 75–76 

Vapaa-ajan asunto. Ympärivuotinen käyttö. Asuntosuunnittelua koskevien määräysten soveltaminen. Portaiden vähimmäisleveys. Pääkäyttötarkoituksen mukaiset varusteet. KHO 2011:53. (LJ)

3/2011 76–77 

Rantaosayleiskaava. Valtionmaat. Metsähallitus. Rantarakentaminen. KHO 2011:61. (SW)

3/2011 77–78 

Yleiskaava. Maanomistaja. Rakennusoikeus. Kohtuuton haitta. Yhdenvertaisuus. Luontoselvitysten riittävyys. Lausuminen selvityksistä. Virkistysalue. Kaavan sisältövaatimukset. Luonnonarvot. KHO 2011:54. (SW)

3/2011 78 

Ikkunoiden uusiminen. Alumiinirakenteinen ikkuna. Asemakaavallinen suojelu. Rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arvo ja tyyli. KHO 2011:83. (LJ)

4/2011 75–77 

Yleiskaava. Osallistuminen ja vuorovaikutus. Ohjausryhmä. KHO 2011:86. (SW)

4/2011 77 

Asuntolaiva. Oikeudellinen intressi. Hallintopakko ja passiivisuus. KHO 2009:91. (LJ)

1/2010 79–81 

Asemakaava. Selvityksen tekijän esteellisyys. Selvitysten riittävyys. Luontodirektiivin liitteen IV (b) lajit – luontoarvojen vaaliminen. KHO 2.12.2009 taltio 3472. (SW)

1/2010 82 

Tilapäinen rakennuslupa. Tehdasvalmisteiset hallit ja niiden paikallaan pitäminen. Poikkeamislupa. KHO 9.4.2010 taltio 758. (LJ)

2/2010 75–76 

Asemakaava. Täydennysrakentaminen. Kauppakeskus. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. KHO 7.1.2010 taltio 13. (SW)

2/2010 77 

Rakennusvalvontamaksu. Luvaton rakentaminen. Maksun korottaminen. Kunnalle aiheutuneet kulut. Säädöksen perustuslainvastaisuus. KHO 2010:34. (LJ)

3/2010 69–70 

Hallintopakko. Ympäristösihteerin antama määräys. Valituskelpoisuus. Jätelaki. KHO 2010:36. (LJ)

3/2010 70–71 

Asemakaava. Asuntorakentaminen. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Yleiskaavan mukaisuus. Rakennetun ympäristön vaaliminen. KHO 2.7.2010 taltio 1669. (SW)

3/2010 71–73 

Toimenpideluvan tarve. Tekopohjavesilaitoksen imeytysaltaat. KHO 2010:48. (LJ)

4/2010 81–83 

Yleisen alueen suunnitelma. Puistosuunnitelma. Täyttömäkialue. Valitusoikeus. Hallintovalitus. Kuivatussuunnitelma. Tekninen suunnitelma. Muutoksenhakukelpoisuus. Kunnallisvalitus. Täytäntöönpanoa koskeva päätös. KHO 2010:49. (SW)

4/2010 83–84