Määräaika rakennustyön aloittamiselle

Kysymys:
Määräaika rakennustyön aloittamiselle
Rakennusluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen. Mistä lasketaan rakennustyön aloittamisen jatkoaika sen jälkeen, kun hallinto-oikeuden päätös on annettu ja tullut lainvoimaiseksi?

Vastaus:
Rakennustyön aloittamiselle MRL 143 §:ssä säädetty kolmen vuoden määräaika lasketaan pykälässä säädetyn mukaisesti luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. Valitustilanteessa määräaika alkaa siitä, kun hallinto-oikeuden päätös on tullut lainvoimaiseksi. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (HOL, 808/2019) 4 §:n 2 kohdan mukaan lainvoimalla tarkoitetaan viranomaisen ja hallintotuomioistuimen päätöksen pysyvyyttä siten, että siihen ei enää voida hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin oikaisuvaatimuksen määräajan tai valitusajan päätyttyä tai sen vuoksi, että päätökseen ei saa vaatia oikaisua tai hakea muutosta valittamalla. Jatkovalitus hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää MRL:n mukaisissa lupa-asioissa valituslupaa. Jos KHO myöntää valitusluvan, lykkää valituksen vireilläolo päätöksen lainvoimaa.

Päätös on täytäntöönpantavissa sitten kun se on lainvoimainen (HOL 122 §). Valitus KHO:een ei kuitenkaan estä päätöksen täytäntöönpanoa asiassa, jossa tarvitaan valituslupa. Kuitenkin, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, ei täytäntöönpanoon saa ryhtyä. Hallintotuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen (HOL 123 §).

Jos rakennustyötä ei aloiteta kolmen vuoden määräajassa luvan lainvoimaiseksi tulosta, sille myönnetty lupa raukeaa. Rakennustöiden aloittamiseen voi saada pidennystä enintään kaksi vuotta. Pidennystä tarkoittava pyyntö tulee esittää ennen kuin lupa on rauennut. Jatkoaikapyynnön vähäinen myöhästyminen ei hallituksen esityksen perustelujen mukaan välttämättä estä pidennykseen suostumista. Jatkon määräaika lasketaan tällöin alkuperäisen luvan päättymisajankohdasta. Asiasta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen noudattaen samaa toimivallanjakoa, jolla alkuperäinenkin lupa on myönnetty, ellei kunnan hallintosäännössä ole toimivallasta toisin määrätty. Työn aloittamista varten pyydettävään pidennykseen voidaan suostua, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Jos esim. alkuperäisen luvan myöntämisen jälkeen alueelle on tullut voimaan suunnittelutarverajoitus, joudutaan lupakysymys käsittelemään uudelleen ja harkitsemaan ensin erityisten edellytysten olemassaolo. Toimenpidelupien osalta luvan pidentäminen työn aloittamista varten on harvinaista eikä suositeltavaa. MRL 143 §:n sanamuodot ovat tältä osin hiukan epäselvät.

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen