Rakennustyönaikaiset katselmukset

Julkaistu 1.8.2022

Kysymys: Mitä katselmuksia tarvitaan omakotihankkeissa?

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 § sisältää viranomaiskatselmuksia koskevan oikeusohjeen. Sen mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamista koskevassa luvassa määrätä pohjakatselmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekatselmuksen sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos se on tarpeen rakennustyön valvomiseksi. Rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien säännösten ja määräysten valvomiseksi (MRL 150 a §). Rakennusvalvontaviranomainen määrää näistä viimeksi mainituista tarkastuksista joko rakentamista koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.

Loppukatselmus on pakollinen (MRL 153 §). Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.

Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut jättää harkintavaltaa katselmusten määräämisen osalta paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Hallituksen esitys muotoilee asian seuraavasti (HE 147/2013 s. 36): Viranomaiskatselmusten lähtökohtana olisi nykyisen sääntelyn tapaan suunnata valvontaa vastuullisiin tahoihin ja sen valvomiseen, että nämä täyttävät velvollisuutensa.

Viranomaisen valvonta on suhteutettua (MRL 124 §). Viranomaisen eräs tärkeimmistä tehtävistä on huolehtia ja edellyttää, että suunnittelijat ovat päteviä ja kelpoisia. Sama koskee vastuullisia työnjohtajia. Viranomainen valvoo rakentamista yleisen edun kannalta.

Aloituskokouksen (MRL 121 §) eräänä tehtävänä on arvioida muun muassa hankkeeseen ryhtyvän ja ryhtyvän hankkeeseen kiinnittämien asiantuntijoiden, toteuttajien ja työnjohdon asiantuntemus, kyky ja todelliset mahdollisuudet saavuttaa hankkeessa hyvä lopputulos. Aloituskokouksessa on myös hyvä tilaisuus harkita tarvittaessa viranomaistarkastusten määräämistä. Sen sijaan katselmuksista määrätään lupapäätöksessä. Omakotihankkeessa tarvitaan vähimmillään loppukatselmus. Harkinnan perusteella lupapäätöksessä määrättäväksi pidettävä aloituskokous tuo ryhtiä rakennustyönaikaiseen viranomaisvalvontaan.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen