Töiden aloittamisoikeus ja oikaisunhaku

Kysymys:
Töiden aloittamisoikeus ja oikaisunhaku Menettely tilanteessa, jossa viranhaltijan lupapäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, ja sen jälkeen haetaan töiden aloittamisoikeutta.

Vastaus:
Aloittamisoikeudesta säädetään MRL 144 §:ssä. Lainmuutoksella (730/2005) kytkettiin aloittamisoikeuspäätös tehtäväksi ensisijaisesti pääasiaratkaisun (lupapäätöksen) yhteydessä. Toissijaisesti voidaan aloittamisoikeus vakuutta vastaan antaa erillään varsinaisesta lupapäätöksestä. Tällöin on aloittamisoikeutta koskeva hakemus jätettävä joko lupapäätöstä
koskevan valitusajan kuluessa, tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Luottamuselimen (rakennusvalvontaviranomaisen) päätöksestä valitusaika on 30 päivää. Viranhaltijan päätökseen tulee vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta (MRL 187 §). Erillinen aloittamisoikeuspäätös on valituskelpoinen päätös, joka annetaan julkipanon jälkeen.

Jos lupapäätökseen on haettu oikaisua, niin selvintä on viedä sitä tarkoittava töiden aloittamisoikeutta koskeva pyyntö käsiteltäväksi luottamuselimeen. Näin kannattaa toimia myös tilanteessa, jossa alkuperäisen lupapäätöksen on tehnyt viranhaltija. Luottamuselin pääsee tällöin ottamaan kantaa tietäen, että itse lupapäätös on myös ainakin joiltakin osin riitautettu, jolloin on selkeämpää arvioida myös sitä, voisiko lupapäätöksen täytäntöönpano (eli aloittamisoikeuden
myöntäminen) tehdä muutoksenhaun hyödyttömäksi. Vaikka oikaisunhaku ei vielä ole varsinaista valitusprosessia, on se tietyiltä osin rinnastettavissa muutoksenhakuun. Oikaisunhakua on usein luonnehdittu muutoksenhaun esivaiheeksi.

Jos lupapäätöksestä, johon aloittamisoikeus kohdistuu, on valitettu, tulee aloittamisoikeutta koskeva päätös toimittaa valittajalle tiedoksi, vaikkei valittaja olisi tätä pyytänyt. Tiedon toimittaminen on tärkeää, jotta valitusviranomainen (tuomioistuin) voi asetetusta vakuudesta huolimatta kieltää pääasiasta valittaneen vaatimuksesta päätöksen täytäntöönpanon. Tieto asetetusta vakuudesta tulee toimittaa myös valitusviranomaiselle (hallinto-oikeudelle). Hallinto-oikeus voi oma-aloitteisestikin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Mutta muutoin on aloittamisoikeutta koskeva päätös täytäntöön pantavissa välittömästi päätöksenteon jälkeen.

Neljäntoista päivän määräajan jälkeen jätetystä aloittamisoikeutta koskevasta hakemuksesta ei oikeutta voi enää myöntää. Jos luvan jo kertaalleen saaneelle hankkeelle haettaisiin kokonaan uusi lupa, niin tästä uudesta lupapäätöksestä voisi hakea töiden aloittamisoikeutta määräajan puitteissa.

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen