Naapurin kuulemiselle varattava aika

Julkaistu 19.5.2022

Kysymys: Noudatetaanko yleisessä tietoverkossa tapahtuvassa naapurien kuulemisessa 14 vuorokauden huomautuksentekoaikaa?

Vastaus:

Tarkemmat säännökset lupahakemuksesta ilmoittamisesta, tiedottamisesta ja huomautuksen tekemisestä annetaan asetuksessa (MRL 133.4 §).  Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaan normaali naapureille varattava huomautuksentekoaika on seitsemän päivää. Jos kyse on hankkeesta, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, on aikaa huomautuksen tekemiseen varattava vähintään 14 päivää. Ilmoitus hakemuksesta saadaan toimittaa kuultaville naapureille postitse kirjeellä. Koska postin kulku vie oman aikansa, tulee se ottaa huomioon. Hallintolain 59.2 §:n mukaan vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kirjeen perille saattamiseen lasketaan näin ollen seitsemän päivän mittainen aika.

Jollei naapuria tiedetä tai hankaluudetta tavata taikka jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan (MRA 65.2 §).

Kunnan ilmoituksista ja niiden julkaisemisesta säädetään kuntalain 108 §:ssä. Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Silloin kun naapurien kuulemisessa käytetään kunnan yleistä tietoverkkoa, on seitsemän päivän huomautusaika syytä laskea niin, että se alkaa juosta siitä, kun 14 vuorokauden mittainen julkaisuaika päättyy. Tämä tarkoittaa, että kuulemiseen tarvitaan vähintään 14 + 7 vuorokautta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:ään lisättiin uusi 5 momentti lailla (927/2021). Uuden momentin mukaan kunnan on varattava kunnan jäsenille ja osallisille tilaisuus esittää mielipiteensä lupahakemuksesta, jos hakemus koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Muutos liittyy rakennus- ja toimenpidelupapäätösten valitusoikeuden laajennusta koskevaan MRL 192 §:n 1 momentin uuteen 5 kohtaan (927/2021). Esimerkiksi tuulivoimalahankkeisiin sovelletaan usein joko kaavoituksen yhteydessä tai osana lupamenettelyä ympäristövaikutusten arviointia. Valitusoikeuden laajennus ja mielipiteen esittämisen varaaminen lupavaiheessa koskevat yhtä lailla tilanteita, joissa YVA-menettelyä on sovellettu osana kaavoitusta kuin tilanteita, joissa YVA-menettely on ajoitettu osaksi lupaprosessia. Mielipiteen esittämisen varaaminen tapahtuu noudattaen kuntalain 108 §:n oikeusohjetta. Hankkeisiin, joihin YVA-menettelyä sovelletaan, on lupahakemuksesta varattavan huomautuksen tekemisen aika säädetty 14 päivän mittaiseksi (MRA 65.1 §). Tällaisten hankkeiden kohdalla tulee huomautuksen tekoajan pituudeksi 14 + 14 päivää (tietoverkossa 14 vuorokautta ja sen päättymisestä 14 päivää aikaa tehdä huomautus).

Varatuomari Lauri Jääskeläinen