ANNA-RIITTA KALLINEN

RAVA3Pro kehittää tietomallien hyödyntämistä rakennusvalvonnassa

Suomessa on vahva tahtotila vakioida tietomallintamisen tietosisältöä rakentamisalalla ja tehdä siitä koneluettavaa kansallisesti. RAVA3Pro kehityshankkeessa tehdään töitä saavuttaaksemme paremman tietomallien hyödyntämisen ja automaattisia prosesseja rakennusvalvontaan. Valtiovarainministeriön rahoittamassa RAVA3Prossa on mukana 23 kuntaa ja hanke tekee yhteistyötä myös kaikkien merkittävien sidosryhmien kanssa kuten ympäristöministeriön, SYKE:n, Kuntaliiton ja Kansallisarkiston.

RAVA3Pron hankeosapuolet ja sidosryhmät.

Tietomallien automaattinen tarkastaminen rakennusvalvonnan tunnistettujen käyttötapauksien osalta tehostaa rakennusvalvontaa. Suunnittelijat ja rakennusliikkeet mallintavat joka tapauksessa, on vain määriteltävä yhteiset kansalliset tietosisällöt IFC-malleille ja tunnistettava konelukemiseen sopivat käyttötapaukset. Tietomallinnuksen avulla voidaan hyvin hoitaa perusasiat kuten vaikkapa RH-lomaketiedot ja esteettömyyden tarkastaminen. Tavoitteena on saada rakennusvalvonnan asiointipalveluohjelmistoihin automatiikka, joka tarkastaa lupahakemuksen mukana ladatuista IFC-tiedostoista käyttötapaukset. Arvokas henkilöresurssi, rakennusvalvonnan asiantuntija, voi keskittyä haastavampiin tarkastettaviin asioihin, mihin tarvitaan ihmissilmän tulkintaa. Omalta osaltaan nämä kehityshankkeet, erityisesti nykyisten kansallisten tietomallivaatimusten uudistaminen, tukevat myös uuden tulevan rakentamislain tavoitteita koneluettavasta tietosisällöstä.

RAVA3Pron hankesuunnitelma on jaettu neljään päätavoitteeseen: vakioimiseen, prosessikehitykseen, pilotointiin ja tietomalliosaamisen kasvattamiseen.

Hankkeessa tehdään pilottien kautta konkreettisesti rakennuslupatarkastusten automatisoinnin testaamista tavoitteena lupakäsittelyn nopeuttaminen. Hankkeen alussa olemme työpajoissa kuntien kanssa määritelleet, mitkä rakennuslupaprosessin vaiheet voidaan suorittaa automaattisesti ilman ihmisen tulkinta- tai harkintatyötä. Vakioimme tarvittavaa tietosisältöä ark-, lvi- ja rak-malleista sekä kuvaamme rakennusvalvonnan tiedonvaihdon käyttötapaukset. Käyttötapauskuvauksessa esitetään esimerkiksi esteettömyysasetuksessa asetettujen vaatimusten tarkastaminen, osapuolineen ja tarkastettavine tietosisältöineen. Olemme määrittelemässä myös yhteisiä sääntöjä tulkinnoille sekä yhteisiä koneluettavia säännöstöjä IFC:n lukemiseen ja tarkastamiseen. Tämä on välttämätöntä automatiikan luomiselle. Kehitämme myös tietomallien tehokasta hyödyntämistä rakennuslupamittauksissa sekä kaupunkimalliaineistojen ylläpidon automatisoinnissa.

RAVA3 Tietomallipohjainen rakennusvalvonnan prosessikuvaus, Aarno Alanko Helsingin kaupungin rakennusvalvonta.

RAVA3pro on myös osana kansainvälistä hankeverkostoa

Hanke on myös osana kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jossa on mukana eri EU-maista digitaalisuusteemoista olevia hankkeita. RAVA3Pro on saanut tunnustusta maailmalta yhdeksi Euroopan kärkihankkeiksi ja se luo pohjaa myös Suomessa tietomallien tietosisällön vakiointiin kansallisesti. RAVA3Pron uudistamaa prosessia, jossa hyödynnetään paremmin tietomalleja automaattisessa tarkastamisessa, on dokumentoitu ja verrataan muiden EU-maiden prosessikehitykseen. Moni maa Euroopassa ja maailmalla on kiinnostunut suomalaisesta tietomalliosaamisesta rakennusvalvonnan prosesseissa. Myös Suomesta VTT:n koordinoima ACCORD EU-hanke jatkaa kansainvälistä kehitystyötä tietomallien hyödyntämisessä rakennusvalvonnassa, hiilineutraalisuus- ja kiertotalousteemojen osalta. Suomi ja Viro tekevät ministeriöiden kautta yhteistyötä yhden ACCORD-hankkeen pilotin merkeissä jatkoksi RAVA3Pron kehitystyölle.

RAVA3pro hanketiimi.

Anna-Riitta Kallinen
Insinööri AMK, insinööri YAMK-opiskelija.
RAVA3Pro projektipäällikkö.
ARKCON.

Anna-Riitta Kallisen kuva: Jyri Keronen.