Purkamisluvan vaatiminen erityisestä syystä

Julkaistu 5.5.2022

Kysymys: Koskeeko purkamisluvan vaatimisen erityinen syy vain rakennussuojelua?

Vastaus:

Purkamisen luvanvaraisuus ei koske asemakaavoittamattomia alueita. Purkamislupa tarvitaan kuitenkin alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jos yleiskaavassa niin määrätään (MRL 127.1 §).

Kun purkamiseen ei tarvita lupaa, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (MRL 127.3 §). Rakennusvalvontaviranomainen voi tämän ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Lakiesityksen perustelujen mukaan perusteltuna syynä voisi olla esim. se, että alueen asemakaavaa olisi pidettävä vanhentuneena. Tällä tarkoitetaan talousrakennusta ja muuta siihen verrattavaa vähäistä rakennusta, joiden purkaminen ei normaalisti edellytä purkamislupaa asemakaava-alueillakaan. Poikkeuksena ovat talousrakennukset ja muut vähäiset rakennukset, joita on pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana (MRL 127.2 §). Niiden purkamiseksi tarvitaan asemakaava-alueella purkamislupa suoraan lain säännöksen perusteella, ilman erillistä perustellun syyn harkintaa. Katusuunnitelma, tiesuunnitelma ja ratasuunnitelma poistavat purkamisluvan tarpeen yleisesti.

Asemakaava-alueen ulkopuolella lupamenettelyä voitaisiin hallituksen esityksen perustelujen mukaan edellyttää, jos rakennussuojelullisista syistä tulisivat sovellettaviksi purkamisen lupaharkintaa koskevat säännökset (HE 101/1998, s. 101).

Purkamisluvan vaatiminen perustellusta syystä kytkeytyy purkamislupajärjestelmän tarkoitukseen. Lainsäätäjän tarkoituksena ei ole ollut luoda uudentyyppistä, purkamista rajoittavaa lupajärjestelmää. Tarkoituksena on ollut varata kohtuullinen aika ratkaista purettavaksi aiotun rakennuksen mahdollinen suojelu, joko kaavalla tai erillislailla (L rakennusperinnön suojelemisesta).

Purkamisluvan vaatimista ei voi perustaa esim. rakennuksen suureen kokoon ja itse purkamistyön vaativuuteen. Kun purkamisilmoitus merkitään vastaanotetuksi ja todetaan, milloin 30 päivän karenssi kuluu umpeen, voidaan tarvittaessa samassa yhteydessä antaa purkamistyön yksityiskohtaista suorittamista koskevia määräyksiä (MRL 130 ja 139 §, MRA 55.2 §). Jos tällaisia määräyksiä annetaan, syntyy niistä asianosaiselle (ilmoituksen tekijälle) muutoksenhakuoikeus (MRL 187 §, oikaisuvaatimus). Vastaavaa työnjohtajaa koskeva säännös (MRL 122 §) ei tunnista purkamislupaa lainkaan. Käytännössä kuitenkin monissa kunnissa edellytetään vastaava työnjohtaja vähänkin merkittävämpiin purkamistöihin, siitä riippumatta, vaatiiko purkaminen lupaa vai ei. On kuntia, joissa jo omakotitalon purkamiseen vaaditaan vastaava työnjohtaja.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen