ANNA-RIITTA KALLINEN, AARNO ALANKO

RAVA3Pro-näkökulmia rakennusvalvontaan

RAVA3Pro-hanke lähenee väistämättä loppuaan. Tarkoitus on jättää valtionvarainministeriöön hankkeen raportti lokakuun lopussa. Rava2-hankkeeseen osallistumisen pohjalta usealla kunnalla oli jonkinlaista kokemusta aiheesta tai ainakin käsitys mihin oltiin ryhtymässä. Vaikka Kuntaliiton ja asiantuntijoiden vankalla ohjauksella hankerahoitus saatiin, yllätyksiä on matkan varrella riittänyt. 23 kunnan organisoituminen hallinnollisesti, ottaen huomioon kunkin kunnan päätöksen teon ja tietosuojan haasteet, on tuonut hankeryhmälle tietomalliasioiden lisäksi erityyppistä oppia muun muassa kilpailutuksen kiemuroista.

Kaupunkimittauksen tietomallipohjaisen paikalle mittauksen testaamista Järvenpään kenttätyöpajassa.

Johdonmukainen sähköistys- ja digitalisointikehitys sai kuntakentälle vauhtia Sade-hankkeesta (2009–2014) lähtien ja sen johdosta verkkopohjaiset asiointijärjestelmät pääsivät vauhtiin. Helsingissä Lupapiste-asiointijärjestelmä otettiinkin täyteen käyttöön keväällä 2017. Kiradigi-pilottihanke RAVA1-hanke käynnisti rakennuslupakäsittelyn tietomallipohjaisen kehittämisen vuonna 2018 ja tämän kokemuksien pohjalta kehittämistä jatkettiin RAVA2-hankkeessa.

Rava3Pro-hanke käynnistyy

Syksyllä 2021 järjestäydyttiin RAVA3Pro-kuntayhteisön kanssa käynnistämään valtionvarainministeriön rahoituksen saanutta hanketta ja parempaan vauhtiin päästiin 2022 keväällä, kun projektipäällikkö Anna-Riitta Kallinen ja projektikoordinaattori Suvi Välimäki liittyivät hankkeen vahvuuteen.

Kuntien käytännön tilanne tietomallin hyödyntämisessä rajautui tuohon mennessä lähinnä kokeiluhankkeisiin. Intoa vaikutti kuitenkin olevan runsaasti ja pilottien pohjalta nähtiin, että mahdollisuus tietomallipohjaiseen toimintaan olisi todellinen, kunhan vain saataisiin lukuisia asioita määriteltyä siten, että suunnittelijat pystyvät toimittamaan IFC-tietomallinsa ”määrämuotoisena”.

Mahdollisten käyttötapausten kuvauksia ja niiden pohjalta tietosisältöjen määrittelyä lähdettiin tekemään. Rakennusvalvontojen yhtenä keskeisenä tehtävänä on kunnassa rekisteritietojen vastaanottaminen sekä rekisterin ylläpitäminen sekä välittäminen eri tahoille. Rakennuslupa on tietolähde runsaalle määrälle tietoa, mikä on tyypillisesti täytetty käsipelillä lomakkeille. Samoin kuin kaikissa eri järjestelmin tehdyissä tiedoissa tiedon siirto on suuri virheen mahdollisuus, varsinkin, jos siirto tehdään manuaalisesti ihmistyönä.

Rava3Pro-hankkeen suurin hyöty kunnille on automatisaation mahdollistaminen. Kun aikanaan päästään tilanteeseen, missä tietosisältömäärittelyjä (propertyset, entities, etc.. ) varten suunnittelijoilla on olemassa RAVA3Pro pohjalta laaditut selkeät ohjeet tai (toivottavasti pian) suunnitteluohjelmistoihin laaditut aloituspohjat (templates), mistä nämä tiedot löytyvät valmiina, päästään kunnissa todenteolla saamaan tietomallin hyödyt irti. Hankkeessa on testattu kahden suurimman ohjelmistotoimittajan kyky vastaanottaa tiedot IFC-tietomallin kautta.

Yhtenä suurena tavoitteena hankkeella oli päästä käyttöjärjestelmäintegroituun tarkistamiseen. Tämä tavoite jää vielä täyttämättä, mutta tarkistaminen on todistettu mahdolliseksi kahdella tarkistusohjelmistolla, jotka tällä hetkellä ovat käytettävissä erillisohjelmistoina. Rava3Pro-hankeryhmällä on kuitenkin vakaa usko siihen, että asiointijärjestelmä integrointi on lähellä, kun hankkeen tulokset saadaan julkaistua ja tietomallien hyödyt aletaan sen myötä näkemään ja kokemaan paremmin. Hankkeen markkinakyselyhaastattelut ovat osaltaan vahvistaneet uskoa tähän näkemykseen.

Automaattinen tarkistaminen tietomallin tietosisältöihin tulee avaamaan tietyllä tavalla ”Pandoran boksin” sekä rakennusvalvonnoille että suunnittelijoille sekä rakentajatahoille. Kukin taho pystyy osallaan silloin näkemään ja toteamaan hankkeen lakien ja asetuksien (yksiselitteiset alfanumeeriset lain osat) mukaisuuden. Kun viranomainen voi tarkistusohjelman kautta varmistua, että säädökset täyttyvät määritellyissä asioissa, ei niihin tarvitse enää kiinnittää huomiota, vaan voidaan keskittää työ muihin olennaisiin asioihin. Mallipohjaisuus tuo siis varmuutta kaikille osapuolille ja säästää aikaa, kun tiedot siirtyvät automaattisesti tietomallista asiointijärjestelmään ja edelleen rekistereihin.

IFC-tietomallin validointi asiointijärjestelmässä polku luotettavaan tietovirtaan  

Nykyisellään sääntöjen mukaan tehty tietomalli siis mahdollistaa tietojen siirron sähköiseen asiointijärjestelmään. Prosessin välttämätön osa on tiedon varmistaminen oikeaksi eli tiedon validointi. Automatisaation tavoitteena on vähentää työtä ja toisaalta varmistaa laatua. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että suunnittelijat itse varmistuvat tietomalliensa oikeellisuudesta ennen rakennuslupahakemuksen varsinaista jättämistä. Liikennevaloajattelussa rakennusvalvonta hyväksyisi siis vain vihreätä ja harkiten keltaista – punainen palauttaisi täydennettäväksi.

Muut tarkastukset vaativat järjestelmätasolla tarkastuksia varten erillisen ohjelmiston sekä tarkastuksen manuaalisen tekemisen, mikä luonnollisesti vaatii ohjelmatason osaamista.

Sinällään Rava3Pro-tuloksien valossa vaikuttaa siltä, että tietomallipohjaiseen rakennuslupamenettelyyn uusien lakien minimitasolla päästäisiin ja erillisten järjestelmien valmius käsitellä tarvittavat asiat ovat olemassa. Tarvittava jatkotyö integraation kautta automatisaatioon on siis keskeinen toimivan järjestelmän aikaan saamiseksi.  

Rakennusvalvontojen valmistautuminen tietomallipohjaiseen toimintatapaan

Tietomallipohjaisen toiminnan mahdollistamiseksi rakennusvalvonnoissa on tehty töitä jo muutaman vuoden ajan. Ympäristöministeriö on ollut rahoittamassa osaltaan tietomallikoordinaattorin ja tietomallien käytön peruskurssia. Uusille  ja päivityskoulutuksille on varmasti tarvetta, kun asiat ovat ottamassa nyt askeleen eteenpäin. Koulutuksille on tarvetta rakennusvalvontojen lisäksi ulkoisesti, jotta tietomallipohjaisen toiminnan mahdollisuudet saataisiin rakennusalan hyödynnettäväksi mahdollisimman tehokkaasti. Rava3Pro-hankkeen yhteydessä on pidetty matalan kynnyksen klinikkatyöpajaa, missä on käyty eri kokeiluja läpi. Tällaiselle tietomalliyhteisölle on edelleen varmasti tarvetta.

Topten-yhteistyössä on jo perustettu tietomalliryhmä, joka voisi laajennettuna toimia valtakunnan rakennusvalvontojen tietomalliyhteisönä, minkä kautta hyviä käytänteitä ja ylipäätään tekemistä päästäisiin jakamaan, jotta saadaan vietyä kansallisestikin toimintaa ketterämmin eteenpäin.

RTY toimii luontevana foorumina tiedon jakoon ja miksei myös vaikkapa tapahtumaorganisaattorinakin. Kansainvälisestikin Rava3Pro-hanke on kiinnostanut. Building Smart International 2023 -seminaarissa pidettyjen hankkeen keynote-puheenvuorojen (15kpl) jälkeen yhteyden ottoja sateli hankkeelle sekä ministeriöön. Tiennäyttäjän viiriä olisi varmasti tarjolla ja EU CEPS -yhteistyö voisi nopeuttaa muutosta, kun hartioita saataisiin näin levennettyä markkinoilla.

Rakennus löytää paikkansa Järvenpään kenttämittaustyöpajassa.

Jatkokehitykselle merkittävä tarve arvokkaiden tuloksien käytäntöön viemisessä

Kuten todettua täysin valmiiksi asiat eivät vielä tulleet. Tavoitteet kuitenkin toteutuvat osittain, joskin joitain kunnianhimoisempia näkemyksiä jää määrittelyasteelle, mistä olisi kuitenkin hyvä jatkaa edelleen kehittämistä. Rakentamis- ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmälaki tulevat voimaan siirtymäaikoineen ja niiden testausta aloitetaan syksyllä 2023. Samalla kannattaisi jatkaa tutkimista niiden asioiden pohjalta, jotka Rava3Pro:n pohjalta tunnistettiin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tontin (asemapiirustuksen) tietomallin määrittely ja tietojen keruu, eri määräyksien tarkistuksien tarkistaminen (mainittakoon erityisesti palomääräyksien sovellukset) sekä tietysti validointi ja automatisoitu tarkastaminen ja raportointi asiointijärjestelmässä. Rakentamiseen liittyvä kuntien ekosysteemi ei myöskään ole täydellinen, ellei kunnissa päivitetä automaattisesti kaupunkimallia ja ellei tietomallien hyötyjä saada automatisoitua myös kaupunkimittauksen käyttötapauksiin tätä sekä itse rakentamista palvelemaan.    

Hankkeessa on tunnistettu, että syntynyttä aineistoa sekä selvityksiä pystyttäisiin hyödyntämään jatkokehityksessä yhdessä sovitusti avoimen datan periaatteella kansallisen toimintatavan luomiseksi. Yhdeksi työn jatkajaksi on sovittu RTY ja Topten-ryhmä, mutta tehokkaaseen kehittämiseen tarvitaan myös laajempaa kansallista yhteistyötä tuloksien viemiseen käytäntöön. Kuntien vahva toive olisikin jatkaa hyvin alkuun päässyttä yhteiskehitystyötä RAVA4-hankkeessa.  

RAVA3Pro on 23 kunnan yhteinen kehitysaskel kohti parempaa tietomallien hyödyntämistä ja automaattisia prosesseja rakennusvalvonnassa

RAVA3Pro on Helsingin kaupungin johtama ja valtionvarainministeriön rahoittama kehityshanke kuntien rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen kehittämiseen ja prosessien automatisointiin. Hankkeessa on mukana 23 kuntaa. Hankkeen päähakijana ja hallinnoijana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala.

Hankkeeseen kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Iisalmi, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kirkkonummi, Lahti, Lohja, Mikkeli, Oulu, Pori, Salo, Seinäjoki, Sysmä, Tampere, Turku, Tuusula, Vantaa, Ylöjärvi ja Äänekoski. Kehityshanketta tuetaan myös valtiovarainministeriön rahoituksella, ympäristöministeriön kansallisessa vakiointityössä sekä Kuntaliiton kuntien yhteiskehittämisessä.

Hanke on loppusuoralla ja tuloksia kerätään hankesivuille, sekä myöhemmin ministeriön kautta julkaistavaksi kansallisina aineistoina. Hankkeessa tehtiin yhteiskehittämisen menetelmällä määrityksien ja automatiikan yhteensovitusta, aina käytännön kautta testaten. Tämä mahdollistaa aineiston käyttöönoton ja hankekuntien valmiuksien paranemisen tulevan tietomallien hyödyntämisen tehostamisessa.

Tärkeimpiä saavutuksia hankkeessa oli luoda tietomallivaatimukset rakennusvalvonnan käyttötapauksien tarkastamiseen, tarkastussäännöstöt, automaattinen RH-tietojen luku tietomallista, sekä automaattisen tarkastamisen pohjatyö erilaisien pilottien kautta.

Hankkeessa luotiin myös kansainvälisiä yhteistyöverkostoja merkittävässä laajuudessa. Näiden yhteyksien ja yhteistyön jatkamisesta on sovittu RTY:n toiminnan kautta. Hanke piti ensimmäisen kansainvälisen tulosjulkistuksen WDBE-tapahtumassa.

Hankkeen sivustolta löydät ajankohtaiset tulokset www.rava3pro.fi

Anna-Riitta Kallinen
Insinööri AMK, insinööri YAMK-opiskelija.
RAVA3Pro projektipäällikkö.
ARKCON.

Aarno Alanko
Arkkitehti.
Uudisrakentamisesta vastaavan lupayksikön päällikkö.
Helsingin kaupunki, rakennusvalvontapalvelut.

Kuvat: Suvi Välimäki.