Rakennusluvan myöntäminen kun tonttijaon muutos on määrätty voimaan ennen sen lainvoimaisuutta

Julkaistu 1.8.2022

Kysymys: Voidaanko uuden tonttijaon mukaiselle rakennuspaikalle myöntää rakennuslupa ennen kuin tonttijako on lainvoimainen?

Vastaus:

Muun kuin asemakaavan hyväksymispäätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan MRL 202 §:n mukaan muun muassa tonttijakoa koskevassa päätöksessä voidaan määrätä päätös tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Muussa tapauksessa tonttijako tulee voimaan, kun hyväksymistä koskeva päätös on saanut lainvoiman (MRA 93.2 §).

Täytäntöönpanomääräys mahdollistaa tonttien merkitsemisen kiinteistörekisteriin, mikä normaalisti on rakennusluvan myöntämisen edellytys (MRL 81 §). Jos tonttijakopäätöksestä tehdään valitus mutta hallinto-oikeus ei MRL 202 §:n mukaisesti kiellä voimaan määrätyn tonttijaon täytäntöönpanoa, on rakennuslupa tonttijaon oikeusvaikutuksen kannalta myönnettävissä.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 14 luku sisältää tarkempia säännöksiä päätöksen täytäntöönpanosta. Paitsi että hallinto-oikeus voi valituksen ollessa vireillä kieltää päätöksen täytäntöönpanon, voi hallinto-oikeus määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen. Täytäntöönpanomääräys voidaan kohdistaa myös osaan päätöksestä.

Tiedonkulun varmistamiseksi on lupaviranomaisen syytä toimittaa tonttijaon valitustilanteessa rakennuslupaa koskeva päätös hallinto-oikeuteen.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen