Osittain myönteinen, osittain kielteinen lupapäätös

Julkaistu 19.5.2022

Kysymys: Voiko yhden lupahakemuksen perusteella tehdä osittain myönteisen ja osittain kielteisen päätöksen?

Vastaus:

Osittain myönteisiä ja osittain kielteisiä lupapäätöksiä on käytännössä tehty. Tarkemmin kysyttiin tilanteesta, jossa haettiin lupaa ilmalämpöpumpulle ja kaihtimelle sekä terassille. Terassiin suhtauduttiin lupaviranomaisen taholta kielteisesti.

Jotta osittainen lupa voidaan myöntää, täytyy lupapäätös voida jakaa luontevasti myönteiseen ja kielteiseen osaan. Esimerkiksi haetaan lupaa uuden rakennuksen rakentamiseksi sekä varastorakennukselle, joka sijoittuisi vastoin kaava- tai muita määräyksiä lähelle naapurin rajaa eikä naapurilta olisi saatu suostumusta. Tällöin voitaisiin varastorakennuksen osalta hakemus hylätä.

Aina kun hakemuksen ”pilkkomiseen” lähdetään, pitää ensin tiedustella, sopiiko se luvanhakijalle. Lupapäätöksestä peritään maksu, myös hylättäviltä osin. Jos hakija ilmoittaa, ettei osittaminen käy, tulee hakemus joko palauttaa, tai tehdä hakijan niin halutessa kielteinen valituskelpoinen päätös koko hakemuksesta. Jos hakijalle sen sijaan osittain myönteinen ja osittain kielteinen päätös sopii, voidaan päätös siltä pohjalta tehdä ja selkeästi määritellä, miltä osin päätös on myönteinen ja miltä osin ei. Selkeys on tärkeää, jotta hakija ja mahdollisesti naapuri voi niin halutessaan kielteisestä osasta lähteä valittamaan. Ja toisaalta siksi, jotta ei jää epäselvyyttä, miltä osin lupapäätös tulee lainvoimaiseksi ja hanketta voidaan lähteä toteuttamaan. Myönteisiltä osiltaan päätöksestä syntyy luonnollisesti naapurille valitusoikeus.

Ilmalämpöpumpun luvanvaraisuus ei välttämättä ole aivan selvä. Ilmalämpöpumpun luvanvaraisuus voidaan perustaa lähinnä MRL 126 a §:n 7 kohtaan, yhdessä MRL 126 §:n kanssa. Kohta 7 koskee julkisivutoimenpidettä, kuten rakennuksen julkisivun muuttamista. Luvanvaraisuuden edellytyksenä on MRL 126 §:n 2 momentissa säädetyn oikeusohjeen mukaisesti, että toimenpiteellä on vaikutusta muun muassa kaupunki- tai maisemakuvaan, tai kysymyksessä on rakennuksen ulkoasua muuttava toimenpide. Käytännössä lienee niin, että nykyään harvemmin pelkältä ilmalämpöpumpulta toimenpidelupaa vaaditaan. Vuosikirjatapauksessa KHO 2012:14 rakennuksen kadunpuoleiseen julkisivuun, jalkakäytävältä ja kadulta selvästi näkyville paikoille noin kolmen metrin korkeuteen sijoittuvilta ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköiltä, joita ei ollut näkösuojattu, voitiin edellyttää toimenpidelupaa. Huomaamattomampaan paikkaan sijoitettuna olisi lopputulos voinut olla toinen (RY Rakennettu Ympäristö 2/2012 s. 79–80). Rakennusjärjestyksessä on ilmalämpöpumpun sijoittaminen voitu myös luvanvaraisuudesta vapauttaa, ja näin ovat monet kunnat tehneet.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen