Naapurin rajaan kiinni rakentaminen

Julkaistu 15.3.2022

Kysymys: Autotallin rakentaminen naapurin rajaan kiinni

Rakennuslupa on myönnetty autotalli- ja autokatoksen rakentamiselle naapurin rajaan kiinni rantayleiskaava-alueella. Naapureita on kuultu kunnan lähettämällä sähköpostilla, lukuun ottamatta yhtä osaomistajaa. Talliin ja katokseen ajo tapahtuisi naapurin puolelta.

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslaki ei sisällä täsmällisiä säännöksiä siitä, kuinka kauaksi rakennus on asemakaava-alueella sijoitettava tontin rajasta tai toisista rakennuksista. Rakennusten sijoittuminen osoitetaan asemakaavassa. Asemakaavan ratkaisuun vaikuttavat monet, muun muassa kaupunki- ja ympäristökuvaan, rakentamistapaan, ympäristöhaittojen vähentämiseen ja paloturvallisuuteen vaikuttavat seikat.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen vähimmäisetäisyys toisen omistamasta tai hallitsemasta maasta on MRA 57 §:n 3 momentin mukaan viisi metriä. Toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla sijaitsevaan rakennukseen vaadittava vähimmäisetäisyys on kymmenen metriä. Naapuri voi suostua lyhyempiin etäisyyksiin. Palovaarallisia rakennuksia koskevat suuremmat etäisyysvaatimukset: 15 metriä ja 20 metriä (MRA 57.2 §). Rakennusjärjestyksessä voi olla asetuksesta poikkeavia etäisyysvaatimuksia. Rakennusjärjestys väistyy, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14.4. §).

Jos vähimmäisetäisyyttä koskevista vaatimuksista halutaan poiketa, oli sitten kysymys asemakaava-alueesta tai sen ulkopuolisesta alueesta, tulee siihen saada naapurin suostumus. Rajaan kiinni rakentaminen voi myös johtaa tarpeeseen perustaa esimerkiksi perustusrasite, sietorasite tai kulkurasite. Palomääräyksistä aiheutuu ulkoseinään osastointivaatimuksia.

Luvan myöntäminen etäisyysmääräyksistä poiketen ilman naapurin suostumusta on virhe. Virhe on sitä luokkaa, että se on peruste ylimääräisille muutoksenhakukeinoille. Ylimääräisestä muutoksenhausta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (HOL) 13 luvussa. Korkein hallinto-oikeus voi purkaa lainvoimaisen hallintopäätöksen tai hallintotuomioistuimen lainvoimaisen päätöksen, jos muun muassa asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä on tapahtunut muu menettelyvirhe, tai jos päätös perustuu sellaiseen ilmeisesti väärään lain soveltamiseen, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen (HOL 117 §). Viranomainen voi itsekin hakea oman päätöksensä purkamista (HOL 118 §). Määräaika purkamisen hakemiseen on viisi vuotta siitä, kun purettavaksi haettu päätös sai lainvoiman. Kuulemisvirheen osalta määräaika on kuitenkin kuusi kuukautta siitä, kun hakija sai tiedon päätöksestä. Erityisen painavista syistä päätöksen purkamista voidaan hakea määräajan päätyttyäkin (HOL 119 §).

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.