Valitusoikeus väestönsuojan vapautuspäätöksestä

Kysymys:
Valitusoikeus väestönsuojan vapautuspäätöksestä
Onko pelastusviranomaisella valitusoikeus väestönsuojan vapautushakemuksesta annettuun päätökseen?

Vastaus:
Pelastuslain (379/2011) vuonna 2018 muutetun 75 §:n mukaan rakennusluvan myöntävä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan myöntää vapautuksen laissa säädetystä väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, jos väestönsuojan rakentamisesta aiheutuu tavanomaista huomattavasti korkeampia rakentamiskustannuksia suhteessa asianomaisen rakennuksen rakentamiskustannuksiin tai väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä
vaikeuksia ei käy päinsä. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta säädetään pelastuslain 71 §:ssä.

Muutoksenhausta rakennusluvan myöntävän viranomaisen pelastuslain nojalla tekemään päätökseen säädetään pelastuslain 104 §:ssä. Ko. pykälän 4 momentin mukaan muutosta saa hakea siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Maankäyttö- ja rakennuslain ao. pykälät ovat muutoksenhakua muuhun viranomaisen päätökseen koskeva MRL 190 § ja oikaisuvaatimusta koskeva 187 §. Maankäyttö- ja rakennuslaissa ei erikseen säädetä
pelastusviranomaisen valitusoikeudesta. Kysymys tältä osin ratkeaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (HOL 808/2019) 7 §:n kautta. HOL 7 §:n mukaan ”viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi”. Pelastustoimen valvontatehtävistä säädetään pelastuslain 12 luvussa. Luku koskee vain pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Tarkoittaa, ettei ainakaan sitä kautta pelastusviranomaiselle syntyisi valitusoikeutta väestönsuojan rakentamista koskeviin päätöksiin.

Tiedossa ei ole, että kysymyksestä pelastusviranomaisen valitusoikeudesta rakennusluvan myöntävän viranomaisen päätökseen, joka koskee vapautusta väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta, olisi KHO:n ratkaisua. Yleisesti ottaen oikeuskäytäntö on viranomaisen yleiseen etuun liittyvän valvontatehtävän kautta syntyvän valitusoikeuden osalta epäyhtenäistä ja vaihtelevaa. Pelkästään viranomaisen oman kannan puolustaminen ei vielä muodosta valitusoikeutta. Vaikuttaisi siltä, että valitusoikeutta ei välttämättä olisi, vaikka pelastusviranomaista pitääkin vapautushakemuksesta kuulla.

Varatuomari,
valtiotieteiden maisteri
Lauri Jääskeläinen