Tuulivoimalan purkamista koskeva lupaehto.

Kysymys:
Tuulivoimalan purkamista koskeva lupaehto.
Voidaanko tuulivoimalan rakennuslupapäätökseen liittää ehto, jossa tuulivoimalan purkaminen varmistettaisiin euromääräisellä vakuudella.

Vastaus:
Vakuuden asettamisesta säädetään MRL 144 §:ssä. Vakuuden asettaminen liittyy rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamista tarkoittavaan aloittamisoikeuteen. Töiden aloittamisoikeuden antaminen edellyttää hyväksyttävän vakuuden asettamista niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Lupamääräyksistä sisältyy säännös MRL 141 §:ään. Lupapäätökseen voidaan ottaa tarpeelliset määräykset. Määräykset voivat koskea muun ohessa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamista ja niistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista. Rakennustyön haittojen välttämisestä on tarkentava säännös MRA 83 §:ssä. Sen 2 momentin mukaan rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä työmaan aitaamisesta, suojarakenteista henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi jne. niin, ettei työmaasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille ja ohikulkijoille.

Rakennuslupa on luonteeltaan oikeusharkintainen. Kun lupaedellytykset täyttyvät, on hakijalla oikeus luvan saamiseen. Oikeusharkinnalla ratkaistavaan lupapäätökseen voidaan liittää sellaisia ehtoja, joita ilman lupaa ei ylipäätänsä voitaisi myöntää. Rakennusluvassa voidaan esim. asettaa aitaamista koskeva ehto. Olemassa olevan rakennuksen purkamista koskevat ehdot ovat tavallisia tilanteessa, jossa esim. suunnittelutarvealueella rakennusluvan edellytykset eivät täyttyisi ilman että samalta rakennuspaikalta puretaan määräaikaan mennessä vanha rakennus. Myösv poikkeamispäätöstä tehtäessä päätöksen oikeudellisten edellytysten on oltava olemassa hakemusta hyväksyttäessä, jos ei muutoin niin päätökseen otetuin ehdoin. Lupaehdoilla ei voi järjestellä asioita, joissa toimivalta kuuluu kokonaan toiselle viranomaiselle. Esimerkkinä tieliittymän sijainti, jossa toimivalta kuuluu ELY-keskukselle. Sama koskee tilanteita, joissa tarvittaisiin ensin naapurin suostumus.

Kysymyksen kaltainen lupaehto tuulivoimalan purkamisen varmistamiseksi vakuuden turvin tuulivoimalan rakennuslupapäätöksen yhteydessä ei ole mahdollinen. Tuulivoimaloiden koko on kasvanut. Pientuulivoimaloita lukuunottamatta nykyaikainen tuulivoimala luokittuu yleensä rakennukseksi. Toisaalta sillä, vaaditaanko tuulivoimalalle rakennus- vai toimenpidelupa, ei lupaharkinnassa ole muuta merkitystä kuin teknisten ominaisuuksien viranomaisvalvonnan kannalta. Toimenpidelupaa ratkaistaessa eivät toimenpiteen rakenteelliset ominaisuudet kuulu viranomaisen valvottaviksi.

Periaatteessa voi ajatella, että tuulivoimalalle haettaisiin ja myönnettäisiin tilapäinen tai määräaikainen lupa. Jos tilapäinen tai määräaikainen lupa tuulivoimalalle myönnettäisiin, liittyisi lupaan ajallinen takaraja, jonka umpeuduttua tuulivoimala pitäisi purkaa. Erillistä purkamislupaa ei tarvitsisi hakea. Vastaava työnjohtaja voi kuitenkin olla syytä asettaa, vaikka laki onkin tältä osin epäselvä (MRL 122 §).

Pysyvällä rakennusluvalla toteutetun tuulivoimalan purkamisen luvanvaraisuus määräytyy MRL 127 §:n kautta. Tuulivoimaloita toteutetaan paljon tuulivoimaa varten laadituille osayleiskaava-alueille (MRL 10 a luku). Yleiskaava-alueille toteutettujen tuulivoimaloiden purkaminen ei useinkaan edellytä purkamislupaa. Purkamisesta tulee kuitenkin ilmoittaa 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (127.3 §).

Myös tuulivoimaloita koskee rakennusten kunnossapitovelvoite (MRL 166 §). Jos tuulivoimalan kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään ja tuulivoimalasta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee se määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Samoin rakennettua ympäristöä koskeva siisteysvaatimus (MRL 167 §) ulottuu tuulivoimapuistojen alueelle.

Rakennusvalvonta voi käyttää hallintopakkoa, jos käytöstä poistettua ja vaarallista tuulivoimalaa ei kehotuksista huolimatta pureta, tai ympäristö jätetään purkamisen jäljiltä epäsiistiksi (MRL 182 §). Uhkasakkolain 7 §:n mukaan uhkasakko voidaan kohdistaa vain sellaiseen asianosaiseen, jolla on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Myös jätelain (646/2011) 75 §:n perusteella voidaan antaa määräys kiinteistön siivoamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Jätelain perusteella määräyksen antaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Jätelain mukainen siivoamisvelvollisuus voi viime kädessä langeta kunnalle (JäteL 74 §).

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen