Postilaatikon paikasta päättäminen

Julkaistu 15.3.2022

Kysymys: Pitääkö postilaatikon paikkaa koskeva erimielisyys ratkaista luottamuselimessä?

Voiko postilaatikon sijaintia koskevan päätöksen tehdä viranhaltijapäätöksenä?

Vastaus:

Postilaatikon paikasta säädetään postilaissa (415/2011). Postilain 44 §:n mukaan postilaatikon sijainnin määrittelee kirjepalveluiden yleispalvelun tarjoaja tai, ellei yleispalveluvelvollisuutta ole asetettu, muu postiyritys Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä. Paikkaan tyytymätön asianosainen voi viedä asian kunnan rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. Myös yleispalvelun tarjoaja voi hakea rakennusvalvontaviranomaiselta päätöksen postilaatikon paikkaa koskevaan erimielisyyteen, jos postin saaja ei sijoita postilaatikkoaan sen osoittamaan paikkaan mutta ei riitauta asiaa.

Rakennusvalvontaviranomaisen postilain perusteella tekemään päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (PostiL 80 §).

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n 4 momentin mukaan rakennusvalvontaviranomaisen toimivallan siirtämiseen sovelletaan, mitä kuntalaissa säädetään. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimusta koskevaa asiaa ei kuitenkaan saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi.

Postilaki on kuntalakiin nähden erityislaki. Erityislaissa jollekin kunnan toimielimelle annettu toimivalta menee kuntalain 2 §:n perusteella kuntalain edelle.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella tarkoitetaan kunnan määräämää lautakuntaa tai muuta monijäsenistä toimielintä, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus (MRL 21 §).

Edellä olevista säännöksistä seuraa, ettei postilaatikon sijaintia koskevaa päätöstä voi kunnassa tehdä viranhaltijapäätöksenä. Erimielisyys pitää viedä rakennusvalvontaviranomaisen päätettäväksi.

Postilain 45 §:n perusteella tontin, muun kiinteistön tai rakennuksen omistaja on velvollinen sallimaan, että seinään, porttiin tai aitaan kiinnitetään taikka maalle sijoitetaan keräilyssä ja jakelussa tarvittavia laitteita tai vähäisiä rakennelmia saman pykälän 1 momentissa säädetyin edellytyksin. Velvoite voidaan asettaa vain, jos se on omistajan kannalta kohtuullinen.

Kun postilaatikon paikkaa postilain 44 §:n perusteella määritellään, on otettava huomioon postilain 43 ja 45 §:ssä asetetut vaatimukset sekä Liikenne- ja viestintäviraston postilain 48 §:n nojalla antamat tarkemmat määräykset. Määräykset on annettu 31.5.2011. Taajama-alueella ja haja-asutusalueella sovelletaan osittain eri määräyksiä. Postin saajan liikuntaesteisyys tai vähintään 75 vuoden ikä otetaan sijoittamisessa pyynnöstä huomioon.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.