Ryhti-hankkeen avustukset kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonnoille
tietomallikoulutuksiin

Osana yhteiskunnan digitalisaatiota myös rakennettua ympäristöä koskevan tiedon hallinta uudistetaan
valtakunnallisesti. Ympäristöministeriön koordinoima nelivuotinen (2020–2023) Ryhti-hanke tuottaa pohjan paremmalle tiedolle, kun hajanainen kaava- ja rakentamisen lupatieto yhdenmukaistuu. Tätä varten luodaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valtakunnallinen rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä.

Ympäristöministeriö toteuttaa tiedonhallintalain mukaista koordinaatiovastuutaan rakennetun
ympäristöntiedonhallinnassa mm. seuraavien tehtävien kautta.
• Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus
• Yhteentoimivuustyö: Luo yhteiset tiedonhallinnan mallit ja sanastot
• Ryhti-hanke: Luo rakennetun ympäristön tietojärjestelmän. Tahtotila ja tuki muutokselle sekä laki
rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.
• Olemassa olevien kaava- ja rakennustietojen saatavuus ja laadunparannus.
Nämä toimet muodostavat ympäristöministeriössä Ryhti-hankkeen toteutuksenkehikon.
Ryhti-hanke keskittyy ympäristöministeriön hallinnonalan ekosysteemin kehittämiseen ja uudistuvan
maankäyttö- ja rakennuslain tiedonhallinnan edellyttämien tietorakenteiden toteuttamiseen. Tätä varten
luodaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa valtakunnallinen rakennetun ympäristön
tietojärjestelmä, eli RYTJ.

Ryhti-hankkeessa toteutetaan tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa on:

 • Alueiden käytön suunnitelmatietovaranto, jossa hallitaan, tallennetaan ja julkaistaan alueiden
  käytön tiedot, joista päätetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa menettelyissä, kuten
  eritasoiset kaavat. Suunnitelmatietoja ylläpidetään päivittämällä tiedot uusien niitä koskevien
  päätös- ja toteumatietojen perusteella.
 • Rakennustietovaranto, jossa hallitaan, tallennetaan ja julkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain
  mukaisessa rakennusluvituksessa määritettävät tiedot tietomalleineen ja muine lupa-asiakirjoineen
  (nk. rakennuksen ydintiedot). Rakennustietoja ylläpidetään lupatietojen, rajapintojen ja
  rakennusten omistajien varmennettujen omaehtoisten tietopäivitystenavulla.
 • Tietoalusta, jonka kautta eri järjestelmien tuottamat tiedot ovat eri tahojenkäytettävissä.

  Avustuksen kohteena oleva toiminta
  Tässä haussa ympäristöministeriö avustaa rakennusvalvontojen tietomallikoulutusta. Avustus liittyy
  maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen. Rakennuslupakäsittelyn osalta se tarkoittaa laajaa
  suunnitelmien tietomallien käsittelyä ja hyödyntämistä rakennusvalvontatyössä. Tietomallien
  toimittaminen rakennusvalvontaan ennen käyttöönotto ja loppukatselmuksen tekemistä tulee pakolliseksi.
  Maankäyttö- ja rakennuslain uusien velvoitteiden täytäntöönpano edellyttää, että suunnitelmien
  tarkastamiseen ja rakentamisen valvontaan osallistuvien virkamiesten osaamistasoa parannetaan ja heitä valmennetaan tietomallien käyttämiseen arkityössä. Avustuksen tavoitteena parantaa asiantuntijavalmiuksia rakennusvalvonnoissa tietomallipohjaiseen lupakäsittelyyn ja lisätä osaamista yleisesti tietomallien käytöstä ja hyödyntämisestä.

  Hakija ja koulutuksen minimitaso
  Hakijana voi olla kaupunki tai kunta. Koulutusavustus on tarkoitettu rakennustarkastajille, lupakäsittelijöille ja tarkastustoimintaa tekeville rakennusvalvonnan virkahenkilöille. Avustettavien opintojen tulee olla vähintään 5 opintopistettä. Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 80 %, kuitenkin enintään 4 500 euroa/osallistuja. Avustuksia jaetaan tässä haussa yhteensä enintään 300 000 euroa. Haku toteutetaan ns. jatkuva hakuna vuoteen 2022 saakka. Viimeinen avustuksien hakupäivä on
  31.10.2022. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun koulutukseen. Avustusta myönnetään vain hakemuksille, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle sekä kaikki seuraavat ehdot:
  • Hakijana on Y-tunnuksellinen toimija. Hakijana ei kuitenkaan voi olla valtion kirjanpitoyksikkö.
  Hakijan tulee olla kaupunki tai kunta.
  • Osallistuja viestii opeista ja tuloksista avoimesti työyhteisössään koulutuksen päätyttyä.
  • Avustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena. Ympäristöministeriö harkitsee tarpeellisuutta
  muun muassa sen perusteella, kuinka paljon hanke saamuuta julkista tukea ja vaikuttaako avustus
  hankkeen laatuun tai laajuuteen.
  Laiteinvestoinnit eivät ole avustuskelpoisia kustannuksia.
  Hankkeeseen ei voi sisältyä alihankintaa.
  Hakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 31.10.2022 klo 16.15 mennessä.
  Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä ei huomioida. Avustusta voi hakulomakkeella, joka osoitetaan ympäristöministeriön kirjaamoon. Osa hankkeen rahoituksesta voi koostua myös muusta julkisesta tuesta. Valtionavustuslain (688 /2001, 6 §) mukaan valtionavustus ei kuitenkaan saa yhdessä muiden julkisten tukien kanssa kattaa avustettavasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää.

  Arviointiperusteet
  Arvioinnista vastaa ympäristöministeriön ja muiden organisaatioiden asiantuntijoista koostuva
  asiantuntijapaneeli, joka käsittelee avustushakemukset alla mainittuja kriteereitä käyttäen. Selvästi tässä avustushakuilmoituksessa ilmoitettujen avustusehtojen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, tai
  vaillinaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään.
  Arviointikriteerit ovat:
 1. koulutuksen tarve kaupungissa tai kunnassa
 2. koulutuksen tietoperustaisuus
 3. haulle asetettujen tavoitteiden toteutuminen
 4. kouluttajien pätevyys.

  Koulutuksen järjestäjät voivat hakea ennakkokannanoton koulutusohjelmien hyväksyttävyydestä, jonka jälkeen he voivat käyttää avustuksensaantimahdollisuutta ennakkomarkkinoinnissaan. Asiantuntijapaneeli arvioi koulutuksen hyväksyttävyyden. Ennakkokannanottoa voi tiedustella ilmoituksessa mainituilta yhteyshenkilöiltä.

  Valinnat ja päätökset
  Avustuspäätökset pyritään tekemään ja antamana tiedoksi 10.8.2021 alkaen (saapumisjärjestyksessä) Tieto avustettavaksi valituista hankkeista lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan
  sähköpostiosoitteeseen, ympäristöministeriön tiedotteella ja Ryhti-hankeen nettisivuilla www.ym.fi/ryhti.
  Ympäristöministeriö tekee tämän jälkeen jokaiselle hakijalle kirjallisen valtionavustuspäätöksen,
  myönteisen tai kielteisen. Ministeriö voi myöntää avustusta myös haettua vähemmän.

  Hankkeen toteutus ja maksatus
  Hanke voi käynnistyä ja kustannukset ovat avustuskelpoisia vasta, kun avustuspäätös on tehty. Hanke voi jatkua vuoden 2023 puolella, mutta maksatusta tulee hakea viimeistään marraskuussa 2022.
  Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan hankkeen toteutumisesta, antamaan selvityksen
  valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito tai tilintarkastajan lausunto, että haettavat kulut
  liittyvät hankkeen toteuttamiseen ja ovat avustuspäätöksen mukaisia).
  Rahoitus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat hakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset siltä osin, kuin ne vastaavat tässä hakuilmoituksessa ja hakulomakkeessa ilmoitettuja rajauksia. Avustusmenettelyyn sovelletaan liitteenä olevia ympäristöministeriön erityisavustuksia koskevia ehtoja ja rajoituksia ja avustusten tarkemmat ehdot sisältyvät avustuspäätöksiin.

  Hankkeen tarjoama muu tuki
  Ympäristöministeriö nimeää hankkeelle valvojan hanketta koskevassa avustuspäätöksessä.

  Avustuksen ehdot
  Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset
  Linkki ehtoihin ja rajoituksiin
  Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö ja ehdot
  Valtionavustuslaki 688/2001
  https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
  Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset -ohje

  Lisätietoja
  Lainsäädäntöneuvos Pekka Virkamäki, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0073, etunimi.sukunimi@ym.fi
  Suunnittelija Selja Wolff, ympäristöministeriö, puh. 029 525 0080, etunimi.sukunimi@ym.fi
  Ryhti-hanke, www.ym.fi/ryhti