Rakennuksen käyttöönotto

Kysymys:
Rakennuksen käyttöönotto
Uuden lomarakennuksen rakennuslupapäätöksen mukaan osayleiskaavassa osoitetulla ohjeellisella rakennuspaikalla sijaitseva vanha päärakennus ja rantasauna tulee purkaa, koska kaavassa määritelty enimmäiskerrosala muutoin ylittyisi. Lupaehdon mukaan entiset rakennukset tulee purkaa lopputarkastukseen mennessä, koska rakennusoikeus tulee käytettyä kokonaan. Voiko purettavaksi määrättyä rakennusta käyttää luvan voimassaoloaikana ennen loma-asunnon lopullista loppukatselmusta? Voiko purettavaksi määrätyn rantasaunan määrätä käyttökieltoon ennen rakennusluvan mukaista lopullista lopputarkastusta, jos rakennuslupa on voimassa?

Vastaus:
Loppukatselmuksesta säädetään MRL 153 §:ssä, ja osittaisesta loppukatselmuksesta MRL 153 a §:ssä. Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi myös osittaisessa loppukatselmuksessa, jos rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken. Loppukatselmusta koskevista, MRL 153 §:n 2 momentissa tarkoitetuista edellytyksistä tulee muiden paitsi ko. momentin 1 kohdan täyttyä. Kohta koskee rakennustyön loppuun saattamista rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Käyttöön oton edellytyksenä osittaisessa loppukatselmuksessa on myös yleinen vaatimus rakennuksen tai sen osan turvallisuudesta, terveellisyydestä ja käyttökelpoisuudesta.

Purettavaksi määrättyä rantasaunaa voi näin ollen käyttää luvan voimassaoloaikana ennen kuin uuden loma-asunnon osalta toimitetaan lopullinen loppukatselmus. Lopullisen loppukatselmuksen lykkäämistä ei ole kuitenkaan tarkoitettu keinoksi kiertää lupaan liittyviä määräyksiä. Esimerkiksi määräaikaa työn loppuun saattamista varten pelkästään sillä perusteella, että purettavaksi määrättyä rantasaunaa voisi edelleen käyttää, ei tule pidentää (MRL 143 §). Loppukatselmuksen toimittamista on haettava myönnetyn luvan voimassaoloaikana (MRL 153.5 §). Rakennuksen käyttökiellosta säädetään MRL 166 §:n 3 momentissa. Rakennuksen käyttö tulee kieltää, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle. Käyttökielto ei ole asianmukainen toimenpide kysymyksen kaltaisessa tilanteessa.

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen