Ylipainehalli määräajaksi

Julkaistu 15.3.2022

Kysymys: Voiko ylipainehallille saada tilapäistä rakennusta koskevan poikkeamisluvan ja rakennusluvan niin, että lupa olisi voimassa 25 vuotta? Voiko viranomainen omatoimisesti myöntää luvan vain 15 vuodeksi?

Vastaus:

Tilapäinen rakennus on itsessään poikkeus ja eri asia kuin määräaikainen rakennus. Tilapäistä rakennusta rajoittaa viiden vuoden enimmäisaika (MRL 176 §). Jos jo lupaa haettaessa ilmenee, ettei rakennusta ole tarkoitettu pysytettäväksi paikallaan enintään viisi vuotta, ei enää ole kysymys tilapäisestä rakennuksesta. Vaikka rakennus olisi teknisesti siirrettävissä toiseen paikkaan niin hakijan tulee esittää muitakin perusteluja sille, että rakennus on tarkoitettu sijoittaa vain viiden vuoden ajaksi.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten voidaan rakennuslupaan asettaa määräaika (MRL 125.6 §). Määräaikaiseen rakennukseen sovelletaan samoja säännöksiä ja määräyksiä kuin pysyväänkin rakennukseen. Määräaikaa voidaan harkinnan mukaan pitää perusteena esimerkiksi vähäiselle poikkeamiselle. Huomioon tulee kuitenkin ottaa muun muassa kaikkea vähäistä poikkeamista koskeva kvalifioitu rajoitus poikettaessa rakennuksen teknisistä ja näistä vastaavista ominaisuuksista (MRL 175.2 §).

Ylipainehallia koskevaan lupaan, myönnetään se sitten tilapäisenä (jos tilapäisen luvan viiden vuoden määräaikaa koskeva edellytys oikeasti täyttyy) tai määräaikaisena, voidaan liittää lupamääräyksenä vaatimus hallin määräaikaisesta tarkastamisesta (MRL 141 §). Tällainen määräys voidaan oikeudellisesti kytkeä myös rakennuksen kunnossapitoa koskevaan vaatimukseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n 5 momentin mukaan rakennuksen omistajan on seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.

Jos lupaa ylipainehallille haetaan 25 vuodeksi, ei viranomainen voi täysin omatoimisesti, hakijaa kuulematta, myöntää lupaa esimerkiksi vain 15 vuodeksi. Jos viranomaisen harkinnan mukaan edellytyksiä esim. hallin kestävyyden kannalta ei ole 25 vuodeksi, tulee hakijaa informoida ja pyytää hakijaa esittämään selvityksiä sen tueksi, että määräaikainen lupa voitaisiin myöntää 25 vuodeksi.

Mikäli kaavalliset ja muut edellytykset ovat olemassa, voidaan ylipainehallin määräajan umpeuduttua hakea uutta lupaa, jonka perusteella halli voisi jatkaa olemassaoloansa. Siinä yhteydessä on mahdollisuus arvioida muun muassa rakennustekniset ja vastaavat edellytykset ja mahdollisesti vaatia niihin määräysten mukaisia korjauksia. Jos halli on alun perin pystytetty tilapäisen, viiden vuoden rakennusluvan nojalla, harkitaan mahdollinen jatkoaika normaalien pysyvän ja määräaikaisen luvan myöntämisedellytysten kautta. Tilapäiselle rakennusluvalle ominaiset edut ja helpotukset ovat tulleet kertaalleen käytetyksi eikä niitä enää pysty hyödyntämään.

Varatuomari Lauri Jääskeläinen.