Maisematyölupa, patoalue, luontoselvitykset

Kysymys: Maisematyölupa, patoalue, luontoselvitykset

Ajouran aukaisu padon kunnossapitoa varten vanhan kanava-alueen varrella. Luontoselvitysten tarve. Patoturvallisuuslaki.

Vastaus:

Väylävirasto haki maisematyölupaa vanhan kanavan idänpuolen rakennetun reunan raivaamiseksi kasvillisuudesta 10 metrin etäisyydeltä keskivedenpinnan mukaisesta rantaviivasta. Patoturvallisuuslain perusteella padon omistajalle kuuluu velvollisuus pitää pato sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen. Väylän mukaan kanavan reunapadolla kasvavat puut ja kasvillisuus ovat vaaraksi padon rakenteelle sekä haittaavat padon kunnossapitoa ja tarkkailua. Yhteensä raivattavaa kanavan reunaa on 950 m + 940 m ja niiden välissä 160 m kapeampaa (5 metrin) ajouraa.

Patoturvallisuuslain (494/2009) 3 §:n mukaan patoihin sovelletaan patoturvallisuuslain lisäksi, mitä maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään rakennusten, rakennelmien ja toimenpiteiden luvanvaraisuudesta.

Väylän osoittama toimenpidealue on lainvoimaisessa, 29.6.2017 kuulutetussa osayleiskaavassa 2030 kokonaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää luo-3 –aluetta. Kaavan mukaan ko. alueen osalla sijaitsee mahdollinen metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö, vesilain mukaan suojeltu vesiluontotyyppi ja / tai muu arvokas luontokohde. Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen, eliölajiesiintymien ja luontokohteiden säilyttämisedellytykset.

Osayleiskaavan yhteydessä laaditussa luontoselvityksessä todetaan vanhan kanavan reunametsien muodostavan paikallisesti arvokkaan luontokohteen ja yhtenäisen metsäyhteyden, joka voisi soveltua liito-oravan elinpiiriksi ja liikkumisyhteydeksi ja valkoselkätikan pesimä- ja ruokailualueeksi. Alueelta on vanha liito-oravahavainto.

Patoturvallisuuslain mukainen kunnossapitovelvoite ei poista luvanhakuvelvollisuutta silloin kun esim. MRL:ssa luvanvaraisuudesta säädetään. Kyseisen osayleiskaavan mukaan mm. niillä luo-3 –alueilla, jotka eivät koske maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman MRL 128 §:n mukaista maisematyölupaa. Maisematyölupaa ei kaavamääräyksen mukaan tarvita taimikon hoitoon, kasvatushakkuuseen eikä myrsky- tai hyönteistuhon korjaamiseen. Edelleen osayleiskaavassa todetaan, että rantojen metsänhoidossa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion antamia ranta-alueita koskevia metsänhoitosuosituksia ja metsälakia. Rantametsien hoidossa tulee kiinnittää erityistä huomiota maisema- ja luontoarvoihin.

Tapauksessa ei ole kysymys osayleiskaavan tarkoittamasta taimikon hoidosta, kasvatushakkuusta tai myrsky- tai hyönteistuhon korjaamisesta. Maisematyölupa tarvitaan. Vaikka suhteellisen tuoreen osayleiskaavan laatimisvaiheessa on tehty luontoselvitys, tarvitaan maisematyölupaharkintaan tarkempi, hankkeen aluetta koskeva luontoselvitys, jonka pohjalta voidaan arvioida mm. liito-oravan ja valkoselkätikan ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen mahdollista uhanalaistumista metsänhakkuun yhteydessä. ELY ja eräät muut hankkeesta lausuneet olivat myös vaatineet ajantasaista luontoselvitystä.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.