ILKKA FRIMAN

KorjausRYL on käytännön työkalu hyvän rakennustavan mukaiseen korjausrakentamiseen. Julkaisussa käsitellään korjausrakennushankkeen yhteydessä tehtäviä esiselvityksiä, purkamista ja säilyttämistä sekä julkisivujen korjaamista. Aikaisemmin painettuina kirjoina julkaistu sisältö julkaistaan jatkossa päivittyvässä verkkopalvelussa.

Aikaisemmista, noin kymmenen vuoden välein julkaistavista RYL-kirjoista on luovuttu. Sähköinen, tietokantaan perustuva julkaiseminen mahdollistaa nopean reagoinnin alan kehitykseen. Päivitykset julkaistaan heti niiden valmistuttua ja näin sisällöt ovat aina ajantasaisia. KorjausRYLin ensimmäinen päivitys julkaistiin 2022 keväällä. RYLien vanhat versiot löytyvät myös palvelusta. Eri julkaisujen versionumerot ja niiden julkaisupäivämäärät ovat nähtävissä.  

Perinteisesti Sisä- ja RunkoRYLit ovat pääosin käsitelleet uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaustyössä RYLejä on sovellettu niiltä osin, kuin mitä korjaustyön laatu ja laajuus ovat edellyttäneet. Korjausrakentamisen lisääntyessä myös erityisesti korjaustöille tarkoitettujen laatuun liittyvien määrittelyjen tarve on lisääntynyt.

Korjausrakentaminen eroaa monin tavoin uudisrakentamisesta. Lähtökohtana on vanha rakennus, jonka ehdoilla hankkeessa joudutaan etenemään. Vuosien aikana rakenteet, rakennusmateriaalit ja -tuotteet, tekniset järjestelmät, menetelmät ja arkkitehtuuri ovat muuttuneet. Rakennuksessa saattaa olla useiden aikakausien rakenteita, järjestelmiä ja materiaaleja.  Eikä korjaushankkeen alussa välttämättä tiedetä, mitä vastaan tulee – töiden edetessä tehtyjä suunnitelmia voidaan joutua muuttamaan.

KorjausRYL verkkopalvelun sisällön jäsentely.

RYL määrittää kuvaa ja määrittää hyvää rakennustapaa

Rakentamista koskevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden lisäksi rakentamista ohjaa hyvä rakennustapa. Hyvän rakentamistavan perusta löytyy maankäyttö- ja rakennuslaista. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998 1 §) velvoittaa noudattamaan hyvää rakennustapaa.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on ollut vuosikymmenten ajan yleisesti hyväksytyn hyvän rakentamistavan keskeinen kirjallinen kuvaus. RYL kokoaa rakentamista koskevat säädökset, standardit, alan viimeisimmät ohjeet ja hyvät käytännöt yhteen ja tätä kautta muodostaa kiinteistö- ja rakennusalan yhteisen laatukäsityksen. Se sisältää käytännön ohjeita hyvän rakentamistavan mukaiseen toteutukseen sekä sisältää myös käsitteet ja mittarit rakennustyön lopputulosten puolueettomaan arviointiin.

Viranomaiset ja valvojat voivat varmistaa, että rakentaminen on hyvän rakentamistavan mukaista.

Rakennuttajalle RYL avaa käsitettä ja antaa konkreettisia työkaluja vaatimusten asettamiseen. Suunnittelija voi hyödyntää RYLiä suunnitelma-asiakirjojen, kuten rakennusselostuksen laatimiseen. Urakoitsija voi käyttää KorjausRYLiä laadunvarmistukseensa.

RYLin asema hankkeessa

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on laadittu helpottamaan hankekohtaisten asiakirjojen laadintaa. RYLin asema yleisenä teknisenä asiakirjana on samanlainen kuin Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSEn asema yleisenä kaupallisena asiakirjana. RYLissä esitetään hankkeesta toiseen samanlaisina esiintyvät laatuvaatimukset, jotta niitä ei tarvitse joka kerta kirjoittaa auki uudestaan. Ajatuksena on, että osapuolet voivat viittaamalla hankkeen asiakirjoissa RYLiin saattaa voimaan sen vaatimukset.

KorjausRYL Esiselvitykset

Onnistuneen korjaushankkeen edellytyksenä, että käytettävissä on riittävät lähtötiedot. Rakenteet, tekniset järjestelmät, käytetyt materiaalit ja tuotteet sekä olosuhteet muodostavat yhdessä rakennuksen käytön kanssa toisiinsa vaikuttavan kokonaisuuden, joka täytyy ottaa huomioon, kun esimerkiksi selvitetään yksittäisen rakennusosan kuntoa. Lähtötilanteen ja käytettävissä olevien tietojen perusteella myös tietyn tutkimuksen sisältö saattaa vaihdella kohteesta toiseen.

KorjausRYLissä esitetään laatuvaatimuksia ja niihin liittyviä ohjeita yleisimmille korjaamisen yhteydessä tehtäville tutkimuksille, arvioille ja mittauksille sekä niissä käytettäville menetelmille. RYLissä keskitytään rakennuksen tekniseen kuntoon, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä rakennusperinnön suojeluun.

KorjausRYLin esiselvitysosan rakenne ja esimerkkejä erityyppisistä sisällöistä.

Kuntoarviot ja tutkimukset -luvussa käsitellään laajoja koko rakennuksen, rakennusosan tai teknisen järjestelmän kunnon selvittämisen liittyviä kokonaisuuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi purkukartoitus, betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimus ja vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkimus. Näissä voidaan hyödyntää rinnakkain useita eri mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. KorjausRYLiin on sisällytetty kaksi rakennusperinnön ja kaupunkikuvan suojeluun liittyvää esiselvitystä, Rakennushistoriaselvitys (RHS) ja Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys.

Mittaus- ja tutkimusmenetelmiä -luvussa käsitellään yksittäisiä mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. Ne on jaettu aiheittain kolmeen ryhmään: rakennusosat, talotekniikka ja sisäilmasto. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi betonin suhteellisen kosteuden mittaus, paine-eromittaukset ja painesuhteiden määritys ja kaasumaisten epäpuhtauksien mittaus sisäilmasta.

RYLissä ei niinkään anneta tarkkoja ohjeita, kuinka tutkimus tai mittaus tehdään. Sen sijaan KorjausRYL vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Millaisia tehtäviä ja velvollisuuksia tilaajalla ja tutkimusten ja selvitysten tekijöillä on?
 • Millaista osaamista vaaditaan?
 • Mitä tehtäviä mittaukseen tai tutkimukseen sisältyy?
 • Millaisia menetelmiä ja laitteita mittauksissa ja tutkimuksissa tarvitaan?
 • Miten mittauksista ja tutkimuksista raportoidaan?

KorjausRYL Esiselvitys -osan purkamiseen liittyviä lukuja päivitettiin 2022 samanaikaisesti kun Purkaminen ja säilyttäminen luku päivitettiin. Purkaminen voidaan tehdä niin, että huomioidaan teknisen työsuorituksen ja turvallisuuden ja ympäristön kannalta olennaiset asiat.

Uutena sisältönä on purkukartoitusta koskeva luku. Se ohjaa purkukartoitusten tilaajaa ja tekijää tekemään purkukartoituksen, jonka tulokset ovat hyödynnettävissä varsinaisen purkutyön toteutuksen suunnittelussa. 

KorjausRYL Julkisivut -osa määrittelee julkisivujen ja parvekkeiden korjaushankkeiden rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Pääpaino on tavanomaisten asuin- sekä toimitilarakennusten korjaus- ja muutostöissä. Osan rakenne poikkeaa aikaisemmin julkaistujen uudisrakentamiseen

tarkoitettujen RYLien rakenteesta. Sisältö rakentuu korjattavana olevan rakennusosan mukaisesti. Pohjana ovat Talo 2000 -hankenimikkeistössä määritellyt 124 Julkisivut ja 125 Ulkotasot luokkien rakennusosat. Kuhunkin rakennusosaan liittyvät laatuvaatimukset on jäsennelty lisäksi seuraavasti:

 1. Korjausta edeltävät tutkimukset ja selvitykset
 2. Työmaa ja lähiympäristö
 3. Purkaminen
 4. Tuotteet ja lisätarvikkeet
 5. Säilytettävä rakenne
 6. Korjaaminen
 7. Valmis työ.

Vaatimuksissa kuvataan korjausrakentamisen hyvä rakennustapa. Vaatimuksissa on tarpeen mukaan viittauksia muihin julkaisuihin, kuten viranomaismääräyksiin, standardeihin ja alan ohjeistuksiin. RYLissä on myös vaatimuksiin liittyviä ohjeita. Lisäksi suunnittelijan työkaluksi on tehty muistilistoja, joissa on suunnitelma-asiakirjoissa esitettäviä asioita.

KorjausRYLissä esitetään kolme julkisivun korjausperiaatetta:

 • säilyttävä korjaus ja siihen rinnastettavat tavanomaisen kunnossapidon korjaukset, joissa alkuperäinen rakennusosa kunnostetaan
 • peittävä korjaus, jossa alkuperäinen rakennusosa jää uusien rakenteiden alle
 • purkava korjaus, jossa alkuperäinen rakennusosa puretaan kokonaan tai osittain ja korvataan uusilla rakenteilla.

Periaatteellinen kuvaus korjaamisen prosessista (KorjausRYL, Rakennustieto).

Julkaisussa käsitellään ohjetasolla myös korjaustavan valintaa ja seikkoja, joilla on vaikutusta korjaamisen lopputulokseen ja laatuun. 

Purkaminen ja säilyttäminen -luvussa esitetään hyvän rakennustavan vaatimukset korjausrakennushankkeen purkutyövaiheen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.

Purkamista koskevat luvut päivitettiin keväällä 2022. Suomen jätelainsäädäntöä on uudistettu vuonna 2021. Uudistuneen jätelainsäädännön vaatimukset on huomioitu minimivaatimuksina päivitetyssä sisällössä.

Purkaminen ja säilyttäminen -osa sisältää kaksi lukua: Rakennusten, rakennusosien ja rakenteiden purkaminen ja säilyttäminen sekä Haitallisten aineiden purkaminen. Luvuissa käsitellään rakennusosien, rakenteiden ja kokonaisten rakennusten purkamista, säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojauksia, toimenpiteitä purkutöiden ympäristövaikutusten hallintaan sekä purkujätteen siirtoja, erilliskeräyksiä ja hyödyntämistä. Kiertotalousperiaatteet on nyt tuotu selkeäksi osaksi hyvää rakennustapaa ja voidaankin sanoa, että KorjausRYL määrittelee näin ollen hyvän purkutavan periaatteet. Luvun pääotsikot ovat Talo 2000 -tuotantonimikkeistön mukaisia. Purkaminen ja säilyttäminen -luku on jaettu rakennusosien ja rakenteiden purkamiseen ja säilyttämiseen ja erillisenä työvaiheena tehtävään haitallisten aineiden purkamiseen.

KorjausRYLin purkamista koskevissa työnosaluvuissa on kuvattu purkutöiden tekemiseen liittyvät vaiheet sekä turvallisuus ja ympäristönäkökohdat olennaisena osana hyvää purkutapaa. Purkumateriaalien erilliskeräys ja käsittely purkutyömaalla sekä korkean kierrätysasteen saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ovat myös olennainen osa purkutyötä. KorjausRYL purku-urakan suunnitelmien viiteasiakirjana edesauttaa kiertotalouden mukaisen purkuvaiheen toteuttamisessa.

Purkamiseen ja säilyttämiseen liittyvät luvut rakentuvat seitsemästä kohdasta:

 • Toimenpiteet ennen purkutöiden aloittamista
 • Purkutöiden ympäristövaikutusten hallinta
 • Säilytettävien rakennusosien ja rakenteiden suojaus
 • Purkutyöt
 • Purkujätteiden erilliskeräys, käsittely ja hyödyntäminen
 • Valmis purkutyö
 • Purkutyön kelpoisuuden osoittaminen.

Uutena sisältönä on rakennuttajalle ja suunnittelijalle tarkoitettu Selvitykset ja suunnitelmat -kokonaisuus. Osassa on ohjeistavaa tietoa selvityksistä, jotka rakennushankkeeseen ryhtyvä teettää ennen purkutöiden aloittamista sekä suunnitelmista purkuhankkeen eri vaiheissa.

Purkamista koskevien asiakirjojen laadinta kokonaisurakassa (KorjausRYL, Rakennustieto 2022).

Sisällön julkaisutapa on muuttunut, mutta sisällön tuottamisen periaatteet ovat samat kuin aikaisemminkin. Säännöllisesti päivittyvää KorjausRYLin sisältöä tehdään samaan tapaan kuin tuttujen RYL-kirjojen.  Asiantuntijoista koostuvat toimikunnat valmistelevat sisällöt valvovalle toimikunnalle käsikirjoitusten pohjalta. Toimikunnat käsittelevät lausuntokierroksilta tulevat kommentit ja niiden vaikutukset sisältöön. Lopuksi valvova toimikunta hyväksyy sisällön julkaistavaksi. Moniportaisen käsittelyn ja laajojen lausuntokierrosten pohjalta muodostuu RYLeissä esitettävä yhteinen käsitys hyvästä rakennustavasta.

Ilkka Friman
Tiimipäällikkö, Rakennustieto Oy.