Rakennustyönaikainen muutos

Kysymys:
Rakennustyönaikainen muutos
Mikä on oikea tapa reagoida, kun loppukatselmuksessa ilmenee, että vastoin aloituskokouksessa
kirjattua on funkistyylisen osuuskaupparakennuksen peruskorjauksen yhteydessä puututtu myös julkisivuihin.

Vastaus:
Rakennustyönaikaisesta muutoksesta säädetään MRL 150 e §:ssä, joka koskee suunnitelmasta poikkeamista rakennustyön aikana. Aiemmin samasta asiasta säädettiin MRA 79 §:ssä sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 kohdassa 3.5.1.

Suunnitelmasta poikkeaminen on mahdollista, jos a) poikkeaminen ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista ja b) poikkeaminen ei vaikuta naapurien asemaan. Molempien edellytysten tulee täyttyä. Jos jompikumpi tai kumpikaan edellytyksistä ei toteudu, tulee poikkeamiselle hakea erikseen lupa.

Tapauksessa KHO 5.10.2006 taltio 2573 oli katselmuksen yhteydessä suostuttu siihen, että rakennusluvan mukaista rivitalon korkeusasemaa nostetaan metrillä. Suostumusta ei kuitenkaan toteutettu, vaan töiden aloitusluvan yhteydessä rakentamiselle asetettiin ehdoksi, että rakennustyön jatkaminen on mahdollista, mikäli rakennusluvan yhteydessä hyväksyttyä korkeusasemaa muutetaan enintään 0,80 metrillä ylöspäin. Korkeusaseman muutos merkitsi tässä tapauksessa rakennusluvan sellaista muuttamista, että sillä voi olla vaikutusta naapurien asemaan, jolloin naapurilla on oltava myös valitusoikeus päätöksestä. Tämän vuoksi suunnitelmasta poikkeamiseen ei ole voitu suostua MRA 79 §:n nojalla, vaan muutos on edellyttänyt rakennuslupaa.

Kysymyksen tarkoittamassa tilanteessa voi myös tulla harkittavasti MRL 150 d §:ssä säädetyn erityismenettelyn käyttäminen. MRL 150 d §:n 6 momentti mahdollistaa erityismenettelystä määräämisen joko a) rakennusluvassa, b) aloituskokouksessa tai c) erityisestä syystä rakennustyön aikana. Erityismenettelyn käytön edellytyksenä olevana erityisenä riskinä on 2 momentin mukaan muun muassa uhka kulttuurihistoriallisten arvojen menettämisestä. Tapauksessa rakennus oli tekeillä olevassa osayleiskaavassa osoitettu suojeltavaksi. Alueellinen vastuumuseo oli lupahakemusta koskeneessa lausunnossa edellyttänyt, että tulevat julkisivukorjaukset tulee toteuttaa rakennuksen suojeluarvot huomioiden. Funkisvaikutteinen rakennus on vuodelta 1932 ja edustaa aikansa osuuskaupparakentamista. Niin kauan kun julkisivuihin vastoin lupapäätöstä ja aloituskokousta tehtyjä muutoksia ei ole viranomaisen toimesta hyväksytty, on erityismenettely eräs mahdollisuus. Erityismenettelyä koskevan päätöksen yhteydessä määrätään menettelyn laajuudesta ja kohdistumisesta. Samalla viranomainen voi ottaa kantaa, kuka ulkopuolinen asiantuntija voidaan kelpuuttaa suunnittelemaan korjaukset julkisivuihin tehtyihin ja niiden arvoa vaurioittaviin muutoksiin.

Kysymyksessä on joka tapauksessa luvan merkittävä muuttaminen.

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen