Liikuteltava sauna. Saunalautta.

Kysymys: Liikuteltava sauna. Saunalautta.

Pyörillä olevan saunan tai mökin luvanvaraisuus. Saunalautta ja sen luvanvaraisuus. Jätevesien käsittely.

Vastaus:

Liikuteltavien laitteiden luvanvaraisuudesta on vuosien varrella kertynyt oikeuskäytäntöä. Lukuisia tapauksia on käyty läpi mm. RY-lehdessä (2/2007 s. 84; 1/2010 s. 79-81; 3/2017 s. 68-69).

Liikuteltavista laitteista säädetään vuoden 2012 lainmuutoksen (958/2012) jälkeen MRL 126 a §:n 1 momentin 3 kohdassa. Kohdan mukaan toimenpidelupa tarvitaan asuntovaunun – tai laivan tai vastaavan pitämiseen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn. Liikuteltavuus ei automaattisesti poista rakennuksen luonnetta. Esimerkiksi tapauksessa KHO 31.12.2004 taltio 3529 rakennuksena pidettiin pyörillä kulkevaa puurakenteista saunaa, jota siirreltiin tilan alueella eri paikkoihin. Tapaus KHO 12.1.2007 taltio 52 koski kuorma-auton alustalle pystytettyä, kooltaan 9,5 metriä x 6,5 metriä suuruista rakennelmaa, jonka yläosaksi oli rakennettu talopakettina hankittu lämpöhirsitalo. Rakennelmaan johdettiin vesi joustavaa letkua myöten porakaivosta. Sähköliittymä oli ratkaistu liikuteltavalla kaapelilla. WC oli varustettu säiliöllä ja saostussäiliöllä, jotka eivät olleet yhteydessä maahan. Kysymyksessä oli konstruktion liikuteltavuudesta huolimatta rakennus (MRL 113 §).

Rajanveto siltä osin, vaaditaanko liikuteltavalle laitteelle rakennus- vai toimenpidelupa, on liukuva. Toimenpideluvan ja rakennusluvan välisellä erottelulla on merkitystä lähinnä vain teknisten rakentamismääräysten soveltamisen kannalta. Maankäytöllisessä mielessä toimenpidelupa ei juurikaan selviä helpommalla kuin rakennuslupa (MRL 138 §).

Rakennelman rekisteröiminen veneeksi ei poista liikuteltavan laitteen luvanvaraisuutta, jos kysymyksessä on esim. asuntolaiva (KHO 2009:91). Sen sijaan liikuteltavan laitteen aktiivikäyttöä vailla oleva pelkkä säilyttäminen tai varastoiminen ei lupakynnystä ylitä, ellei kysymys kokonaisuudessaan ole toimenpidelupaa edellyttävästä yleisörakennelmasta tai säilytys- tai varastointialueesta (MRL 126 a §:n 1 mom:n 2 ja 6 kohdat).

Vesialueelle pysyvästi tai pitkäaikaisesti esim. poijukiinnityksellä kiinnitetty saunalautta edellyttää joko toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. Jos saunalautta oikeasti liikkuu säännöllisesti vesialueella eikä vain vaihda silloin tällöin paikkaa samoissa rantavesissä, voi tapauksesta riippuen olla kysymys kokonaan MRL:n sääntelyn ulkopuolelle jäävästä ”vesikulkuneuvosta”. Kysymys on kokonaisharkinnasta, jossa arvioitavaksi saattaa tulla myös näkyvillä tai piilossa olevat tavoitteet mahdollistaa saunominen tilanteessa, jossa edellytyksiä varsinaisen saunarakennuksen rakennusluvalle ei rakennuspaikalla olisi.

Luvanvaraisen saunalautan kohdalla huomioon tulee ottaa myös haja-asutusalueiden jätevesisääntely ja sitä koskevat vaatimukset, kuten niistä on säädetty ympäristönsuojelulain 16 luvussa ja valtioneuvoston asetuksessa (157/2017). Muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamattomina maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Suoraan vesistöön ei vähäisiäkään määriä jätevesiä saa johtaa. Käymäläjätevedet tulee johtaa septitankkiin.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen..