TUIRE PÖLKKI

Topten-käytäntöjen sivusto uudistuu

Topten-sivustolle on koottu laaditut käytännöt, joiden tavoitteena on mm. tukea säännösten soveltamista, jakaa tietoa, edistää hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä sekä sujuvoittaa rakentamista. Topten-työryhmätyöskentely on rakennusvalvontaviranomaisjohtoista. Työtä tehdään perustehtävän ohessa. Näin ollen käytettävissä oleva aika Topten-työskentelyyn on rajallista. Topten-käytäntöjen nettisivusto on luotu samalla periaatteella, ilman erillistä budjettia ja varsinaista alan ammattilaista. Sivuston päivittäminen ja modernisoiminen 2020-luvulle on nyt aloitettu ja sivustojen ylläpitovastuun siirtymisestä Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:lle on päätetty.

Kehittämistarpeesta apurahan hakuun

Topten-sivustoa käyttävät alan ammattilaiset ovat aika ajoin antaneet palautetta rakennusvalvontaviranomaisille sivujen epäkohdista ja haasteista. Sivustojen kehittäminen viranomaisen perustehtävän ohella ajan vaatimusten mukaiseksi ei kuitenkaan ole enää ollut ajan ja resurssien suhteen mahdollista. Topten-sivujen uudistaminen koettiin niin tärkeänä, että rakennusvalvonnat yhdessä Rakennustarkastusyhdistyksen kanssa päätyivät perustamaan kehityshankkeen ja sille projektiryhmän sekä ohjausryhmän. Hankkeen koordinoijaksi ja päähallinnoijaksi valikoitui Tampereen kaupunki ja projektipäälliköksi Emilia Tommila (suunnittelija, Tampereen rakennusvalvonta). Jotta hanke saattoi edetä, päätettiin hakea apurahaa valtiovarainministeriöltä. Rahoitusta myönnettiin noin 200 000 euroa.

Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi järjestettiin vuoden 2022 alussa laaja kysely sivuston käyttökokemuksista. Palautetta saatiin hyvin, kuten myös kehitysehdotuksia. Kyselyn tulosten analysoinnin kautta projektiryhmä aloitti tavoite- ja tarvesuunnittelun.

Aikataulu ja julkaisuajankohta

Sivuston varsinaisten toteuttajien kilpailuttaminen alkaa syksyllä 2022. Kilpailutukseen on varattu aikaa valitusaikoineen helmikuuhun 2023 saakka. Hankkeen taustatyö on tehty ja varsinainen alustan uusiminen ja sivuston kehittäminen tapahtuu ensi keväänä. Uusien Topten-sivujen käyttöönotto tapahtuu tämänhetkisen aikataulun mukaan syksyllä 2023. Tarkoitus on, että projektiryhmä pääsee testaamaan sivujen toimivuutta vuoden 2023 keväällä, jonka jälkeen ehditään vielä tehdä korjauksia ja parannuksia ennen varsinaista käyttöönottoa. Sivuston ylläpito siirtyy RTY ry:n hallittavaksi viimeistään lokakuussa 2023.

Suunnitellun budjettiaikataulun mukaan budjetti on tällä hetkellä alitettu. Tähän vaikuttaa erityisesti se, ettei vielä varsinaisia ostopalveluita ole tehty. Kustannukset kohdistuvatkin erityisesti konsulttivalinnan jälkeen varsinaiseen alustan koodaamiseen ja kehittämiseen.

Topten-sivujen on tarkoitus tulevaisuudessa palvella käyttäjiään entistä paremmin, ohjekortit muuttuvat digitaalisiksi ja ovat helpommin löydettävissä. Korttien ulkoasu tulee myös muuttumaan ja yhtenäistymään entisestään. Ohjekortteja on kahdenlaisia, ohjekortteja ja digitaalisesti täytettäviä lomakkeita. Topten-korttien sisällöt säilyvät, kunnes niille tulee tarvetta ajantasaistaa esim. lakimuutoksen yhteydessä. Niiden muotoilua kuitenkin muutetaan saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi, jota on jo uusimpien korttien osalta tehty. Lomakkeiden yhteensovitus esim. eri luvanhakuohjelmistojen kanssa on suunnitelmissa toteuttaa, mahdollisesti myöhemmin.

Työ Topten-korttien parissa jatkuu tarpeiden mukaan samalla tavalla kuin ennenkin, vain korttien sijainti tulee muuttumaan. Tällä hetkellä Topten-kortit löytyvät vielä toptenrava.fi -sivustolta.  Yhteisissä Topten-käytännöissä on esitetty yksi mahdollinen käytäntö tai ratkaisu, jota sovellettaessa on huomioitava rakennushankkeen erityispiirteet. Myös muita ratkaisuja voi käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat hyvän rakentamistavan mukaisia.

Tuire Pölkki
Rakennusinsinööri, YAMK.
Topten-sivustojen projektiryhmän jäsen.
Topten-Korjausrakentamisen ohjausryhmän puheenjohtaja.
Tarkastusinsinööri, Vantaan rakennusvalvonta.