Poikkeamisluvasta poikkeaminen

Kysymys:
Poikkeamisluvasta poikkeaminen
Poikkeamisluvan nojalla oli asuinrakennuksen etäisyys ranta-alueesta määrätty rakennusluvassa 40 metriksi. Parempi sijainti olisi kuitenkin 37 metrin päässä ranta-alueesta, jolloin säästyttäisiin kallion nyppylän louhimiselta. Voiko sijainnin muutoksen hyväksyä?

Vastaus:
Tilanteessa, jossa rakennuslupa on jo myönnetty, on kysymyksessä MRL 150 e §:n tarkoittama suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön aikana. Kuitenkin jos rakennustyötä ei ole vielä varsinaisesti aloitettu joko aloituskokouksen (MRL 121 §) tai aloittamisilmoituksen (MRL 149 c §) kautta, tulisi työt ensin virallisesti aloittaa, tai sitten hakea lupamenettelyteitse muutosta rakennuksen sijainnille.

Vaikka muutoksiin poikkeamispäätöksessä tai suunnittelutarveratkaisussa määrätyistä edellytyksistä tulee suhtautua pidättyvästi, ei ole pidettävä täysin poissuljettuna, etteikö vähäisiä muutoksia voisi joissakin tilanteissa pitää mahdollisena. Johtoa harkintaan voi hakea MRL 150 e §:n oikeusohjeesta. Työnaikaiseen poikkeamiseen voidaan suostua ilman varsinaista lupapäätösmenettelyä, jollei poikkeaminen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä poikkeaminen vaikuta naapurien asemaan.

Olennaista on, ettei naapurin oikeutettuja intressejä sivuuteta niin, että naapurilta poistuisi mahdollisuus hakea muutosta tilanteessa, jossa muutos objektiivisesti arvioiden voi vaikuttaa naapurin asemaan heikentävästi. Naapurin kannan voi luonnollisesti selvittää etukäteen. Jos naapurilla ei ole muutokseen huomauttamista, antaa se tukea muutokseen suostumiselle. Sen lisäksi pitää arvioida, johtaisiko muutos siitä huolimatta puuttumista niihin edellytyksiin, joiden pohjalta poikkeamispäätös (tai suunnittelutarveratkaisu) on tehty. Tästä esimerkkinä on päätös KHO 30.10.2017 taltio 5488. Tapauksessa rakennusluvan hakija oli asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa toimittanut hallinto oikeudelle muutetun asemapiirroksen, jossa rakennuslupahakemuksen kohteena olevan tuulivoimalan sijaintia oli muutettu rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksyttyyn asemapiirrokseen verrattuna n. 50 metrillä. Vaikka hallintotuomioistuin voi hallintovalituksena tutkittavassa asiassa tietyin edellytyksin myös muuttaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tekemän päätöksen sisältöä, rakennuksen sijainti on kuitenkin sellainen rakennusluvan keskeisiin myöntämisedellytyksiin liittyvä seikka, jota ei voida muuttaa arvioimatta rakennusluvan myöntämisedellytykset kokonaisuudessaan uudelleen. Koska tuulivoimalan rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksytty sijainti oli rakennusluvan myöntämisen perusteena olleen suunnittelutarveratkaisun ehtojen vastainen, hallinto-oikeuden ja kunnan ympäristölautakunnan päätökset oli kumottava ja asia oli palautettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Kolmen metrin poikkeamaa alun perin määrätystä 40 metristä voi pitää pienehkönä. Rakennuspaikan olosuhteet ja ennen kaikkea rakennuksen sijainti naapurustoon ratkaisevat. Sijainti 40 metrin päähän rannasta oli poikkeamisluvassa perustunut kaavoittajan näkemykseen. Poikkeusta tästä pitää myös harkita siltä kannalta, loukkaisiko sijainnin muutos yleisemmin kyseisen ranta-alueen rakentumisessa arvioitavaksi tulevaa yhdenvertaisuutta. Puoltavana seikkana on sijainnin muutoksella saavutettava kallionyppylän louhinnalta säästyminen.

Mitä tarkemmin rakentamishanke on poikkeamisluvassa tai suunnittelutarveratkaisussa määritelty, sitä vähemmän jää pelivaraa lähteä jo kertaalleen ratkaistuista seikoista poikkeamaan. Rakennuksen sijainti ja etäisyys on yksiselitteinen seikka, mutta jos sijainnin muuttamisella voidaan objektiivisesti ottaen päästä parempaan lopputulokseen ilman että naapurien intressit tai ympäristö miltään osin vaarantuvat, voi muutos olla hyväksyttävissä. Viime kädessä muutoksen voi varmistaa valitusmahdollisuudet sisältävällä lupamenettelyllä.

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen