Portin kiinnitys naapurin seinään

Julkaistu 15.3.2022

Kysymys: Naapuri kiinnittänyt peruskorjatun portin naapurin seinään – voiko lupaa myöntää ehdollisena?

Naapuri kiinnitti peruskorjatun portin naapurin seinään ilman suostumusta. Portin rakentamiseen haettiin jälkikäteen toimenpidelupaa. Naapuri ei antanut edelleenkään suostumusta. Voiko luvan myöntää ehdolla, että portti tulee ottaa irti naapurikiinteistön seinästä ja tehostaa lupaehtoa määräajalla?

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslain 141 § sisältää yleisen säännöksen lupapäätökseen otettavista määräyksistä. Täsmennyksenä on todettu, että määräykset voivat koskea muun ohessa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamista ja niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista. Säännöksen tarkoittamien määräysten on yleensä katsottu rinnastuvan lupaehtoihin.

Lupapäätökseen liitettävällä ehdolla voidaan edellyttää hankkeen toteuttamista joiltain osin hakemuksesta poikkeavasti. Kun on kysymys oikeusharkintaisesta luvasta, voidaan lupaehdolla paikata muutoin puuttuvaa luvan myöntämisen edellytystä. Luvan ehdotonta edellytystä ei voida kuitenkaan kiertää siten, että lupa myönnetään ehdolla, että ehdoton edellytys täytetään.

Jos luvan myöntäminen edellyttää naapurin suostumusta esim. tilanteessa, jossa halutaan rakentaa lähemmäksi naapurin rajaa kuin kaava tai määräykset mahdollistavat, tulee suostumus saada ennen lupapäätöstä. Lupaa ei voi myöntää ehdollisena niin, että se raukeaisi, mikäli naapurin suostumusta ei saataisi.

Kun naapuri ei ole suostunut portin kiinnittämiseen rakennuksensa seinään, ei tällaiselle ratkaisulle voi myöntää lupaa. Luvan myöntämisen edellytys puuttuu. Lupahakemus tulee hylätä. Viimeistään sitten kun kielteinen lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi tulee viranomaisen ryhtyä toimenpiteisiin jo toteutetun portin kiinnitysratkaisun poistattamiseksi.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.