Valmistelevat toimenpiteet ennen lainvoimaista kaavaa

Julkaistu 1.8.2022

Kysymys: Voiko valmistelevia maansiirto- ja louhintatöitä aloittaa, jos rakennuslupa on myönnetty ennen asemakaavan lainvoimaistumista?

Vastaus:

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 a § mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen valitusajan umpeenkuluttua ennen hyväksytyn asemakaavan tuloa lainvoimaiseksi. Sama koskee tilannetta ennen sitovaa tonttijakoa tai sitovan tonttijaon mukaisen tontin merkitsemistä kiinteistörekisteriin tai korttelia, jolla erillisen tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen. Rakennusluvassa on tällöin määrättävä, ettei rakentamista saada aloittaa ennen kuin asemakaava on tullut voimaan. Lupa katsotaan rauenneeksi, jos asemakaava ei tule voimaan.

Ennen rakennustyön aloittamista sallituista toimista säädetään MRL 149 d §:ssä. Kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava rakentamista valmisteleva toimenpide voidaan tehdä ennen rakennustöiden aloittamista noudattaen, mitä maisematyöluvasta säädetään. Myös tällaisesta, rakentamista valmistelevasta toimenpiteestä on ennen sen aloittamista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle.

Tilanteessa, jossa hyväksytystä asemakaavasta on valitettu eikä ole täyttä varmuutta siitä, että se aikanaan tulee voimaan, on rakentamista valmisteleviin toimiin syytä suhtautua varauksella. Jos kaavavalitus menestyisi, olisi valmistelevilla toimilla mahdollisesti jo ennätetty toteuttaa sellaisia peruuttamattomia tai vaikeasti korjattavissa olevia toimia, jotka olisivat ristiriidassa hyväksytyn mutta lainvoimaa vaille jääneen asemakaavan kanssa.

Valmistelevia, maisemaa muuttavia toimia voi tarvittaessa luvittaa maisematyöluvalla (MRL 128 §). Maisematyöluvanvaraisuutta määrittävä toimenpiderajoitus on voimassa muun muassa alueella, jota koskee MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Jos rakennuskieltoa ei ole kaavan laatimiseksi määrätty, ei maisematyölupaa määrittävää toimenpiderajoitusta ole. Jos valmisteleviin ja maisemaa muuttaviin toimiin tällöinkin olisi tarve päästä kaavan valitusprosessin ollessa vielä kesken, tulisi alue ensin määrätä rakennuskieltoon, jonka jälkeen olisi mahdollista arvioida, täyttyisivätkö maisematyöluvan edellytykset (MRL 140.2 §).

Jos alueella on jo vanhastaan asemakaava tai maisematyölupaa edellyttävä yleiskaava, koskee sitä maisematyölupaa määrittävä toimenpiderajoitus, jolloin maisematyöluvan edellytykset arvioidaan ko. voimassaolevassa kaavassa alueelle varatun tarkoituksen sekä kaupunki- tai maisemakuvan kannalta (MRL 140.1 §).

Varatuomari Lauri Jääskeläinen